Bildundersökningar och röntgen

Skelettskintigrafi

Innehållet gäller Västmanland

Skelettskintigrafi är en undersökning av skelettet. Man kan behöva göra en skelettskintigrafi för att påvisa vissa typer av förändringar i skelettet.

Varför görs undersökningen?

Undersökningen görs för att påvisa vissa typer av förändringar av skelettet. Metoden kan användas för att söka efter inflammatoriska processer, proteskomplikationer, frakturer eller för att utesluta eller påvisa tumörer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något sätt.

Hur går undersökningen till?

Om du ska göra en skelettskintigrafi får du göra två olika besök under samma dag. 

Första besöket

Hälso- och sjukvårdspersonalen sprutar in ett svagt radioaktivt läkemedel i armvecket eller handryggen. Därefter får du lämna mottagningen och göra vad du vill i tre-fyra timmar. Under den tiden ska du se till att dricka minst en liter vatten eller annan vätska.  

Andra besöket

Efter ungefär tre timmar har det radioaktiva läkemedlet tagits upp i skelettet och det går att ta bilder med hjälp av en så kallad gammakamera. Bildtagningen tar 30 – 60 minuter. 

Under bildtagningen får du ligga på en brits medan en kamera scannar din kropp. Bilderna visar hur läkemedlet har fördelats i kroppen och utifrån det kan läkaren göra bedömningar.

En skelettskintigrafi är helt smärtfri. Du blir inte påverkad av undersökningen och kan därför köra bil och göra annat som vanligt efteråt. Stråldosen är jämförbar med vad du skulle få vid en röntgenundersökning.

Om du är gravid eller ammar ska du först kontakta kliniken som genomför undersökningen och meddela detta.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet från den läkare som har skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren ungefär en vecka efter att undersökningen gjordes.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan