Röst och tal

Tal- och språkstörningar hos vuxna

Innehållet gäller Halland

Den som har en språkstörning har en nedsatt språkförmåga. En språkstörning innebär en medfödd svårighet att utveckla språk och tal i förväntad takt. Det kan yttra sig på många olika sätt, och variera från lätta svårigheter till grava.

Vad är en språkstörning?

En språkstörning kan påverka språkförståelsen (t.ex. att tolka det som sägs, förstå ord och begrepp) och språkproduktionen (t.ex. att uttrycka sig, uttala vissa språkljud eller bygga långa meningar). Det kan vara svårt att lära sig nya ord och begrepp.

Ibland kvarstår de språkliga svårigheterna i vuxen ålder hos den som haft en språkstörning som barn. Det behöver inte märkas så mycket utåt eller höras i talet för utomstående, men kan ändå påverka i många situationer i vardagen.

Ibland kan språkliga svårigheter göra att det blir svårt i den sociala kontakten med andra människor. Det kan ibland kännas svårt att föra ett samtal och få fram det du vill säga, och ibland blir det missförstånd. Ett vanligt problem är att missuppfatta det som sägs, eller att du missar något som var underförstått men inte sades rakt ut.

Läs mer om tal- och språkstörningar hos barn i artikeln Tal- och språkstörningar hos barn.

Hur yttrar sig en språkstörning?

Du kan ha svårt med en eller flera delar av språket:

 • Uttal: Specifika språkljud eller långa och krångliga ord är svåra att uttala.
 • Ordförråd: Ordförrådet kan vara litet, det kan vara svårt att komma på orden eller att sortera dem i kategorier.
 • Grammatik: Orden kan komma i fel ordning. Meningslängden kan vara förkortad.
 • Språkförståelse: Svårigheter att förstå betydelsen av meningar, ord och delar av ord. Det kan vara så att du missuppfattar eller feltolkar det som sägs.
 • Pragmatik: Svårigheter att samspela med språket i olika sociala situationer och t.ex. förstå ironi/humor.

Cirka en procent av befolkningen har en grav språkstörning med svårigheter som ofta finns kvar i vuxen ålder. En språkstörning kan försvåra läsning och skrivning. En flerspråkig person med språkstörning har svårigheter på både modersmålet och andraspråket.

Språkstörning och läsning

En språkstörning kan ge svårigheter med läsning och skrivning. Det är vanligt att ha svårt med läsförståelse, dvs. att förstå, tolka och minnas sådant som du läst. Ibland fungerar det bra med avkodningen (att läsa ut orden rätt) men det är ändå svårt att ta till sig information genom läsning. Det kan ge problem i skolan och på arbetet, där det ofta är viktigt att läsa. För en person med språkstörning kan det vara svårt att skriva långa texter, att uttrycka sig i skrift, använda rätt ord och variera sitt ordförråd, och att skriva meningar som blir grammatiskt rätt.

Vad beror språkstörningen på?

Den enda kända, direkta orsaken till språkstörning är ärftlighet. Mellan 30 och 40% har en nära anhörig som har eller har haft språkstörning eller läs-och skrivsvårigheter.

Det finns också riskfaktorer, som inte orsakar en språkstörning men ändå kan bidra till de språkliga svårigheterna. Sådana riskfaktorer är t.ex:

 • Tillväxthämning i moderlivet
 • Alkoholkonsumtion och rökning hos modern
 • Prematuritet, dvs. att vara för tidigt född
 • Hörselproblem
 • Kön
 • Bristande språklig stimulans, sjukdomar, koncentrationssvårigheter, sociala faktorer eller andra svårigheter som påverkar kommunikationen.

Vad gör logopeden?

 • Logopeden utreder tal- och språksvårigheter och kan ge intyg på dina svårigheter.
 • Logopeden ger tips och råd kring vad du behöver för stöd och anpassning i studier eller arbete.
 • Du kan få råd och visning av hjälpmedel till datorer och surfplattor som kan hjälpa dig i vardagen, studier och arbete. Vissa hjälpmedel kan du få förskrivna, dvs. låna av Region Halland.

Sök hjälp och stöd i Halland

 • Vårdcentralen
 • Logopedimottagningen I Halland tar samtliga logopedimottagningarna emot patienter med tal- och språkstörningar. Du kan själv kontakta en logopedimottagning genom att skicka in en egenremiss.
Till toppen av sidan