Sjukresor och färdtjänst

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Det är reglerna i regionen där du är folkbokförd som gäller för dig. Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Var finns patientboenden?

Ett patientboende ligger i närheten av det sjukhus eller den mottagning som du ska besöka.

Boenden för barn och deras familjer

På vissa sjukhus finns det boenden som är anpassade för barn som får vård. Där kan barn bo tillsammans med närstående under tiden behandlingen pågår.

Vem kan bo på ett patientboende?

Det är personalen i regionen där du är folkbokförd som beslutar om du kan bo på ett patientboende. 

Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen är det personalen på Reseservice som bedömer behovet och beslutar om du får bidrag för övernattning.

Har du frågor om patientboende ska du kontakta Reseservice:

E-post: reseservice@regionjh.se
Telefon: 0771-82 00 83

Hur fungerar ett patientboende?

Ett patientboende fungerar ungefär som ett vanligt hotell. Tanken är att du som bor där inte har behov av vård dygnet runt. Du sköter dig därför själv så mycket som det går.

De flesta boenden serverar frukost. På en del boenden finns det också en restaurang där du kan äta lunch och middag. Ibland finns det kök där du kan laga egen mat.

På vissa patientboenden finns det vårdpersonal tillgänglig.

Vad kostar det?

Vad det kostar att bo på ett patientboende varierar mellan regionerna. I en del regioner är det kostnadsfritt och i andra regioner får du betala en mindre kostnad själv.

Oftast ingår endast frukost och du får betala för övriga måltider under dagen.

Jämtland Härjedalen

Du som patient kan få bidrag för patientboende:

 1. Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt behöver starta din resa från folkbokföringsadressen innan kl. 05.00* vid resa till vårdbesöket.
 2. Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt ankommer till folkbokföringsadressen efter kl. 23.00* vid hemresan från vårdbesöket.
 3. Då 2 eller fler vårdbesök planerats över flera efterföljande dygn, och där resa till och från vården ej kunnat genomföras mellan vårdbesöken.

Du kan få bidrag för patientboende utanför Region Jämtland Härjedalen:

 1. Då ett planerat vårdtillfälle innefattar flera vårdbesök som sker över flera dagar, och där du då inte skrivs in för slutenvård på en avdelning.
 2. Då ett vårdbesök planerats så att du inte kan transportera dig till vårdbesöket med billigast färdsätt under samma dag, innan besöket.
 3. Då ett vårdbesök har planerats så att du inte kan transportera dig till din folkbokföringsadress med billigaste färdsätt under samma dag, efter besöket.

Du som patient får inte bidrag för patientboende:

 1. Då vårdbesöket är oplanerat eller akut.
 2. Då vårdbesöket sker via eget val eller via det fria vårdvalet.
 3. Då ett planerat vårdbesök sker så att du, med billigast färdsätt kan utföra vårdbesöket genom att ditresan påbörjas tidigast 05.00* och hemresan avslutas senast 23.00* samma dag som vårdbesöket.

Villkor för resväg, restid och färdsätt

 • Resvägen och restiden beräknas enligt restidsberäkningssystemet Google maps (maps.google.com).
 • När du får vård utanför Jämtland Härjedalen kan du kan få bidrag för patientboende och sjukresa om ditt vårdbesök grundar sig på en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss.
 • Icke planerade vårdbesök räknas som: akutbesök, oplanerad utskrivning från slutenvård eller övriga besök utan specifik kallelse.

Följeslagare vid patientboende

 1. En följeslagare kan få bidrag för patientboende då du som patient har ett medicinskt motiverat behov av hjälp under patientboendet.
  Exempel på behov kan vara hjälp med toalettbesök, påklädning, förflyttning eller kognitivt stöd vid ett kognitivt funktionshinder. Alternativet till följeslagaren skulle annars vara att du blir inlagd på en vårdavdelning.
 2. En följeslagare är inte likställt med en närstående som följer med av annan anledning, till exempel som moraliskt eller psykiskt stöd. Vill en patient ta med närstående eller barn av personliga skäl, exempelvis att barnvakt saknas eller av andra praktiska familjeskäl så är de inte en grund för att få bidrag.
 3. En följeslagare med bidragsgrund måste bo i samma rum som patienten under boendetiden.
 4. Blir du som patient inlagd inom slutenvård finns det inte grund till att få bidrag för följeslagarens övernattning. Det kan därför betyda att en följeslagare som medföljer med bidragsgrund på en sjukresa inte nödvändigtvis också får bidrag för ett boende.
 5. Vill en patient ha medföljande anhörig på sitt vårdbesök och patientboende men saknar bidragsgrund för följeslagare, så kan boende ordnas så att patientens grundkostnad för enkelrum täcks av Region Jämtland Härjedalen och den återstående kostnaden för dubbelrum och/eller andra tilläggskostnader för en extra resenär betalas av patient/närstående vid ankomsten till boendet.

Barn har alltid rätt till en (1) följeslagare vid ett vårdbesök – både vid resa och vid ett eventuellt patientboende. Det gäller fram till barnets 18-årsdag.

Övriga regler för patientboende i Östersund

 1. Grundregler för patientboende, punkterna 1–3, gäller på Region Jämtland Härjedalens avtalade patientboenden i Östersund.
 2. En patient som avslutar sitt icke planerade vårdbesök på obekväm tid (kväll, natt, helg) kan få möjlighet att bo en (1) natt på Region Jämtland Härjedalens avtalsboenden, för att invänta hemtransport nästa dag. Patienten betalar då själv kostnaden för rummet men har möjlighet att bo för Region Jämtland Härjedalens avtalspriser. Möjligheten finns då i mån av plats (Inbokade patienter med bidragsgrund har förtur till Region Jämtland Härjedalens avtalsrum).
 3. Anhöriga till patienter på Östersunds sjukhus har inte grund till att få bidrag för patientboende.
 4. En gravid patient som ges patientboende dagarna inför förlossning kan få bidrag för en partner eller anhörig på patientboendet. Det är under förutsättning att patienten själv också bor på patientboendet.

Läs mer på 1177.se

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan