SÅ SAMARBETAR VÅRD OCH OMSORG

Fast vårdkontakt - din hjälp i vård och omsorg

Är du sjuk och har många besök i vården kan du behöva hjälp med att till exempel boka vårdbesök. Då kan en ansvarig person få ansvaret att sköta dina kontakter i vården. Det kallas för att ha en fast vårdkontakt.

Du kan begära en kontaktperson

Du har rätt att själv begära en fast vårdkontakt om du inte redan har fått en sådan person utsedd. Du kan begära en kontaktperson hos dem som vårdar dig. Oftast är det verksamhetschefen på det ställe där du vårdas som utser din fasta vårdkontakt. Din fasta vårdkontakt kan vara någon annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller sjuksköterska. Det kan till exempel vara en undersköterska, fysioterapeut eller kurator. Ibland kan en fast vårdkontakt bestå av flera personer som samarbetar kring dig som patient.

Du ska vända dig till verksamhetschefen på din vårdcentral om du inte får en fast vårdkontakt utsedd.

Har du en livshotande sjukdom är det en läkare som är din fasta vårdkontakt.

En kontaktsjuksköterska kan vara en sammanhållande länk i vården om du har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom, men hen behöver inte vara din fasta vårdkontakt.

Vad gör en fast vårdkontakt?

En fast vårdkontakt hjälper dig på olika sätt. Här är några av hens arbetsuppgifter:

  • Du ska känna dig trygg i dina kontakter med vården och omsorgen.
  • Du ska få samordning så att du får rätt vård på rätt plats när du behöver det. Det är särskilt viktigt om du har flera sjukdomar.
  • Du ska ha person som du kan vända dig till för att fråga om vad som händer och vad som planeras i din vård.
  • Du ska få information om dina rättigheter i vården så att du förstår att du kan delta i och påverka din vård.

Närstående kan behöva information

Du som är närstående till någon som har en fast vårdkontakt kan vara den som får informationen om hälsotillstånd och vårdplaner. Så kan det vara om patienten inte kan vara delaktig i sin vård. Samtidigt måste vårdpersonalen ta hänsyn till patienten rätt till integritet.

En fast läkarkontakt träffar du i primärvården

En fast läkarkontakt är inte samma sak som en fast vårdkontakt. En fast läkarkontakt har du enbart i primärvården, till exempel en vårdcentral eller hälsocentral. Det är den person du i så långt det är möjligt ska få träffa varje gång du gör ett vårdbesök för din grundsjukdom. Det kan också vara en kontakt via telelänk eller telefon. Har du flera sjukdomar eller besvär kan du få träffa flera olika läkare.

En fast läkarkontakt ska:

  • Vara en trygghet för dig som patient och vara den du kan kontakta.
  • Samordna vården mellan olika kliniker.

Din behandling ingår i en vårdplan

Du kan behöva en vårdplan när du får en behandling, till exempel en rehabilitering. Läkaren som behandlar dig ansvarar för vårdplanen, men du ska delta i planeringen. Ofta finns det också annan vårdpersonal med i planeringen. Ibland är den behandlande läkaren också den som är din fasta läkarkontakt.

Film om fast vårdkontakt

Samordnad individuell plan

Deltar kommunen också i planeringen av din vård ska planen samordnas av regionen och kommunen. Då kallas det för en samordnad individuell plan och förkortas SIP.

När planen görs ska den utgå från vad du behöver för vård, omsorg och andra insatser. Planen ska tas fram tillsammans med dig.

Vad innebär en samordnad individuell plan?

En SIP ska bland annat innehålla:

  • Vad som ska göras för att du ska få den vård och omsorg som du behöver.
  • Vem som ska ansvara för det ni kommer överens om i planen.
  • Om kommunen eller landstinget ska ha det övergripande ansvaret.
  • Hur planen ska följas upp.

Det är regionen eller kommunen som har ansvaret för att det skrivs en SIP, men du ska vara med på det.

Du kan begära en SIP. Det kan du göra till vem som helst av dem som vårdar dig. Även om du begär en SIP måste inte en sådan sättas igång.

Även en närstående till dig kan begära en fast vårdkontakt eller personal inom kommunen. Det är viktigt att du i så fall är med på det och får veta hur det går till att göra en SIP. 

Ett barn eller omyndig person bör också delta i planeringen av sin SIP beroende på ålder och mognad. Är du vårdnadshavare ska du kunna delta i planeringen.

Så här kan det gå till att göra en SIP

Du bestämmer vilka verksamheter och personer som ska samarbeta och vara med när ni gör planen. Vilka som ska ingå meddelar du till din fasta vårdkontakt, som är sammankallande.

För att du ska få ett så bra stöd som möjligt är det bra om så många som möjligt av dina kontakter kan påverka hur planen blir.

Ofta ingår din fasta vårdkontakt och annan vårdpersonal i planeringen. Men där kan också ingå närstående till dig och personal från kommunens omsorg, skola eller socialtjänst. Även en god man eller en förvaltare kan ingå i planeringsgruppen.

Du godkänner att de som ska vara med på mötet får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om dig.

Mötet ska handla om dig, vad du vill och vad du behöver. I planen skriver ni in dina mål. Det ska också vara tydligt vem som gör vad för att nå målen med din vård. Vid första mötet bokar ni en ny tid för att följa upp planen. Sedan ska planen följas upp regelbundet.

Den samordnade individuella planen avslutas när du har nått dina mål och inte längre behöver samordning av vården. Planen avslutas också om du vill avsluta den.

Film om samordnad individuell plan

Till toppen av sidan