Njurar och urinvägar

Att leva med en transplanterad njure

Du kan ofta leva som vanligt efter en njurtransplantation. Men du behöver ta olika läkemedel och regelbundet komma till sjukhuset på kontroller. Det är för att läkaren vill se att njuren fungerar som den ska.

Den här texten handlar om hur det är att leva med en donerad njure, vilken behandling du kan behöva få vid komplikationer och hur du kan planera om du vill bli gravid.

Läs om hur en njurtransplantation går till.

En stor omställning i livet

En transplantation innebär en stor omställning i livet. Det är vanligt att ha funderingar om liv och död. Du kan känna tacksamhet, men ibland också skuldkänslor gentemot den som har donerat njuren. Du kan också känna dig pressad av alla nya förväntningar och krav, både från dig själv och från omgivningen.

Du får stöd att tala om dina tankar

Du kan du bli tillfälligt nedstämd även om transplantationen har gått bra. Då kan du få stöd från till exempel en kurator.

Vanligt att känna sig trött

En transplantation gör i de flesta fall att du mår mycket bättre. Men behandlingen med läkemedel kan göra att du får mindre ork och koncentrationsförmåga. Det blir oftast bättre när doserna sänks. Då brukar de flesta känna sig piggare. Men det är inte ovanligt att du känner dig kraftlös under en längre tid. Det kan påverka till exempel i vilken mån du klarar att arbeta eller studera.

Ibland kan läkemedlen göra dig nedstämd

Ibland kan läkemedlen påverka ditt humör. Det gäller de immunhämmande läkemedlen som du får efter en transplantation. Du kan få träffa en kurator, psykolog eller psykiatriker för samtal och stöd, om du blir nedstämd av behandlingen.

Du mår ofta mår bättre och kan leva som vanligt

En transplantation innebär oftast att du mår mycket bättre än tidigare, även om du får fortsätta ta läkemedel och gå på regelbundna läkarkontroller. Du kan i högre grad planera för till exempel studier, yrkesliv, resor och socialt liv i övrigt.

Behandling vid komplikationer

Det kan ibland bli komplikationer efter en transplantation. Det kan till exempel hända att kroppen försöker stöta bort den nya njuren, eller att du får olika infektioner. Därför får du komma på efterkontroller på en särskild mottagning för njurtransplantationer.

Sök vård om du får feber eller infektion

Det är viktigt att du får behandling så snart som möjligt om du får en infektion. Därför ska du genast kontakta din transplantationsmottagning där du går på kontroller om du får feber eller andra symtom som kan vara tecken på en infektion.

Ring genast 112 om du mår mycket dåligt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ny operation behövs ibland

Ibland kan du behöva opereras igen. Det brukar ske under den första tiden efter transplantationen, om det behövs. Det är mer ovanligt att behöva en ny operation när du har haft den nya njuren en längre tid.

Ibland försöker kroppen stöta bort njuren

Kroppen kan ibland försöka stöta bort den nya njuren. Det sker då oftast under de första tre till sex månaderna efter transplantationen. Det kan hända en eller flera gånger. Det går ofta att behandla genom att du får högre dos av de läkemedel som ska förhindra avstötningen. En avstötning går oftast att stoppa om du får behandling i tid.

Ett blodprov kan visa om kroppen stöter bort njuren

Det första tecknet på att kroppen försöker stöta bort njuren är att ämnet kreatinin ökar i blodet. Därför får du lämna blodprover ofta. Det gäller särskilt under den första tiden efter transplantationen. Det är inte alltid som du får några symtom på avstötning. Ibland kan det bara märkas på blodprovet.

Ibland får du besvär av avstötningen

Du kan också få olika besvär när kroppen försöker stöta bort den nya njuren. Det kan till exempel vara något av följande symtom:

  • Du har ont i sidan eller ryggen där njuren finns.
  • Du känner dig sjuk eller får feber.
  • Du går upp i vikt på kort tid.
  • Du kissar mindre.
  • Kroppen blir svullen.

Ett vävnadsprov kan ge svar 

För att läkaren ska vara säker på att kroppen har börjat stöta bort den nya njuren tar hen ett vävnadsprov från njuren. Ett sådant vävnadsprov kallas biopsi och görs på röntgenavdelningen. Innan biopsin kommer du till transplantationsmottagningen för förberedelse och för att få smärtstillande läkemedel och lugnande och avslappnande läkemedel.

Du kan få mer immundämpande läkemedel

Provsvaret från biopsin kommer inom ett dygn. Du får ännu mer av ett kraftigt immundämpande läkemedel om provet visar att kroppen försöker stöta bort njuren. Läkemedlet stoppar oftast kroppens försök att stöta bort den nya njuren.

Provsvaret från biopsin kan också visa andra orsaker till att njurvärdet har ökat. Då kan du få en annan behandling.

Den nya njuren kan fungera sämre efter ett tag

Ibland kan den nya njuren börja fungera sämre efter ett tag, trots att du tar immundämpande läkemedel. Vissa njursjukdomar kan komma tillbaka i den nya njuren

Kronisk avstötning – ärr i njuren

Du kan också få det som kallas för en kronisk avstötning. Det innebär att det långsamt bildas ärr i njurens vävnad. Dessa ärr leder med tiden till att njuren fungerar sämre. Det syns oftast inte i blodproverna till en början. Men efter ett tag kan läkaren se att halten av kreatinin i blodet sakta ökar.

Njuren kan ändå fungera under flera år

Det är mycket ovanligt att den transplanterade njuren slutar fungera helt under det första året. Det är vanligare att en transplanterad njure som sakta förlorar sin funktion ändå fungerar bra under flera år.

Kan bromsas med nya läkemedel

Du kan ibland få kronisk avstötning redan under första året efter transplantationen. Men det är vanligare hos njurar som har fungerat bra i flera år. Det är oklart varför det blir så och det finns idag ingen bra behandling.

Ibland kan försämringen bromsas genom att du får pröva kombinationer av nya läkemedel. Men om det inte hjälper kommer njuren så småningom sluta att fungera.

Dialys om den nya njuren slutar fungera

Ibland händer det att njuren ändå slutar att fungera efter en tid. Då behöver du börja med dialysbehandling. Ibland opereras den transplanterade njuren bort.

Det är möjligt att bli transplanterad flera gånger. Läs mer under rubriken Ibland kan du behöva en ny transplantation.

Behandling vid högt blodtryck

Det är vanligt att ha högt blodtryck om du har en njursjukdom. Då får du behandling med läkemedel som sänker blodtrycket.

Det är vanligt att blodtrycket är för högt också efter en transplantation. Blodtrycket påverkas av hur den nya njuren fungerar. Blodtrycket är oftast högre om den nya njuren inte fungerar så bra. Några av de immundämpande läkemedlen kan också höja blodtrycket.

Blodtrycket blir ofta bättre efter första halvåret

Blodtrycket förbättras ofta efter första halvåret, när den nya njuren fungerar bra och du kan minska på den immundämpande medicinen.

Behandling vid diabetes

Njursjukdomar gör att du oftare kan få sjukdomar i hjärtat och i blodkärlen. Risken att få kärlsjukdomar är högre om du också har diabetes. Du behöver kontrollera ditt blodsocker ofta efter en transplantation för att få rätt dos av insulin. 

Du kan få diabetes efter transplantationen

De nödvändiga immundämpande läkemedlen ökar risken att för att du ska få diabetes efter transplantationen. Ofta kan kroppen tillverka det extra insulin som behövs, men ibland räcker det inte. Då behöver du få behandling. Ibland försvinner sjukdomen av sig själv och då behövs ingen behandling.

Du får stöd av en diabetessköterska

Du får behandling med insulin eller tabletter om du behöver det. Det viktigt att du ska ha en diabetessköterska till hjälp om du får diabetes. Oftast är det bäst att detta sker via din vårdcentral. Du får oftast läkemedel mot diabetes via din läkare på vårdcentralen. Ibland kan din njurläkare sköta det.

Doserna av läkemedel sänks efter en tid

Du får sänkt dos av de immundämpande läkemedlen efter en tid. Ibland kan du då också ta mindre doser av diabetesläkemedel. Ibland kan du sluta ta dem helt.

Du kan påverka ditt blodsocker

Du kan ofta påverka ditt blodsocker själv, om det är för högt. Det kan till exempel vara att gå ner i vikt om du har övervikt. Du kan också vara mer fysiskt aktiv. Ibland kan du få fysisk aktivitet på recept.

Du som redan har diabetes kan behöva ändra din insulindos

Du som har diabetes före transplantationen måste oftast ändra din insulindosering när den nya njuren börjar fungera. Det beror på att insulinets omsättning i kroppen förändras när njurens funktion i kroppen är bättre. Det beror också på att du oftast får bättre aptit för att du mår bättre och för att du tar kortison. Samtidigt blir du ofta mer rörlig och börjar träna mer än före operationen. Allt detta gör att blodsockret kan bli svårare att reglera den första tiden.

Ökad risk för tumörer

När du tar immunhämmande behandling ökar risken för tumörer. Framför allt gäller detta hudtumörer.

Därför får du gå på kontroller

Alla som transplanteras undersöks därför av hudläkare enligt ett särskilt program som varje region har. Det är också viktigt att du rapporterar om du får nya symtom till din behandlande läkare.

Ibland kan du behöva en ny transplantation

Det går inte att säga hur länge en njure fungerar efter en transplantation. För många kan njuren fungera i många år. För en del fungerar njuren bara under en kort tid. Det är svårt att veta hur det kommer att gå för just dig. Det beror på olika saker, till exempel det här:

  • Den njursjukdom du har före transplantationen.
  • Det blir komplikationer efter transplantationen.
  • Njursjukdomen kommer tillbaka i den nya njuren.

Ny transplantation

Det finns oftast möjlighet att få en ny njure transplanterad, om den transplanterade njuren slutar att fungera. En del får njurtransplantation flera gånger under sitt liv.

Din behandlande läkare tar beslut om detta i samråd med en kirurg som är specialist på njurtransplantationer.

Du som vill bli gravid

Du som har slutat att ha mens under en dialysbehandling får ofta tillbaka den efter en njurtransplantation. Det ökar möjligheterna att bli gravid.

Vänta med att bli gravid första året

För att kroppen ska läka bör du undvika att bli gravid under det första året efter njurtransplantationen. Därefter är det bra om du pratar med din transplantationsläkare eller njurläkare och med en gynekolog om du planerar att bli gravid. På så sätt kan du få rätt hjälp under graviditeten.

Spermiekvaliteten kan bli bättre

Du som är man och får behandling med dialys har ofta sämre spermiekvalitet. Men det kan bli bättre efter transplantation. Du som har fått en transplantation och planerar att skaffa barn bör samråda med din behandlande läkare. Du kan ibland behöva göra ändringar i din immunhämmande behandling.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Barn ska också vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan