Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Blekinge

Vårdkvalitet och nationell patientenkät

Innehållet gäller Blekinge

Vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra kvaliteten på den vård vi ger inom Region Blekinge. Det kan handla om att du som patient ska vara nöjd med det bemötande du får, att du ska få hjälp inom rimlig tid och att vården du får håller hög kvalitet.

Vårdbarometern

Vårdbarometern undersöker svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Här mäts bland annat hur nöjd befolkningen är med sina besök på vårdcentraler och akutmottagningar och hur man upplever tillgängligheten.

Bakom Vårdbarometern står regioner i Sverige. Årligen telefonintervjuas ungefär 0,5 procent av den vuxna befolkningen, i Blekinge intervjuas ungefär 1 000 personer. Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur vården uppfattas av medborgarna.

Öppna jämförelser av vårdens kvalitet och effektivitet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar tillsammans lätt tillgängliga och överskådliga jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och om folkhälsan. Jämförelserna görs utifrån olika perspektiv, till exempel medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Att göra vården öppen för insyn kan bidra till en bättre vård för patienten. Det kan också vara ett stöd i den demokratiska processen och medborgarnas rätt till insyn i den offentliga verksamheten. Syftet är också att stimulera regionerna och sjukvården till förbättringar.

Väntetider i vården

I Sverige finns en nationell besöksgaranti som innebär att primärvården ska erbjuda hjälp antingen per telefon eller genom besök samma dag, läkarkontakt om så behövs inom högst sju dagar, samt besök inom 90 dagar efter remiss till specialistvården. Väntetider i vården är en webbplats som presenterar regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet enligt vårdgarantins intentioner.

Nationell patientenkät

Sveriges första nationella patientenkät genomfördes hösten 2009. 20 landsting och regioner, däribland dåvarande Landstinget Blekinge, deltog i detta omfattande arbete där drygt 160 000 enkäter skickades ut till patienter som besökt primärvården. I enkäten får patienterna säga vad de tycker om vården.

Primärvårdsenkäten kommer att skickas ut varje år. En enkät för den specialiserade vården kommer att skickas ut med start 2010 och därefter vartannat år.

En nationell patientenkät ger regionerna en möjlighet att utvärdera patienternas perspektiv och upplevelse av vården på ett likvärdigt sätt. Enkäten ska vara ett stöd i arbetet med att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Generellt handlar detta om frågor som:

  • Vad tycker våra patienter om den vård de får?
  • Hur blir patienterna bemötta?
  • Vad är hälso- och sjukvården bra på?
  • Hur kan bra resultat bibehållas?  

Genom en nationell patientenkät finns det helt nya möjligheter att göra jämförelser på enhets-, klinik- och regionnivå och på nationell nivå. Vårdpersonalens tid behöver inte heller användas för arbete med enkäten utan de kan istället fokusera på att förbättra och utveckla sin verksamhet utifrån enkätens resultat. Den nationella patientenkäten i primärvården kommer också vara ett viktigt underlag för valet av vårdcentral i hälsovalet.

Resultatet

Resultatet redovisas i olika områden som till exempel:

  • helhetsintryck
  • bemötande
  • information
  • delaktighet
  • kontinuitet.  

Sekretess

Total sekretess råder. Endast behörig personal på det aktuella undersökningsföretaget hanterar urval, enkätutskick till patienter och sammanställning av resultat.

Till toppen av sidan