Kostnader och ersättningar

Patientboende – Region Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Då du som patient har långt att resa till och från ett eller flera planerade sjukvårdsbesök så kan det bli aktuellt att bo på ett patientboende. Om det är en förutsättning för att du ska kunna befinna dig på vårdbesöket så kan du erbjudas övernattning av Region Jämtland Härjedalen. Det är Region Jämtland Härjedalens Reseservice som bedömer och beslutar om du får bidrag för övernattning.

Du som patient kan få bidrag för patientboende:

 1. Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt behöver starta din resa från folkbokföringsadressen innan kl. 05.00* vid resa till vårdbesöket.
 2. Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt ankommer till folkbokföringsadressen efter kl. 23.00* vid hemresan från vårdbesöket.
 3. Då 2 eller fler vårdbesök planerats över flera efterföljande dygn, och där resa till och från vården ej kunnat genomföras mellan vårdbesöken.

Du kan få bidrag för patientboende utanför Region Jämtland Härjedalen:

 1. Då ett planerat vårdtillfälle innefattar flera vårdbesök som sker över flera dagar, och där du då inte skrivs in för slutenvård.
 2. Då ett vårdbesök planerats så att du inte kan nå vårdbesöket med billigast färdsätt under samma dag.
 3. Då ett vårdbesök planerats så att du inte kan nå din folkbokföringsadress med billigast färdsätt under samma dag, efter besöket.

Du som patient får inte bidrag för patientboende:

 1. Då vårdbesöket är oplanerat eller akut.
 2. Då vårdbesöket sker via eget val eller via det fria vårdvalet.
 3. Då ett planerat vårdbesök sker så att du, med billigast färdsätt kan utföra vårdbesöket genom att ditresan påbörjas tidigast 05.00* och hemresan avslutas senast 23.00* samma dag som vårdbesöket.

Följeslagare vid patientboende

 1. En följeslagare kan få bidrag för patientboende då du som patient har ett medicinskt motiverat behov av hjälp under patientboendet. Alternativet till följeslagaren skulle annars vara inläggning på sluten vårdavdelning. Exempel på detta kan vara hjälp med toalettbesök, påklädning, förflyttning eller kognitivt stöd vid ett kognitivt funktionshinder.
 2. En följeslagare är inte likställt med en anhörig som följer med av annan anledning, så som moraliskt eller psykiskt stöd. Vill en patient ta med anhöriga eller barn av personliga skäl så som avsaknad av barnvakt eller andra praktiska familjeskäl så är detta ej bidragsgrundande.
 3. En följeslagare med bidragsgrund måste bo i samma rum som patienten under boendetiden.
 4. Blir du som patient inlagd inom slutenvård finns ej bidragsgrund för följeslagarens övernattning. Det kan därför betyda att en följeslagare som medföljer med bidragsgrund på en sjukresa inte nödvändigtvis får bidrag för ett boende, då patienten läggs in inom slutenvården.
 5. Vill en patient ha medföljande anhörig på sitt vårdbesök och patientboende men saknar bidragsgrund för följeslagare, så kan boende ordnas så att patientens grundkostnad för enkelrum täcks av Region Jämtland Härjedalen och återstående kostnad för dubbelrum och/eller andra tilläggskostnader, för en extra resenär betalas av patient/anhörig vid ankomst till boendet.

Barn (fram till sin 18årsdag) har alltid rätt till en (1) följeslagare vid ett vårdbesök. Både vid resa och vid ett eventuellt patientboende.

Övriga regler för patientboende i Östersund

 1. Grundregler för patientboende punkterna 1–3 gäller för patientboende i Östersund på Region Jämtland Härjedalens avtalade patientboenden.
 2. En patient som avslutar sitt icke planerade vårdbesök på obekväm tid (kväll, natt, helg) kan få möjlighet att bo på Region Jämtland Härjedalens avtalsboenden, 1 natt för att invänta hemtransport nästa dag. Patienten betalar då själv kostnaden för rummet men har möjlighet att bo för Region Jämtland Härjedalens avtalspriser. Möjligheten finns då i mån av plats (Inbokade patienter med bidragsgrund går då före på RJH:s avtalsrum).
 3. Anhöriga till patienter på Östersunds sjukhus har inte bidragsgrund för patientboende
 4. En gravid patient som ges patientboende dagarna inför förlossning kan få bidrag för en partner eller anhörig på patientboendet, då patienten själv bor på patientboendet.

Villkor för resväg, restid och färdsätt

 • Resvägen och restiden beräknas enligt restidsberäkningssystemet Google maps (maps.google.com).
 • Du kan få bidrag för patientboende och sjukresa då ditt vårdbesök grundar sig på en Specialistvårdsremiss eller Vårdgarantiremiss.
 • Icke planerade vårdbesök räknas som: Akutbesök, oplanerad utskrivning från slutenvård eller övriga besök utan specifik kallelse.

Har du frågor?

Om du undrar något kan du kontakta Region Jämtland Härjedalens reseservice:

E-post: patientboende@regionjh.se
Telefon: 0771-82 00 83. 
Telefontid: vardagar, klockan 8-17.

Mer om regler och rättigheter

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Du kan få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat.

Patientavgifter i Jämtland Härjedalen

Barn och ungdomar under 18 år får gratis sjukvård hos Östersunds sjukhus, hälsocentralerna och privata vårdgivare med avtal. För patienter över 18 år kostar ett besök i regel 300 kronor.

Till toppen av sidan