Om läkemedel

Läkemedel och miljö

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Där kan vissa av dem göra skada, framför allt på fiskar och andra djur som lever i vatten. Spola aldrig ner läkemedel i toaletten eller handfatet.

Så hamnar läkemedel i naturen

De flesta läkemedel bryts ner i kroppen och lämnar den så småningom med urinen eller avföringen. En del läkemedel kan fortfarande vara aktiva när de lämnar kroppen.

Spridning till miljön

Läkemedelsrester kan hamna i naturen på flera sätt. Den vanligaste orsaken är att de läkemedel som lämnar kroppen passerar reningsverken och följer med det utgående vattnet till våra vattendrag.

En mindre vanlig orsak till att läkemedelsrester hamnar i naturen är genom avloppsslam. Avloppsslam används som gödningsmedel och läggs på jordbruksmark. Men läkemedelsrester har inte visat sig ge några skadliga effekter med det sätt som avloppsslam behandlas och används i Sverige. Även om avloppsvattnet renas i reningsverk kan en del läkemedelsrester finnas kvar och nå våra vattendrag. 

Läkemedelsrester sprids även ibland genom utsläpp från läkemedelstillverkningen. I flera fall har man funnit mycket höga halter i kringliggande vattendrag och grundvatten.

Vattenlevande djur kan påverkas

Halterna av läkemedelsrester i svenska vatten är oftast mycket låga, och de innebär inte någon direkt risk för människors hälsa. Utsläpp av antibiotika kan påverka bakterier. Bakterier som utsätts för antibiotika utvecklar motståndskraft. Dessa bakterier blir sedan svåra att behandla med antibiotika.

Djur som andas vatten kan utsättas för mer läkemedelsrester än djur som bara dricker vatten. Det gäller till exempel fiskar. Vissa läkemedel kan lagras i vattenlevande djur. Halterna kan bli så höga att det finns risk för att djuren påverkas.

För många av de läkemedel vi använder saknas kunskap om hur de påverkar vattenlevande djur, särskilt under lång tid. Man vet att vissa läkemedel kan påverka fiskar och andra vattenlevande djur redan vid mycket låga halter.

Etinylöstradiol är ett av de läkemedel som är bäst studerat ut miljösynpunkt. Exempel på effekter som forskarna har sett hos fiskar är skador på könsorganen och minskad fortplantningsförmåga.

Vad kan jag göra för att minska påverkan på miljön?

Lämna in dina läkemedel i en speciell påse som du kan få på ett apotek.

Det finns en del saker du kan göra själv för att minska påverkan på miljön.

Använd de läkemedel du behöver

Avstå inte från att använda de läkemedel du behöver. Ha inte heller dåligt samvete om du får läkemedel över, det går inte alltid att undvika. Du kanske behövde byta styrka av det läkemedel du fått, eller byta till ett helt annat läkemedel.

Lämna in överblivna läkemedel på apotek

Spola aldrig ner läkemedel i toaletten eller handfatet. Försök inte heller att kompostera dem. Det säkraste är att lämna in överblivna läkemedel på ett apotek. Då tas de omhand och bränns i godkända förbränningsanläggningar. Det finns inte heller någon risk för att obehöriga ska komma åt dem.

Här är några tips på vad du kan tänka på:

  • Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver.
  • Lägg med allt som kan ha rester av läkemedel kvar. Det kan vara tuber, inhalatorer eller plåster. Lämna även in flytande läkemedel, hormonringar och läkemedelsplåster.
  • Lägg läkemedlen i en genomskinlig plastpåse som du kan få på alla apotek.
  • Lägg inte ytterkartonger, tomma plastburkar och glasburkar i returpåsen. Dessa kan du källsortera på samma sätt som andra förpackningar.

Så lämnar du in använda sprutor och kanyler

Lägg inte kanyler eller sprutor i samma påse som andra överblivna läkemedel. Det finns särskilda kanylbehållare som du kan få på ditt närmaste apotek. Det är viktigt att sprutor och kanyler hanteras så att ingen kan sticka sig på dem.

För sprutor och kanyler gäller särskilda regler som kan variera mellan olika kommuner. Det är kommunens uppgift att ta hand om ditt avfall av sprutor och kanyler. De flesta kommuner har avtal med apotek, så du kan hämta och lämna kanylbehållare där.

Tänk på det här:

  • När du hämtar ut sprutor, kanyler eller insulinpennor på apoteket får du i en del kommuner en så kallad Safe-Clip. Den använder du när du har en kanyl som du vill kassera. Safe-Clip klipper av den tunna spetsen på kanylen så att metallen stannar kvar inne i behållaren. Den andra delen som är gjord av plast kastar du bland hushållssoporna. Behållaren lämnar du in till apoteket när den är full.
  • Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga bland hushållsavfall.
  • För preparat där det finns läkemedel kvar efter användning, och där en kanyl sitter fast ska återlämnas till apoteket som läkemedelsavfall. Det gäller till exempel förfyllda sprutor.

Fråga på ditt apotek om hur du kan lämna in just ditt läkemedel på ett säkert sätt.

Lämna batterier, termometrar och annat farligt avfall till en återvinningscentral.

Om du ofta har överblivna läkemedel

Du kan be läkaren skriva ut en mindre förpackning om du får ett nytt läkemedel, en så kallad startförpackning. Då blir det inte så mycket som måste lämnas tillbaka om läkemedlet inte fungerar för dig.

Svårt att veta om ett läkemedel har tillverkats miljövänligt

Det kan vara svårt att välja miljövänligt tillverkade läkemedel. Utsläpp av läkemedel under tillverkningen kan vara stora, men företagen lämnar sällan ut information om hur stora deras utsläpp av läkemedel är.

Miljöinformation om ditt läkemedel

Du kan söka information om hur ditt läkemedel påverkar miljön.

fass.se presenterar läkemedelsföretagen miljöinformation för verksamma ämnen i många läkemedel. Där kan du se om risken för miljön bedöms vara hög eller låg. Du kan se om läkemedlet bedöms vara persistent, det vill säga har svårt att brytas ner i naturen. Du kan också se om läkemedlet bedöms ha förmåga att bioackumuleras, det vill säga anrikas i vattenlevande djur. Du hittar miljöinformationen genom att söka upp ditt läkemedel och sedan klicka på Miljöinfo i högerspalten.

janusinfo.se finns en databas där du kan söka miljöinformation om ditt läkemedel. Det finns mer än 800 läkemedelssubstanser i databasen. På janusinfo.se finns även jämförelser av miljörisker mellan läkemedel som har ungefär samma användningsområden. Exempel är olika smärtstillande läkemedel.

Underlaget för att bedöma hur farligt ett läkemedel är för vattenlevande djur saknas eller är litet för många läkemedel. Det gäller både fass.se och janusinfo.se.

Till toppen av sidan