Smärtbehandlingar och rehabilitering

Information till dig som kan behöva sjukskrivning

Innehållet gäller Gotland

Information till dig som är sjuk eller skadad och kan behöva sjukskrivning. Eller som har frågor om sjukskrivning.

En sjukskrivning innebär att läkaren bedömt att du behöver avlastning från ditt arbete för att en sjukdom eller skada ska läka ut och ge dig möjlighet att återta funktion. Sjukskrivningen är en aktiv del av din behandling och syftar till att du ska bli tillräckligt bra för att kunna arbeta igen.

När behöver jag ett läkarintyg?

Du har rätt att vid sjukdom eller skada själv sjukskriva dig från ditt arbete i 7dagar. Från dag 8 krävs det en läkarbedömning och ett läkarintyg för att din arbetsgivare ska betala sjuklön. Läkaren utfärdar ett sjukpenningintyg om det finns medicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga. Det är läkaren som bedömer om sjukskrivning är aktuell eller inte. Läkaren är även ansvarig för att du vid behov får tillgång till rehabilitering och stöd med samordning. 

Arbetsgivaren betalar din sjuklön under de första 14 dagarna. Därefter kan Försäkringskassan bevilja sjukpenning baserat på läkarens bedömning. Är du egen företagare kan du ansöka om sjukpenning från dag 1 från försäkringskassan, särskilda regler gäller.

När kan man bli sjukskriven?

När en läkare bedömer att det finns sjukdom/skada som medför att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter kan sjukskrivning bli aktuell, på heltid eller deltid. Det går i många fall bra att arbeta trots sjukdom eller skada.

När kan man inte bli sjukskriven?

Sjukskrivning ska inte användas vid symtom som är korrelerade  till sådant som tillhör livets naturliga prövningar, t ex svårighet att få ihop livspusslet eller relationsproblem osv.

Sjukskrivning vid arbetslöshet?

Eventuell sjukskrivning kan endast bli aktuell då läkaren bedömer att du har en sjukdom/skada som är så pass begränsande att du inte kan klara något som helst arbete, och därmed inte heller klarar av att vara inskriven på arbetsförmedlingen. Klarar du uppgifter såsom att prata i telefon, skriva på en dator eller uppgifter som inte är fysiskt belastande är det inte aktuellt med sjukskrivning.

Vad behöver läkaren veta?

För att kunna göra en medicinsk bedömning behöver läkaren träffa dig och undersöka dig samt ta ställning till dina aktuella problem relaterat till din tidigare sjukdomshistoria. Läkaren  baserar ett eventuellt sjukintyg på en bio-psyko-social bedömning och beskriver hur aktuell sjukdom/skada begränsar dig. Samtalet med dig är viktigt och dina tankar om vad som begränsar dig är en del i bedömningen.

Vad förväntas av mig under sjukskrivningen?

Det är viktigt att du själv är med och tar ansvar för ditt tillfrisknande. Du kan komma att få uppgifter som du förväntas ta ansvar för och utföra. Det kan t ex röra sig om behandling med en specifik medicin eller kontakt med sjukgymnast. Du kan också få egenvårdsråd om  regelbunden fysisk aktivitet, goda sömnvanor och mat och dryckesvanor. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen eller arbetsgivaren kan också ingå. För många sjukdomar innebär inaktivitet att läkning förhindras eller försenas. Att aktivt arbeta med att följa sin tillfrisknandeplan och återta funktion är bra för måendet och tillfrisknandet.

Vad finns det för risker med att vara sjukskriven?

Ju längre sjukskrivning desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Det är därför bra att komma igång och jobba deltid så fort som möjligt. Det minskar också risken för en längre sjukskrivning. En sjukskrivning har långsiktigt en negativ inverkan på privatekonomin.  En sjukskrivning kan även leda till isolering och tilltagande ofrivillig ensamhet. Det i sin tur leder till ohälsa och ökad risk för sjukdom.

Vad är en friskskrivningsplan?

I samband med sjukskrivning skall läkaren och du upprätta en friskskrivningsplan som beskriver hur du ska återta funktion med målet att gynna ditt tillfrisknande och återgång till egen försörjning genom arbete.

Om du inte tar ansvar för att följa de behandlings- och egenvårds-råd du fått finns risk att du inte tillfrisknar. Om friskskrivningsplanen inte följts när sjukskrivningsperioden är slut, blir det svårt att motivera förlängning av sjukskrivningen även om du upplever att du inte är arbetsför ännu. Sjukskrivning ska vara en aktiv del i din vård och behandling. Det är sannolikt att det inte blir aktuellt med fortsatt ersättning från försäkringskassan om du inte medverkat enligt din friskskrivningsplan.

Hur får jag mitt läkarintyg?

Vanligen skickas ditt läkarintyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Du ansvarar för att lämna en kopia till arbetsgivaren. Om du inte fick en skriftlig kopia vid läkarbesöket kan du ladda ner intyget från Försäkringskassans hemsida eller genom att logga in via 1177 e-tjänster.

Vem beslutar om rätt till sjukpenning?

Om läkaren bedömer att du pågrund av sjukdom eller skada inte kan utföra ditt arbete kan läkaren utfärda ett läkarintyg som skickas till Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som sedan beslutar om du har rätt till sjukpenning eller ej. Du behöver själv ansöka om sjukpenning via Försäkringskassans hemsida.

Vad händer om jag inte kan börja jobba?

Om det fortfarande finns medicinsk begränsning av arbetsförmågan när din sjukskrivning löper ut kan det bli aktuellt med en förlängning.  Du behöver ta kontakt med  vårdcentralen i god tid för att boka en ny läkarbedömning. Rehabkoordinatorn är ofta din fasta vårdkontakt i samband med längre tids sjukskrivning.

Vad händer om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning?

Om Försäkringskassan anser att information saknas i läkarintyget ber de om en komplettering. Detta sker automatiskt till aktuell läkare. När Försäkringskassan fått den information de anser sig behöva för att kunna göra sin bedömning fattar de ett beslut.

Det är försäkringskassans uppgift är att bedöma om de skäl som anges i läkarintyget ger dig rätt till sjukpenning. Försäkringskassan kan utifrån sitt regelverk/beslutsstöd avslå din ansökan om sjukpenning om medicinska skäl inte föreligger eller om det inte finns en tillräckligt tydlig planering för din återgång i arbete. För att få sjukpenning måste du ha en sjukdomsgrundande inkomst (SIG). Du har rätt att överklaga försäkringskassans beslut.

För mer information om Försäkringskassans ”Rehabiliteringskedja” som kan påverka din rätt till sjukpenning. Besök www.forsakringskassan.se eller kontakta din handläggare på Försäkringskassan.

Till toppen av sidan