Information om smittspårning vid covid-19 på skolor, arbetsplatser och i föreningslivet

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev som beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt kommer vid behov att skickas till skolor, arbetsplatser eller föreningar i de fall där covid-19 konstaterats.

Skola - Information om smittspårning till rektorer och skolchefer

En person med covid-19 har varit på skolan under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på skolan under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera skolan om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad är viktigt för att minska risken för utbrott av smitta?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att hålla avstånd. Tänk igenom alla moment under en dag för att se om det finns något mer ni kan göra för att ytterligare öka avstånd mellan grupper/personer och minska risken för smittspridning. Försök att i möjligaste mån hålla den grupp elever som har exponerats skild från andra barn inomhus, detta gäller även i fritidsverksamhet. Alla vuxna måste i möjligaste mån hålla 2 meters avstånd till varandra för att förhindra smittspridning i personalgruppen.

Vilka barn/vuxna betraktas som nära kontakter till personen med bekräftad covid-19?

De som har träffat personen med covid-19 när den var smittsam ansikte-mot-ansikte inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter, inomhus, betraktas som en nära kontakt. Personen med covid-19 har varit smittsam under den tid personen har haft symtom, samt 48 timmar innan första symtom. Om en person utan symtom har lämnat prov som påvisat covid-19 betraktas den som smittsam från provtagningsdagen.

I skolmiljö är det viktigt att identifiera vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam. Detta av flera skäl; det finns mycket som talar för att vuxna oftare än barn blir smittade och oftare i sin tur riskerar att smitta andra. Vuxna riskerar också att bli svårare sjuka än barn. Uppmana vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning ,även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Grundregeln är att vuxna som har utsatts för smitta bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Möjligheten att utföra arbetet på distans för skolpersonal är ofta mycket begränsad. Då får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.

Om ett barn eller en personal befunnit sig i skolan i smittsam fas kan det vara svårt att exakt identifiera vilka barn i klassen/skolgruppen som uppfyller definitionen av nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter). Att för säkerhetsskull uppmana alla elever i klassen/skolgruppen till provtagning rekommenderas för närvarande inte. Det är däremot viktigt att vårdnadshavare till barnen i klassen/skolgruppen får information om att det finns risk för smitta, att det är viktigt att vara uppmärksam på symtom och att man ska avstå inomhusaktiviteter på fritiden (textförslag 1, se nedan). Denna information bör ges riktad till den klass/skolgrupp som är aktuell. Elever som får symtom ska uppmanas att stanna hemma, boka tid för provtagning och informera skolan. Detta för att tidigt kunna upptäcka smittspridning i skolmiljön och hindra större utbrott.

Om en elev i skolmiljö tydligt uppfyller definitionen av nära kontakt bör det barnets vårdnadshavare få information om att barnet betraktas som en nära kontakt och därmed uppmanas till provtagning oavsett symtom (textförslag 2, se nedan). Exempel på sådana situationer kan vara en bänkgranne som man sitter bredvid hela skoldagen, eller att en elev kan identifieras som en nära kontakt till en personal som var smittsam. Distansundervisning kan vara aktuellt utifrån årskurs.

Vilken information bör skolan lämna till vårdnadshavare till elever som kan ha varit utsatta för smitta?

Nedan följer förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten.

  • Till vårdnadshavare till elever som kan ha utsatts för smitta kan du skriva:

 ”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera vårdnadshavare till de elever som kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Håll barnet hemma och boka tid för provtagning om barnet insjuknar med symtom. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.

Det kan finnas elever i klassen som har varit särskilt utsatta för smitta. Dessa kommer att få enskild information med uppmaning till provtagning, även om de inte har symtom. Provtagning av en större grupp elever kan bli aktuellt efter samråd mellan skolledningen och smittskydd vid misstanke om utbrott i den aktuella elevgruppen.”

  • Till vårdnadshavare till elever som uppfyller definitionen av nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter) kan du skriva:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Ditt barn betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att barnet har blivit smittat, men för att undvika smittspridning uppmanas du som vårdnadshavare att så snart som möjligt tillse att ditt barn lämnar prov för covid-19, även om det inte har några symtom. Detta i samråd med smittskyddet. I väntan på provsvar [sker undervisning på distans alternativt får barnet gå till skolan så länge barnet inte har symtom-här skriver du som verksamhetsansvarig ert beslut].

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet inte visar covid-19. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Håll barnet hemma och boka tid för ny provtagning om barnet insjuknar med symtom. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt. Läs mer här Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Ska jag informera om vem det är som har covid-19?

Nej. Du ska aldrig uppge vem som har covid-19.

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Ta kontakt med smittskyddet om du får kännedom om 3 eller fler bekräftade fall av covid-19 i en klass/avgränsad grupp inom en 2 veckors period, där smittspridning misstänks ha skett i skolan. Det kan då vara aktuellt att en större grupp personal/elever uppmanas till provtagning. Innan du kontaktar smittskyddsenheten är det bra om du har bildat dig en överblick över situationen. Förbered dig genom att svara på frågorna i det här formuläret: Vid misstanke om smiddspridning i skola.pdf

Tillfällig övergång till distansundervisning bör övervägas vid flera fall i en klass på högstadie- och gymnasienivå. Det är huvudman, ibland delegerat till rektor, som fattar ett sådant beslut efter samråd med smittskyddsläkare.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som ansvarar för smittspårning i förskola/skola har frågor kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Förskola - Information om smittspårning till rektorer och förskolechefer

En person med covid-19 har varit på förskolan under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på förskolan under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera förskolan om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad är viktigt för att minska risken för utbrott av smitta?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att hålla avstånd. Tänk igenom alla moment under en dag för att se om det finns något mer ni kan göra för att ytterligare öka avstånd mellan grupper/personer och minska risken för smittspridning. Det kan t.ex innebära att begränsa kontakten mellan olika förskolegrupper inomhus, öka utomhusvistelsen och undvika större samlingar där pedagoger och barn är tillsammans i begränsade utrymmen. Alla vuxna måste i möjligaste mån hålla 2 meters avstånd till varandra för att förhindra smittspridning i personalgruppen.

Vilka barn/vuxna betraktas som nära kontakter till personen med bekräftad covid-19?

De som har träffat personen med covid-19 när den var smittsam inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter, inomhus, betraktas som en nära kontakt. Personen med covid-19 har varit smittsam under den tid personen har haft symtom, samt 48 timmar innan första symtom. Om en person utan symtom har lämnat prov som påvisat covid-19 betraktas den som smittsam från provtagningsdagen.

I förskolemiljö är det viktigt att identifiera vuxna som kan ha utsatts för smitta. Detta av flera skäl; det finns mycket som talar för att vuxna oftare än barn blir smittade och oftare i sin tur riskerar att smitta andra. Vuxna riskerar också att bli svårare sjuka än barn. Uppmana vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning ,även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta

Grundregeln är att vuxna som har utsatts för smitta bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Möjligheten att utföra arbetet på distans för förskolepersonal är ofta mycket begränsad. Då får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.

Det kan vara svårt att identifiera vilka barn i en förskolegrupp som har varit utsatta för smitta. Vårdnadshavare till alla barn i den aktuella förskolegruppen bör därför få information om att barnen kan ha blivit utsatta för smitta, och att det är viktigt att vara uppmärksam på symtom hos barn och familjemedlemmar. Familjemedlemmar från förskoleklass och äldre som insjuknar med symtom ska omgående boka tid för provtagning. Uppmana vårdnadshavare att informera förskolan om familjemedlemmar insjuknar i covid-19. Detta för att tidigt kunna upptäcka smittspridning i förskolemiljön och hindra större utbrott.

Vilken information bör förskolan lämna till vårdnadshavare till barn som kan ha varit utsatta för smitta?

Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten:

 ”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera vårdnadshavare till de barn som var i verksamheten under denna period att barnen kan ha utsatts för smitta.

Undvik att umgås inomhus med personer utanför hushållet under de närmaste 14 dagarna. Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Barnet ska vara hemma om det blir sjukt. Boka tid för provtagning av familjemedlemmar från förskoleklass och äldre som insjuknar med symtom. För att tidigt kunna upptäcka eventuellt utbrott är vi tacksamma om ni meddelar förskolan om någon i familjen får covid-19".

Ska jag informera om vem det är som har covid-19?

Nej. Du ska aldrig uppge vem som har covid-19.

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Ta kontakt med smittskyddet om du får kännedom om 3 eller fler bekräftade fall av covid-19 inom en 2 veckors period där smittspridning misstänks ha skett i förskolan. Det kan då vara aktuellt att en större grupp personal uppmanas till provtagning. Om det samtidigt är många barn som är hemma pga symtom kan det vara aktuellt att uppmana även vårdnadshavare att lämna prov. Innan du kontaktar smittskyddsenheten är det bra om du har bildat dig en överblick över situationen.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som ansvarar för smittspårning i förskola har frågor kring kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Föreningar - Information om smittspårning till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig

En person med covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera verksamheten om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad betyder det här för gruppen?
Den som utsatts för smitta uppmanas att träffa så få personer som möjligt till och med 14 dagar efter kontakten/smittotillfället. Det betyder att de som var närvarande vid aktiviteten ska avstå från inomhusaktiviteter på fritiden under 14 dagar. Detta inkluderar alla som var närvarande vid det aktuella tillfället, dvs såväl deltagare, tränare och lagledare.

Vad behöver jag göra?

De som kan ha utsatts för smittrisk behöver få information om detta och vad de ska tänka på. Vi ber dig att kontakta de personer som deltog i aktiviteten vid den aktuella tidpunkten och informera dem om att de kan ha utsatts för smittrisk. Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Stanna hemma och boka tid för provtagning om du får symtom. De personer i [träningsgruppen, musikgruppen, scoutgruppen] som uppmanas till provtagning även om de inte har symtom får separat information".

Olika fritidsaktiviteter medför olika stor risk för smitta. Högre risk för smitta ses vid  kroppskontakt och då man är nära varandra inomhus i ett trångt utrymme med dålig ventilation (kan tex vara i ett omklädningsrum). Om du som ledare kan identifiera deltagare i gruppen som har haft kroppskontakt med den som var smittsam, eller som uppfyller kriterier för en nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter inomhus) ber vid dig informera dem om att de ska boka tid för provtagning även om de inte har symtom.

Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda till nära kontakter, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Du betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att du har blivit smittad, men för att undvika smittspridning uppmanas du att så snart som möjligt lämna prov för covid-19 även om du inte har några symtom. Detta i samråd med smittskyddet. Läs mer här Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.” Meddela din [rektor/chef] om att du har blivit utsatt för smitta, [distansstudier/distansarbete] kan bli aktuellt beroende på [ålder och skola/arbetsplats] i väntan på provsvar.

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet inte visar covid-19. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Stanna hemma och boka tid för ny provtagning om du får symtom. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till [verksamheten] så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Om du får kännedom om 3 eller fler bekräftade fall av covid-19 i den aktuella gruppen inom en 2 veckors period, där smittspridning misstänks ha skett i samband med gruppaktivitet bör hela gruppen uppmanas att lämna prov för covid-19. Ta kontakt med smittskyddet för råd, kontaktuppgifter finner du nedan.

Bör jag informera hela idrottsföreningen eller verksamheten om att en person som varit där har konstaterats ha covid-19?

Nej, som regel räcker det med att du informerar den grupp/det lag som är direkt berörd, dvs de som deltagit i den aktivitet som du har fått information om.  

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?

Nej.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som lagledare/tränare eller annan verksamhetsansvarig har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00

 

Arbetsplatser - Information om smittspårning till arbetsledare/chefer/verksamhetsansvariga

En person med covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på arbetsplatsen under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera arbetsplatsen om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad betyder det här för arbetsplatsen?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att vara noga med att hålla avstånd. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs på er arbetsplats kan detta vara olika svårt. Det är viktigt att tänka igenom alla moment för att se om det finns något ni kan göra ytterligare för att minska risken för smittspridning. Det kan tex handla om att sprida ut raster så att det är möjligt att ta rast och samtidigt hålla minst 2 meters avstånd till andra, eller undersöka om det är möjligt att förbättra ventilationen genom tex vädring. Om det är möjligt bör den som har utsatts för smitta arbeta hemifrån, men om arbetsuppgifterna inte medger detta får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.


Ska alla på arbetsplatsen lämna prov för covid-19?

Alla som har eller får symtom ska boka tid för provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Information om provtagning finns på sidan ”Egenprovtagning covid-19”.

De som inte har symtom, men som har varit nära den som var smittsam (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter inomhus) ska uppmanas att boka tid för egenprovtagning för covid-19 omgående. Om provet inte påvisar covid-19 ska de som har utsatts för smitta boka ett nytt prov ca 5 dagar efter att smitta kan ha skett. De som har utsatts för smitta ska träffa så få personer som möjligt under 14 dagar efter det senaste tillfället smitta kan ha skett. Hänvisa till ”Information till dig som har haft nära kontakt med någon som har covid-19”.

Om många på arbetsplatsen insjuknar under kort tid kan det vara aktuellt med provtagning av en större grupp/hela arbetsplatsen efter samråd med smittskydd Västmanland (se nedan för kontaktuppgifter).

Ska jag informera kollegorna om vem det är som har covid-19?

Nej.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som chef har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Test

Till toppen av sidan