Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Ångest

OCD-team för barn och unga i Halmstad

Innehållet gäller Halland

OCD-teamet arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år med tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD). Barn och ungdomar kommer till oss på remiss från BUP:s öppenvårdsmottagningar eller via En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa i Halland.

Om vår behandlingsmodell passar för barnets problematik inleder vi behandling och tar då över hela behandlingsansvaret om inte annat överenskommes med remitterande mottagning. Om barnet redan har en etablerad kontakt på sin hemmottagning på grund av annan problematik kan vi göra en parallell, avgränsad insats kring tvångsproblematiken.

Bedömning

När vi fått vetskap om någon som kan behöva vår hjälp bjuder vi in barn och föräldrar till ett bedömningssamtal. Syftet är att bedöma om det rör sig om OCD och om vår behandlingsmodell passar familjen. Bedömningen sker utifrån en helhetssyn och innefattar också annan psykiatrisk problematik. Det är inte ovanligt att depression, annan ångestproblematik eller neuropsykiatrisk problematik går hand i hand med OCD. Vi orienterar oss också om eventuella stressfaktorer i barnets liv. Tillsammans med inbjudan får familjen hemskickat ett självskattningsformulär för OCD att fylla i och ta med sig till bedömningssamtalet.

Behandling

Behandlingen vi erbjuder i teamet innefattar kognitiv beteendeterapi (KBT). Medicinering används vid behov. Behandlingen inleds med att en av våra behandlare träffar barnet/ungdomen och föräldrar vid några tillfällen för kartläggning och beteendeanalys. Nästa steg är att tillsammans göra en överenskommelse om behandling (vårdplan). Den görs skriftligt tillsammans med familjen och tar upp:

  • Mål och delmål
  • Problem och hinder
  • Vad som ska göras
  • Utvärdering

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid OCD innebär i korthet att våga utsätta sig för det som känns skrämmande eller obehagligt utan att göra sina ritualer. Detta kallas för exponering med responsprevention. Det kan vara att våga tänka en skrämmande tanke och stå emot till exempel önskan att tvätta sig. Syftet är att få en upplevelse av att kunna stå ut med ångesten och känna att den klingar av även utan att ritualen utförs.

Träning enligt uppgjord plan

Träningen sker stegvis och alltid i en i förväg uppgjord plan. Barnet/ungdomen och behandlaren bestämmer tillsammans hur träningen ska läggas upp så att den sker i lagom takt, där man successivt går vidare till svårare situationer. Det är viktigt att föräldrar är delaktiga i träningen som också innebär hemuppgifter. En del i behandlingen är att definiera och försöka hjälpa barnet att minska stressfaktorer.

Till toppen av sidan