Njuolgadusá ja rievtesvuoda

Almulasj patiänntadiededibme

Allmän Patientinformation - lulesamiskaThe content concerns Norrbotten

Patiänntan galga oadtjot buorre sujtov buorre kvalitehtajn ja sujttára galggi duv buoragit duosstot. Dån galga oadtjot tjielgga diededimev ietjat varresvuoda ja sujto birra. Dån aj galga diedov oadtjot dån máhtá válljit dav sujtov mav dárbaha. Gatjáda jus la juoga majt ussjola ietjat rievtesvuodaj hárráj ja giehtadallama birra mav oattjo. Dála vuojná ma li buore diehtet gå sujtov guossida.

Dålkkå

Jus dålkåv dárbaha galga barggijda giehttot buorre mutto guossidime åvddåla. Giehto aj makkár gielav sidá. Máhtá aj tjállemdålkåv ja siejvvemdålkåv oadtjot jus dárbaha.

Duodastus

Válde dåhkkidum gåvvåduodastusáv guossimbále. Jus la asyjllaåhttse de válde ietjat LMA-kårtåv maŋŋáj. Jus soames lahkaulmusj jali tjuovvo dárbaj duodastit gut dån la, de galggi sij aj gåvvåduodastusáv maŋŋáj válldet.

Mujttádibme

Dån máhtá mujttádimev guossidime birra oadtjot sms:a baktu mobijllaj. Guode ietjat mobijllanummarav gå sujtujn ságasta.

Sisiboahtem

Dån máhtá ietjat diededit ja guossidimev mákset mobijlajn. Aj mávsodis guossidimev máhtá diededit. Tjuovo dav sválldasav sms:an mav oattjo guossidime åvddåla. Jus i sms:av oattjo máhtá diededit njuolgga webbaj: incheck.norrbotten.se

Skihpamanno

Dån máhtá doarjjagav oadtjot manojda gå bussajn, tågajn jali ietjat bijlajn maná ietjat álmmuktjáledumadressa ja skihpadåbe jali varresvuohtaguovdátja gaskan ietjat kommuvnan. Jus dujna li oare dálkudime hárráj jali jus e åvvå almulasj mannamvuoge gávnnu máhtá táksijn mannat. Manov viertti diŋŋgot maŋemusát guokta biejve guossidime åvddåla gå skuolka diŋŋgomguovdátjij nummar 020-96 00 96.

Sjávodisvuodavälggo

Gájkajn varresuohta- ja skihpasujton la sjávodisvuodavälggo. Mij ep oattjo diededimijt duv birra vaddet iehtjádijda gå sidjij gudi duv sujttiji.

Diehtotjoaggem

Mij tjoaggep diedojt duv birra ietjat journállaj. Älla gå da bargge gudi duv sujttuj oassálassti jali ietjá oares dárbahi diedojt bargosa diehti, gudi adni rievtesvudav journálav låhkåt. Diedo duv birra aj soajtti gávnnut sajijn majt dárbahi sujtov tjuottjodittjat.

Åtsosválldem

Ienemus åhtsusijt mejt sujtto válldá luossi gå dajt li gehtjadam. Åvdemus oarre gå muhtem åhtsusijt vuorkkiji la danen gå duohta sujtov ja giehtadallamav galga adnet. Dån oattjo diedojt gåk åtsos aneduvvá jus vuorkkiji. Dån iesj mierreda jus åhtsusijt oadtju vuorkkit.

Kvalitäjttaregisstar

Dån galga diedov oadtjot jus diedo duv birra rájaduvvi rijkasasj kvalitäjttaregisstarij. Galga aj oadtjot diedov regisstara birra. Dån oattjo vuornnot diedojt dåhku rájaduvvamis ja dujna l rievtesvuohta diedojt duv birra regisstaris gádodahttet, jus diedo li åvddåla rájadum.

Vuojno

Dån oattjo vuojnojt buktet jali luodjot jus la juoga sujton årrum majna illa dudálasj. Dav máhtá dahkat goappátjagá patiänntan jali lahkaulmutjin. Duv vuojno máhtti sujtov buoredit ja dahkat dav jaskugabbon.

To the top of the page