Provtagning och vaccination covid-19

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden eller vårdcentraler kan inte boka tid för vaccination eller provtagning. Läs mer om när det är din tur att vaccineras mot covid-19. Har du minsta symtom för covid-19 boka tid för provtagning.

LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär att du har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Svårigheterna märks ofta redan i förskolan eller under de första skolåren. Ibland märks det inte förrän i vuxen ålder.

Det leder ofta till stora besvär om du till exempel inte kan räkna ut vad du ska betala för maten i affären, inte kan läsa busstidtabellen eller komma ihåg ditt personnummer. Det är därför viktigt att få stöd och hjälp för att förbättra räkneförmågan. Det förekommer att personer med dyskalkyli också har läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi. Var tjugonde svensk beräknas ha räknesvårigheter, men orsaken är oftast inte dyskalkyli.

Symtom på dyskalkyli

Det här är några typiska symtom på att ett barn kan ha dyskalkyli. Det inte nödvändigtvis ett tecken på dyskalkyli om barnet bara har ett av symtomen, utan flera av följande punkter måste stämma:  

  • Barnet har stora svårigheter med att automatiskt uppfatta antal eller mängd.
  • Barnet har problem med att förstå vad siffrorna står för.
  • Barnet har svårt att räkna ut även låga tal. Det tar tid men kan ändå bli fel.
  • Barnet blir ofta kvar i tidiga sätt att räkna, till exempel att räkna på fingrarna.
  • Barnet kan kasta om siffror samt har svårt att minnas sifferserier och talfakta.
  • Barnet har problem med att lära sig klockan och har en osäker tidsuppfattning.
  • Barnet har svårt att förstå pengars värde och att hantera växelpengar.
  • Barnet har dåligt lokalsinne. Hen kan också ha svårt att skilja mellan höger och vänster samt att läsa kartor och tidtabeller.

Räknesvårigheter kan ha andra orsaker

Många barn tycker att matematik är svårt, men orsaken är oftast inte dyskalkyli. Problemet kan i stället vara att det till exempel finns brister i undervisningen, att barnet har hög frånvaro eller har tränat för lite på matematik. Att ha svårt för matematik kan också bero på att barnet har allmänna inlärningssvårigheter, dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD eller Autismspektrumsyndrom som kallas ASD. 

Sök hjälp vid dyskalkyli

Kontakta skolans elevhälsoteam om ditt barn har haft stora svårigheter med räkning sedan förskolan eller lågstadiet och de insatser som gjorts inte haft önskad effekt. Ni kan då tillsammans bestämma om remiss bör skickas eller inte.

Även vuxna kan genomgå en dyskalkyliutredning. Kontakta en vårdcentral om du själv har svårt att räkna och vill få det utrett. 

Utredning av dyskalkyli

Utredning av räkneförmåga görs oftast av en logoped. Syftet med utredningen är att ta reda på vad svårigheterna beror på och att eventuellt ställa diagnos. I utredningen gör logopeden en bedömning med hjälp av olika testuppgifter. Bland annat bedöms minnesförmågan och förmågan att uppfatta antal och mängd. Även förståelse av talsystemet och klockan testas. Logopeden undersöker också hur personen räknar och löser problem. Ibland görs även en bedömning av språkförståelse och läsförståelse.

Stöd och hjälpmedel

Om utredningen gäller ett skolbarn är syftet att få en uppfattning av barnets starka och svaga sidor för att få en fördjupad kunskap om vilka hinder som finns för inlärningen. Ofta blir det då tydligare vilken hjälp barnet behöver i skolan och vilken kompensation och vilka hjälpmedel som kan underlätta hens räknande. Det kan röra sig om utökad provtid eller muntliga prov, miniräknare och lathundar. Ofta handlar rekommendationerna också om vilka starka sidor barnet har och som omgivningen kan hjälpa till att stödja, till exempel visuell förmåga eller språklig förmåga. Vid ett möte med pedagog och andra berörda får du som förälder ta del av utredningens resultat och rekommendationer.

Om du är vuxen och behöver hjälp handlar stödet främst om att hitta strategier som underlättar vardagslivet.

Till toppen av sidan