תּקנות און רעכט

די פאציענט געזעץ

Patientlagen - jiddisch

די פאציענט געזעץ באשוצט פאציענטן און ערלויבט אייך צו באקומען אינפארמאציע איבער אייער קרענק מעגליכע היילונגען, אז איר זאלט קענען מאכן באשלוסן איבער באהאנדלונג און טריעטמענט און וויסן ווי איר קענט עס באקומען.

To the top of the page