ትግርኛ/Tigrinska

ጥንሲ

Graviditet - tigrinska

Content - ጥንሲ

Visa innehåll som:
 • ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥሙ ልሙዳት ጸገማት

  Vanliga besvär under en graviditet - tigrinska

  ነፍሰ ጾር ኣብ እትህልውሉ እዋን ኣካላትኪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጽሎ እዩ። እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ጸገማት ከስዕብ ይኽእል። እቲ ጸገማት መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሕርሲ ይጠፍእ እዩ።

 • ምንጻል ጥንሲ

  Abort - tigrinska

  ምንጻል ጥንሲ ንሓደ ጥንሲ ምቁራጹ ማለት እዩ። ጥንሲ ንምንጻል እትውስኒ ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ባዕልኺ ኢኺ። እዚ ነጻ ምንጻል ጥንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

 • ዕግርግር ኣብ እዋን ጥንሲ

  Att må illa under graviditeten - tigrinska

  ነፍሰ ጾር ኣብ ዘለኽሉ እዋን ዕግርግር ክብለክን ከተምልሲን ንቡር እዩ። እዚ ዋላ’ዃ ደስ ዘይብል ይኹን፡ ንዓኺ ይኹን ነቲ ዕሸል ግን ዝጎድእ ኣይኮነን። ጽቡቕ ንኽስምዓኪ ክትገብርዮ ትኽእሊ ሓደ ሓደ ነገራት ድማ ኣሎ።

 • ቃንዛ ጎሎ ኣብ እዋን ጥንሲ

  Att ha ont i bäckenet under graviditeten - tigrinska

  ነፍሰ-ጾር ኣብ ዘለኹሉ እዋን ኣብ ኣካላትኪ ዘለዉ መላግቦታት ዝያዳ ተንቀሳቐስቲ ይኾኑ። ኣብ ከባቢ ጎሎኺ ቃንዛ ክገብረልኪ ይኽእል እዩ። እዚ ልሙድ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ድሕሪ ሕርሲ ይገድፍ እዩ።

 • ምረዛ ጥንሲ

  Havandeskapsförgiftning - tigrinska

  ምረዛ ጥንሲ ነፍሰ ጾር ኣብ ዘለኹሉ እዋን ክሕዘኪ ዝኽእል ሓደ ሕማም እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም ይገብረልኪ። እዚ ንዓኽን ነቲ ቈልዓን ክጸልወኩም ይኽእል እዩ። ነቲ ጸቕጢ ደም ንምትሓቱ ዕረፍትን መድሃኒትን ከድልየኪ ይኽእል እዩ።

 • ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸንን ቃንዛ ሕርሲን

  Sammandragningar och värkar - tigrinska

  ማህጸን ጭዋዳ እያ። ማህጸን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ጥንሲ ትውጠር እያ። እዚ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ እዋን ሕርሲ እውን ማህጸን ትውጠር እያ። እዚ ቃንዛ ሕርሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

 • ኣልኮላዊ መስተን ጥንስን

  Alkohol och graviditet - tigrinska

  ነፍሰ-ጾር ከለኺ ኣልኮላዊ መስተ ኣይትስተዪ። ኣልኮላዊ መስተ ነቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ክጎድኦ ዝኽእል ትሕዝቶ ናይ ሓደገኛታት ባእታታት ኣለዎ። ኣልኮላዊ መስተ ካብ ምስታይ ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

 • ትምባኾን ጥንስን

  Tobak och graviditet - tigrinska

  ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ትጥቀሚ እንተ ዄንኪ ጎዳኢ እዩ። እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ካብቲ ትምባኾ ሓደገኛታት ባእታታት ኣብ ነብሱ ይኣትዉ እዮም። ስለዚ ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ኣይትጠቀሚ። ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። ትምባኾ ንኣብነት ኣብ ሽጋራ ኣሎ።

 • ምብጻሕ ናብ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን (barnmorskemottagningen)

  Besök på barnmorskemottagningen - tigrinska

  ነፍሰ ጾር ከለኺ ናብ ሓደ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳት ክትበጽሒ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንስኽን እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻንን ጥዕናኹም ከመይ ከም ዘሎ ንምምርማር እዩ። ቅድሚ ሕርሲ ንኽትቀራረቢ ምኽርን ሓገዝን ክትረኽቢ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንዓኺ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ።

To the top of the page