Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad individuell plan, SIP, i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården, socialtjänsten och/eller skolan, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov.

Syftet med planen är att du ska få ett samordnat stöd och där verksamheterna gör det tydligt vem som gör vad. Planen ska vara formulerad på ett begripligt sätt. Samverkan med SIP ska alltid följas upp för att se till att dina behov tillgodosetts.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • vem som är ansvarig (samordnare) för det övergripande SIP-arbetet.

Barn under 18 år

Förskola/skola ingår som jämlik part i Jönköpings läns överenskommelse om SIP för barn och unga. För barn under 18 år deltar vårdnadshavare i SIP-mötena. Det är bra om barn i tonåren kan delta under SIP-mötena som rör dem. För yngre barn bedömer vårdnadshavare om barnet kan delta. Barn som inte deltar på mötena ska göras delaktiga, få sin röst hörd och få återkoppling på vad som beslutats i mötet (utifrån ålder och mognad).

Initiativet kan komma från flera håll

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom socialtjänsten, skolan eller hälso- och sjukvården. När det gäller barn kan vårdnadshavare ta initiativ till ett SIP-möte.

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från socialtjänst, skola eller hälso- och sjukvård går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp på SIP-mötet. Om du som är vuxen vill att någon närstående ska vara med i planeringen innan SIP-mötet, kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem. Gäller det barn så är vårdnadshavarna med under planeringen.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp på SIP-mötet ger du ditt samtycke (muntligt eller skriftligt) till att personerna som är med i planeringen får byta information. För barn under 18 år ger vårdnadshavarna sitt samtycke. 

Det här händer efter planeringen

Efter SIP-mötet ska det här tydligt framgå i planen:

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan
  • en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.

Den samordnade individuella planen ska du som vuxen få. För barn gäller att både vårdnadshavare och barnet (beroende på ålder) ska få planen. Samordnaren för SIP bör följa upp hur du upplevt mötet och vad som kan förbättras till nästa möte. Det här gäller även för barn och vårdnadshavare.

Vad säger lagen om samordnad individuell plan?

I Hälso- och sjukvårdslagen, 3f§ samt Socialtjänstlagen 2 kap, 7§ finns reglerat att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska samverka när individer har kontakt med båda parterna och att det finns ett samordningsbehov. I Jönköpings län ingår skolan som jämlik part i länets överenskommelse om SIP för barn och unga vilket ger skolan lika rättigheter och skyldigheter som socialtjänsten och hälso- och sjukvården avseende samverkan med SIP.

Till toppen av sidan