Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Regionalt innehåll på 1177.se för Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Allt regionalt innehåll på 1177.se ska vara faktagranskat, relevant och följa riktlinjerna för webbplatsen. Region Uppsalas webbredaktion och faktagranskare arbetar tillsammans för att skapa god struktur och användarupplevelse.

Mer information om hur vi arbetar med regionala tillägg i Uppsala län och vad som gäller för dig som är faktagranskare finns beskrivet på den här sidan.  

Här finns webbplatsens nationella riktlinjer: 

Nationella riktlinjer om regionala tillägg (1177.se)   

Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Rätt information på rätt plats 

Regionalt innehåll är oftast en del av en redan befintlig sida på 1177.se. Ibland är regionala tillägget en helt egen sida. Det är webbkommunikatören som avgör vad som blir bäst i varje enskilt fall.  

Varje gång vi skapar regionalt innehåll ska vi vara säkra på att det skapar nytta och håller över tid. Följande kriterier ska uppfyllas: 

 • Innehållet har invånare som målgrupp, 
 • handlar om hälsa och vård generellt, 
 • gäller hela Uppsala län, 
 • har ett tydligt syfte, 
 • saknas på 1177.se,
 • är anpassat för målgruppen,
 • följer webbplatsens riktlinjer och
 • har granskats av en sakkunnig faktagranskare.

Alternativ till regionalt innehåll 

Webbredaktionen inventerar alltid 1177.se, umo.se och Region Uppsalas egna webbplatser för att säkerställa att det önskade innehållet är unikt. Webbkommunikatör beslutar, från fall till fall, vilken webbplats som passar bäst för önskat innehåll.  

 • Om motsvarande information finns som nationellt innehåll på 1177.se eller umo.se hänvisar vi till den. Här gör vi inga ändringar eller tillägg.
 • Om liknande innehåll finns som nationellt innehåll på 1177.se kan webbredaktionen komplettera med ett regionalt tillägg.
 • Om informationen finns på Region Uppsalas egna webbplatser beslutar webbredaktionen om informationen ska flytta till 1177.se eller umo.se
 • Om informationen saknas på 1177.se kan webbredaktionen skapa regionalt innehåll. För nytt innehåll på umo.se kontaktar webbredaktionen den nationella redaktionen. Möjlighet finns också att kontakta nationella redaktionen och lämna önskemål om att lyfta innehåll till nationell nivå.
 • Om informationen passar bättre på mottagningens kontaktkort på 1177.se eller umo.se kan webbredaktionen besluta att informationen ska publiceras där. Det är katalogtjänsten HSA och kontaktkortsadmin KKA som speglar information till mottagningens kontaktkort. 

Innehåll för målgrupper med särskilda behov 

Ibland kan informationen behöva anpassas till fler målgrupper och format. Till exempel för att nå personer med ett annat modersmål eller personer som behöver få informationen på lätt svenska eller teckenspråk (film). I dessa fall brukar planen se ut så här: 

 • Inledande diskussion om finansiering och tidplan
 • kontakt med externa leverantörer (exempelvis filmproducenter)
 • beslut om genomförande
 • produktion startar. 

Om du är du osäker på om innehållet borde vara nationellt eller regionalt är du välkommen att kontakta Region Uppsalas webbredaktion. 

Om du har synpunkter på det nationella innehållet kan du kontakta den nationella redaktionen. 

Önskemål och förbättringsförslag 1177.se (kontaktformulär inera.se)   

Roller och samarbete 

För att innehållet ska bli så bra som möjligt är det viktigt med tydliga roller och gott samarbete mellan faktagranskare och webbredaktionens webbkommunikatörer.    

Faktagranskarens roll 

Faktagranskaren, som har mest kunskap om ämnet, granskar fakta och ansvarar för att det beslutade innehållet är aktuellt och relevant för målgruppen.  

Faktagranskaren har också ansvar för att önskemål om regionalt innehåll kommer webbredaktionen tillhanda med så god framförhållning som möjligt. Det ska finnas tid att planera, skriva, granska, publicera och i vissa fall även sprida (till exempel via sociala medier). 

Webbkommunikatörens roll 

Webbkommunikatören har ansvar för texternas struktur, språk och målgruppsanpassning för särskilda behov. Webbkommunikatören ser också till att innehållet följer givna lagar och riktlinjer. 

Riktlinjer: 

Exempel på samarbetsprocess 

När innehållet är beslutat och produktionsprocessen startar ser den ut ungefär så här: 

 1. Faktagranskaren beskriver behovet och fakta som ska förmedlas
 2. Utifrån underlag tar webbkommunikatör fram förslag på text som samspelar med övrigt innehåll på webbplatsen.
 3. Faktagranskare får korrektur.
 4. Ytterligare en webbkommunikatör läser texten med ”fräscha ögon”.
 5. Webbkommunikatören publicerar innehållet.
 6. Faktagranskaren blir ansvarig för regionala tillägget. 

Löpande faktagranskning efter publicering 

Innehåll i 1177.se ska vara aktuellt, relevant och korrekt över tid. Därför behöver vi namnge faktagranskaren för varje regionalt tillägg. 

Faktagranskarens uppgift är att granska informationen en gång om året. Eller var tredje år beroende på vilken information det gäller. Faktagranskaren får ett mejl från webbredaktionen när det är dags. Då behöver faktagranskaren avsätta tid för att läsa igenom och eventuellt ge webbredaktionen ett ändringsunderlag. 

Om webbredaktionen eller faktagranskaren behöver ändra sidan mellan de löpande granskningstillfällena kontaktar de varandra för att slutföra uppgiften. 

En faktagranskare som slutar eller byter tjänst ansvarar för att hitta en ersättare och meddela webbredaktionen. Den nya faktagranskaren blir ansvarig för innehållet och den löpande faktagranskningen. 

Webbredaktionen har rätt att ta bort information som inte har någon faktagranskare och där faktagranskaren inte kan fullfölja sitt uppdrag. 

Format för personer med särskilda behov 

För bäst resultat gällande specialformat behöver faktagranskare, webbkommunikatör och eventuellt ansvarig kommunikatör träffas innan produktion och beställning. 

Kontakta Region Uppsalas webbredaktion om du vill veta mer om lätt svenska och klarspråk och översättningar. Information och riktlinjer finns också på intranätet. 

Lätt svenska 

En del personer kan behöva få information på ett enklare språk. På 1177.se kallas det för lätt svenska. I andra sammanhang kallas det lättläst. Lätt svenska på 1177.se riktar sig framför allt till personer som är nya i Sverige och som har en annan språklig och kulturell bakgrund.  

Alla texter som ska översättas på 1177.se skrivs först på lätt svenska innan de blir översatta. Då blir översättningarna bättre och mer konkreta. Det är bra om texten på lätt svenska skrivs samtidigt som texten på klarspråk, men det går också att skriva den i efterhand.  

Dialog pågår om webbkommunikatör kan hjälpa till att ta fram texter på lätt svenska eller om det är verksamheten själva som beställer detta av extern leverantör.  

Att skriva lätt svenska för översättning på 1177.se 

Översättningar 

Alla översättningar ska göras av professionell översättningsbyrå. Beställning av översättning ansvarar faktagranskare för. Webbkommunikatör ansvarar för att publicera innehållet på 1177.se. 

Innan en översättning publiceras på 1177.se ska den granskas av ytterligare en översättare, för att säkerställa kvaliteten på översättningen.  

Strategi och process för översättningar på 1177.se 

Till toppen av sidan