Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat.Vid resor i samband med förebyggande hälsovård (t.ex. hälsoundersökningar och vaccinationer) får du inget bidrag.

Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. Endast om det av vårdgivare anses medicinskt motiverat kan resan ske med taxi, flyg eller AMBUSS.

Det är alltid resenärens ansvar att vid bokning eller kallelse kontrollera att tiden passar och fundera över hur man ska ta sig till och från sjukbesöket. Se därför till att få en besökstid som passar med allmänna kommunikationer. Region JH ansvarar inte för hur du tar dig till eller från ett planerat sjukbesök. Parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte. För att få bidrag för dyrare färdsätt dvs. taxi och flyg krävs medicinskt intyg från vårdpersonal. För billigaste färdsätt, dvs. buss, tåg eller egen bil, krävs vårdintyg från sjukvårdande enhet. Bidraget betalas ut i efterhand.

Beställningscentralen (BC Jämtland) hjälper till med bokning av resor. Information angående resor/ bidrag får du av Länstrafiken. Telefonnummer hittar du i högerspalten på den här sidan.

Du kan få bidrag för resor till och från:

  • Sjukhusvård, även förlossning.
  • Sjukbesök vid närmaste offentliga vårdinrättning, till exempel läkare, sjukgymnast eller tandläkare inom länet.
  • Utprovning/anpassning av hjälpmedel.
  • Preventivmedels-, abort- eller steriliseringsåtgärd.
  • En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen.
  • Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram till 18-årsdagen. Gäller för anhörig, speciellt intyg krävs.
Visa mer

Buss, Tåg och egen bil

Buss, Tåg och egen bil

Du får bidrag för det billigaste färdsättet, det vill säga buss, tåg 2:a klass eller egen bil. Bidraget betalas ut i efterhand.

Skicka in sjukresebidragsblankett (fås på mottagningen) och orginalbiljetter (Buss/ Tåg) till Länstrafiken. Vid utomlänsresor krävs originalbiljetter och vårdgivarintyg från aktuellt (besökt) sjukhus som styrker ditt besök.

Tåg kan i särskilda fall beställas via BC Jämtland. Dit räknas om du själv inte kan ombesörja bokning, BC behöver i så fall ha din kallelse innan bokning kan ske.

Fäll ihop

Taxi

Taxi

Resa med taxi, räknas som dyrare färdsätt och medicinskt intyg krävs. Vårdgivaren utfärdar efter bedömning intyg om det av medicinska orsaker finns väsentliga svårigheter att förflytta sig till eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Långt avstånd, obekväm tidpunkt, kollektivtrafik som inte passar i tid eller dålig ekonomi är inte giltiga skäl. Den som har färdtjänsttillstånd och kan styrka detta – får åka taxi utan särskilt intyg.

Taxi beställs via BC Jämtland (senast 2 vardagar innan resa vid planerade besök). Beställer du taxi på annat sätt än via BC Jämtland får du själv stå för merkostnaden. Blir du sjuk när hälsocentralen är stängd, kontakta Sjukvårdsrådgivningen; telefon 1177, så får de bedöma ditt hälsotillstånd.

Observera att även om resan till sjukbesöket berättigat dig till taxi är det inte säkert att du också får hemresan godkänd. Vårdpersonalen avgör om du är berättigad till hemresa med taxi och beställer i sådana fall resan åt dig.

Fäll ihop

Flyg

Flyg

Resa med flyg, räknas som dyrare färdsätt och medicinskt intyg från din remitterande läkare på Östersunds sjukhus krävs. Boka resan så fort du får intyget. Flygbiljetten kan du boka själv eller via BC Jämtland. Bokar du själv och kostnaden överstiger biljettpriset som BC Jämtland skulle ha kunnat boka för, är det den summan du får tillbaka.

Fäll ihop

AMBUSS

AMBUSSAmbuss är en vårdutrustad buss som går mellan Östersund-Umeå varje helgfri vardag. Den har 12 sittplatser som bokas via BC Jämtland, och 4 liggande platser för patienter med vårdbehov. Ambuss är i första hand till för dem som behöver av medicinska skäl, intyg från remitterande läkare har därför förtur. I mån av plats kan sjukresenärer utan intyg åka med.

 

Fäll ihop

Beställningscentral (BC Jämtland)

Beställningscentral (BC Jämtland)

Beställningscentralen samplanerar resorna för att kostnaden ska bli så låg som möjligt. För taxiresor till/ från Östersunds sjukhus tillämpas fasta ankomst/ avgångstider.

De fasta ankomsttiderna till Östersunds sjukhus är 07:45, 09:30 samt 13:00.

De fasta avgångarna från Östersunds sjukhus är 11:00, 14:00 samt 17:00 vardagar och helger.

Under särskilda omständigheter kan resor medges under andra tider men då krävs alltid ett särskilt intyg från vårdpersonal.

Fäll ihop

Egenavgift

Egenavgift

Som patient betalar du alltid, oavsett färdsätt 100 kr per enkel resa. Detta kallas för egenavgift. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift.

För färdtjänstberättigade i Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Ragunda och Åre kommun är egenavgiften för taxi harmoniserad med färdtjänsttaxan, dock högst 100 kronor per enkelresa.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är 1600 kr per 12-månadersperiod vilket innebär att när du betalat 1600 kr för sjukresor är du befriad från avgifter under den tid som återstår av 12 månader räknat från första besöksdatum. Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.

Fäll ihop

Följeslagare

Följeslagare

Om det är medicinskt motiverat och du behöver hjälp av en följeslagare/ vårdare ges bidrag för dennes resa. Följeslagaren/vårdaren ska vara med under hela besöket. Det är vårdgivaren som bedömer ditt behov av hjälp och du behöver alltid ett intyg från vårdpersonalen som styrker ditt behov av hjälp. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg.

Fäll ihop

Permissionsresor

Permissionsresor

Patienter från Jämtlands län som vårdas på sjukhus utanför länet längre än 30 dagar kan få bidrag för en permissionsresa. Vänd dig till vårdpersonalen för hjälp med ansökan.

Fäll ihop

Fritt vårdval

Fritt vårdval

Observera att du endast får bidrag från folkbokföringsadress till närmaste vårdinrättning.
Vid vård i utomläns då du själv valt vårdgivare utgår heller inget bidrag.

Fäll ihop

Akuta sjukresor

Akuta sjukresor

Om du blir akut sjuk eller skadad och behöver hjälp ringer du 112.

Fäll ihop

Turister

Turister

Om du är turist på besök i länet ska du kontakta ditt hemlandsting för att få hjälp med hemresan.

Fäll ihop

Ersättningsnivåer, villkor, med mera

Ersättningsnivåer, villkor, med mera

Färdsätt Villkor  Beställning  Bidrag  Utbetalning  Egenavgift*
 Buss/Tåg

Kallelse till sjukvårdande behandling.

 Boka själv. (Tåg kan i särskilda fall bokas av BC Jämtland) Kostnaden för biljett/tågbiljett i 2:a klass.  Sjukresebidragsblankett fås på mottagning/reception. Skickas till Länstrafiken**.  100 kr

AMBUSS

 

 

 

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs. Övriga i mån av plats.  BC Jämtland      100 kr

Taxi

 

 

 

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs.  BC Jämtland    

100 kr

 
Privat bil

 

 

 

 

Kallelse till sjukvårdande behandling.   1,20 kr/km  Sjukresebidragsblankett fås på mottagning/reception. Skickas till Länstrafiken**.  100 kr
Flyg

 

 

 

 

 

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs.  BC Jämtland, alternativt boka själv.

Kostnaden för reguljär biljett.

Vid egen bokning skicka in biljett/bokningsbekräftelse och intyg till Länstrafiken** 100 kr

OBS: Vid utomlänsvård krävs originalbiljetter (Buss/ Tåg) och vårdgivarintyg från aktuellt sjukhus som styrker ditt besök.

* Högkostnadsskydd om 1600 kr per 12-månadersperiod, originalbiljett krävs för ersättning.
** Senast ett år efter besöksdatum.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2012-11-30
Redaktör:

Linda Henriksson, Kommunikationsstaben, Region Jämtland Härjedalen

Granskare:

Mathias Holmlund, Chef för särskild kollektivtrafik, Länstrafiken i Jämtlands län AB.