Att söka stöd och hjälp

Andlig vård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar erbjuder andlig vård vid sidan om den kroppsliga vården. När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att tänka och bearbeta det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva samtal om händelser.

Kontakten behöver inte ha ett religiöst innehåll. Det kan ofta handla om ett behov av att prata om det som är svårt och jobbigt. Alla kontakter bygger på frivillighet och respekt för patientens integritet. Ingenting av det som ni samtalar om kommer att skrivas in i din journal.

Företrädarna har kunskaper och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Företrädarna har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Kristen andlig vård

Sjukhuskyrkan är inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för de kristna kyrkornas arbete på sjukhusen. Arbetet riktar sig till både patienter, närstående och personal. Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster och diakoner anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges frikyrkosamråd. De samarbetar också med företrädare för andra religioner och livstolkningar för att ge dig som patient möjlighet att få andlig vård i enlighet med dina egna behov och önskemål.

Sjukhuskyrkan deltar i sjukhusens katastrofberedskap och medverkar i utbildning för personal. Sjukhuskyrkan är också representerad i Region Jönköpings läns etikråd.

Kontakt

Personal på avdelningar hjälper till om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan. Du kan också vända dig till Region Jönköpings läns kontaktcenter, telefon 010-241 00 00. Sjukhuskyrkans personal har expeditioner på länets tre sjukhus.

Muslimsk andlig vård

Sjukhusimamen erbjuder dig som är patient, närstående eller personal stöd och hjälp. Det finns dessutom en lista med ytterligare muslimska kontaktpersoner som efter önskemål från patienter och närstående besöker patienter som ligger på sjukhus.

Sjukhusimamen i Jönköping är anställd av Jönköpings muslimska råd, en sammanslutning mellan alla församlingar och inriktningar inom islam i Jönköping.

Kontakt

Det går att komma i kontakt med sjukhusimamen Hamza Terzic på telefon eller via e-post. Hamza har en expedition på Länssjukhuset Ryhov, men finns på övriga sjukhus i Jönköpings län vid behov. Personalen på vårdavdelningen kan också hjälpa till om du vill ha kontakt med sjukhusimamen eller andra muslimska kontaktpersoner.

Telefon (Region Jönköpings läns kontaktcenter): 010-241 00 00. 
Telefon (direktnummer): 010-242 28 76.
Telefon (mobilnummer): 0730-770 417.
E-post: hamza.terzic@rjl.se

Buddhistisk andlig vård

I Sverige finns två deltidsanställda koordinatorer för buddhistisk andlig vård, varav en är placerad i Göteborg med ansvar för västra och södra delen av landet. Koordinatorn kan förmedla kontakt med buddhistiska företrädare.

Koordinatorn står även till förfogande för information och utbildningsinsatser kring buddhisternas sedvänjor, levnadssätt och regler, som stöd i att utforma bästa möjliga omvårdnad och stöd för en patient. Koordinatorn håller även i utbildning om buddhisternas andliga vård.

Kontakt

Du som patient, närstående eller personal på vårdavdelning kan ta hjälp av koordinatorn, som förmedlar kontakten. Koordinator för buddhistisk andlig vård med placering i Göteborg:

Katja Panova
Telefon (mobilnummer): 072-705 30 10
E-post: katja@sverigesbuddhister.se   

Meditations- och bönerum

Det finns ett meditations- och bönerum på varje sjukhus. Rummen saknar symboler eller utsmyckningar som är kopplade till en specifik trosinriktning.

Till toppen av sidan