DONATION

Organdonation

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa.

De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lungor. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

Du bestämmer själv

Du själv bestämmer om du vill donera eller inte. Däremot kan du inte bestämma vem organen eller vävnaderna ska doneras till. Det beslutas av läkare och grundas på det medicinska behovet hos de patienter som väntar på ett organ.

Du kan inte i förväg veta om du kan bli donator av ett organ, men du kan, medan du lever, meddela din inställning till att donera organ och vävnader. Om omgivningen inte vet din inställning förutsätts det att du velat donera och om dina närstående inte motsätter sig det kan du bli aktuell som donator.

Om närstående har olika uppfattningar om vilken inställning du hade får donation inte utföras. Organ eller vävnader får inte heller doneras om det inte går att få tag på anhöriga.

Olika sätt att meddela hur du vill ha det

Du kan tydligt meddela din inställning till organ- och vävnadsdonation på flera sätt:

  • Genom att anmäla dig till donationsregistret.
  • Genom att fylla i ett donationskort.
  • Genom att informera dina närstående. Du kan berätta eller skriva ned din vilja för dem.

Donationskort finns på apotek eller vårdcentraler. Kortet ska du förvara lättillgängligt tillsammans med en identitetshandling. På donationskortet kryssar du för ditt ja eller nej till organ- och vävnadsdonation. Du kan undanta organ eller vävnader som du inte vill donera.

Du kan när som helst ändra ditt beslut. Det är det sista beslutet som gäller.

Du kan också anmäla samma information till donationsregistret.

Om du vill donera organ eller vävnader ska du även meddela om donationen är för transplantation och annat medicinskt ändamål eller enbart transplantation. 

Att välja att donera till "annat medicinskt ändamål" innebär till största del medicinska forskningsprojekt som alltid har godkänts av en etisk kommitté. Sådana forskningsprojekt arbetar med att få fram bättre behandling av olika sjukdomstillstånd och kan behöva vävnads-, blod- och cellprover. Donerade organ och vävnader kan också användas för läkemedelsframställning och i utbildning.

Vem kan donera?

De flesta i Sverige har förutsättningar att bli donatorer.

Det finns inga åldersgränser när det gäller myndiga personer. Även den som är omyndig kan från 15 år anmäla sig till donationsregistret utan samtycke från vårdnadshavare.

Den som är yngre kan bli anmäld till donationsregistret av sin vårdnadshavare. När barnet blir 15 år får barnet en fråga från registret om det vill stå kvar som donator.

Levnadsvanor eller eventuella sjukdomar är inget hinder för att vara med i donationsregistret. Sjukvården gör en noggrann individuell medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

Donation när du lever

Det är medicinskt fullt möjligt att transplantera vissa organ, främst njurar, och vissa vävnader utan att du som donator utsätts för några större risker. Du klarar dig till exempel med bara en njure genom att den du har kvar till viss del blir större och ökar sin funktion.

I vissa fall kan du donera en del av din lever till en familjemedlem. Levern på den som donerar och den som får en lever växer till efter ingreppet och återfår normala funktioner.

Risken att organen ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar. Men det kan också gå bra när till exempel makar eller partners donerar ett organ. Metoderna för att klarlägga immunsystemens egenskaper är så bra att läkarna i förväg vet vilka chanserna är för att transplantationen ska lyckas.

Muntligt eller skriftligt tillstånd

Innan en levande donator kan bli givare görs noggranna undersökningar för att ta reda på om det är lämpligt. Det finns bestämmelser som begränsar möjligheten att donera organ när du lever. Till exempel ska det finnas särskilda skäl för att donera till någon du inte är släkt med. Du får heller inte donera

  • biologiskt material som inte kan återbildas i kroppen eller organ som inte finns i dubbel uppsättning
  • när ingreppet kan innebära allvarlig fara för ditt liv eller din hälsa
  • om du är minderårig.

Ibland tillåts personer som inte är myndiga, som minderåriga och personer med psykisk funktionsnedsättning, att donera organ och vävnader. Donation får bara ske om givaren är släkt med mottagaren och det inte är medicinskt möjligt att ta organ från någon annan.

Om det gäller material som återbildas, till exempel benmärg, blod och könsceller räcker det att du muntligt godkänner donationen. Om det gäller organ som inte återbildas måste du ge ett skriftligt medgivande. Det gäller också om ingreppet medför stor skada eller är mycket obehagligt för dig.

Förbjudet att sälja och köpa organ

Det är förbjudet att sälja och köpa organ och det gäller i de flesta länder. Sådant förekommer på en del håll i världen där fattiga människor känner sig tvingade att sälja till exempel sin ena njure till njursjuka patienter som kan betala. Däremot har en levande givare i Sverige rätt till ersättning för de merkostnader, till exempel förlorad arbetsinkomst, som uppkommer i samband med operationen.

Donation efter döden

Trots att de flesta är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av och det fattas organ som skulle kunna rädda livet på någon annan. Antalet faktiska organdonatorer i Sverige är omkring 150 varje år.

Enligt svensk lag används total hjärninfarkt som dödsbegrepp. Det innebär att en människa är död då hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt har upphört på grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har avstannat. 

Inför en organdonation konstateras dödsfallet genom två läkarundersökningar gjorda med minst två timmars mellanrum. Ibland behövs dessa undersökningar bekräftas med en röntgen av hjärnans blodkärl.

Det finns ingen risk att vårdpersonalen inte gör allt för att rädda ditt liv på grund av att du anmält dig som donator.

Det är viktigt att göra din inställning till donation känd, genom samtal med närstående, donationskort eller anmälan till donationsregistret.

Vårdpersonalen får söka efter uppgifter i donationsregistret när du är i livets slutskede och ditt liv inte längre går att rädda. Det ger mer tid till förberedelse för de närstående och för vården om du sagt ja till donation. Om du sagt nej och anmält det till donationsregistret blir det ingen donation.

Vävnader kan förvaras

Vävnadsdonation är möjligt att göra efter döden när det konstaterats att andning och blodcirkulation upphört. Det innebär att även om du avlider på andra ställen än en intensivvårdsavdelning kan du bli vävnadsdonator.

Till skillnad från organ kan vävnader förvaras en längre tid innan de transplanteras.

Till toppen av sidan