RÅD OCH STÖD VID CANCER

Bra att veta om du blir sjuk i cancer

Innehållet gäller Västra Götaland

Att bli sjuk kan leda till förluster: sin identitet, kontrollen, tryggheten, hälsa, framtidstron och kroppsliga funktioner. Det är inte bara ren medicinsk hjälp som man behöver som patient. Både kropp och själ hänger ihop. Därför jobbar man i team runt patienten. Man kan också behöva få hjälp att ordna praktiska saker och få tips på hur man kan förbättra sin ekonomi under sin sjukskrivningsperiod.

Förbered ditt läkarbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst. Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan dig och vårdpersonalen

Läs om att förbereda sig inför läkarbesöket 

Samtal från sjukvården

Tänk på att telefonnumret oftast inte syns när sjukvården ringer. Det är lätt att tro att det är en försäljare. Väntar du samtal från sjukvården – lägg inte på om displayen visar dolt nummer.

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Kontaktsjuksköterskan - ditt stöd i vården vid cancer

Läs mer på RCC Västs webbplats

Kontaktsjuksköterska – så ska det fungera, Cancerfonden

Mer om hjälp och stöd på 1177.se

Samordnad vårdplanering

Många patienter som ligger inne på sjukhus har fortsatta stora behov av vård efter hemkomsten. Man kan behöva stöd från sin hemkommun. För att patienten ska få god medicinsk och social omvårdnad bör därför den behandlande läkaren på sjukhuset starta en så kallad samordnad vårdplanering.

Min vårdplan i cancervården

En individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Min vårdplan är ett samlat dokument som uppdateras kontinuerligt. Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten.

Rätt att förstå information

Oavsett vem du är och vilken bakgrund du har ska vårdpersonal ge den information du behöver. Det säger patientlagen. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information, för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. Du väljer själv hur aktiv du vill vara, men du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill.
Läs mer om patientlagen

Läs mer om regler och rättigheter och hur vården fungerar

Dina rättigheter som patient, Cancerfonden

Barn

Barn har laglig rätt att få information, råd och stöd när en vårdnadshavare är allvarligt sjuk eller skadad (kap.5 paragraf 7) Hälso- och sjukvårdslagen). Ofta är det kuratorn som axlar rollen att se till att barnet får anpassad information. Kuratorn kan hjälpa vårdnadshavare att prata om svåra saker med barnen.

Barn kan också få stöd från annat håll än sjukvården. Två exempel är Bräcke diakoni och Bröstcancerföreningen Johanna har också stödgrupper för barn till cancersjuka föräldrar.

Barns och föräldrars rättigheter i vården

Vård och stöd för barn

Cancer hos barn

Barnkonventionen

För barn: Hur vården ska hjälpa dig

Prata med barn om cancer, Cancerfonden

Om den vuxne inte blir frisk, Cancerfonden

Sexuell hälsa och cancer

Cancer och olika behandlingsformer kan påverka sexualiteten. Det som tidigare har varit en självklarhet kanske plötsligt är svårt eller till och med omöjligt. Mycket handlar om att vara öppen för förändringar. Det finns också hjälp att få.

Cancer och sexualitet

Reportage: Sexualiteten efter cancerbehandlingen

Hemsjukvård

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i veckan.
Hemsjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering, injektioner och om du behöver extra näring i form av dropp eller sond. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Din kommuns hemsjukvård

Hjälp och stöd för äldre i Västra Götaland

Yrkesgrupper att ta hjälp av

Arbetsterapeut

För att öka möjligheterna till aktivitet, delaktighet och självständighet kan du få hjälp av en arbetsterapeut som utreder dina behov av hjälp för att klara det vardagliga livet. Det kan handla om att prova ut hjälpmedel eller anpassa din hemmiljö.

Dietist

Nedsatt aptit och viktnedgång är vanligt vid sjukdom och behandling. Dietisten kan hjälpa dig att optimera energi- och näringsintaget vilket kan hjälpa dig att hålla dig stark genom behandlingarna.

Fysioterapeut/sjukgymnast

En fysioterapeut/sjukgymnast arbetar med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap hjälpa människor att återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga.

Kurator

Kurator erbjuder kris och samtalsstöd/behandling till patienter och närstående under och efter avslutad cancerbehandling. Kontakten är ett led i att förebygga psykisk ohälsa och att stärka livskvalitén. Kuratorn kan även ge information och vägledning om samhällets stöd och resurser då en sjukdomssituation kan kompliceras av oro för tex arbete, bostad, ekonomi, juridiska frågor mm.

Kuratorn ger även information, råd och vägledning om barns behov av stöd. Det är viktigt att barn får åldersanpassad information när förälder eller annan vuxen närstående drabbas av cancersjukdom. 

Rehabkoordinator

Vissa enheter erbjuder hjälp från en rehabkoordinator. Du får hjälp med information, stöd och hjälp med samordning under din sjukskrivnings och rehabiliteringstid. Vid behov kopplas Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsgivaren eller socialtjänsten in.

Psykolog

Psykologen erbjuder olika form av terapier och samtal, för såväl enskilda som par och hela familjer.

Hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst som gör att du kan bo kvar hemma. Den kan bestå av personlig omvårdnad, hushållssysslor men även promenader. Vilken avgift du ska betala beror på vilken inkomst du har.

Kommuner i Västra Götaland

Anhörigstöd

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

Vissa kommuner har även hemvårdsbidrag till de personer som har stora svårigheter i sitt dagliga liv att klara sig och som får omvårdnad av någon anhörig. 

Läs mer om anhörigstöd

Att vara närstående i vården

Att vara närstående, Cancerfonden

Din kommuns anhörigstöd

Hjälp och stöd för äldre i din kommun

Att förlora någon nära, Cancerfonden

Att vara närstående, Cancerfonden

Personlig assistans, LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om LSS

Färdtjänst

För att få färdtjänst krävs att du har en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader enligt det läkarintyg som ska bifogas med ansökan.
Läs mer om färdtjänst

Parkeringstillstånd och bilstöd

Parkeringstillstånd gör så att du kan parkera närmare din bostad, jobb eller annan viktig plats. Man kan få bilstöd om man har återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand. Man kan också få bilstöd om man har svårt att använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg.
Läs mer om bilstöd och p-tillstånd

Standardiserat vårdförlopp

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas. Varje cancersjukdom har ett eget standardiserat vårdförlopp.
Läs mer om standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp, RCC Väst

Tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag riktar sig till dig som har sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa.

Särskilt tandvårdsstöd

Du kan beviljas särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som ett led i en behandling av en sjukdom under en begränsad tid, vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning. Om du har bestående behov av omfattande vård och omsorg kan du också ha rätt till stödet. Det innebär att dy betalar samma patientavgifter som till vanlig vård.

Ekonomi

Många ersättningar och bidrag har olika villkor som ska uppfyllas innan de betalas ut. Ofta behövs olika former av intyg. För att få veta vilka regler som gäller behöver du läsa mer på Försäkringskassans webbplats respektive ta kontakt med din kommun.
Som sjuk har du möjlighet att få träffa en kurator som kan berätta mer om olika ersättningar.
Ibland kan arbetsgivaren stå för kostnaderna av en rehabiliteringsvistelse. Arbetsgivare har ansvar för att en rehabiliteringsplan upprättas för sina långtidssjukskrivna anställda.

Om du inte har någon inkomst alls eller har en mycket låg inkomst kan du ansöka om ekonomisk hjälp hos din kommun och få försörjningsstöd (socialbidrag). Kontakta din kommuns sociala enhet.

Ekonomiskt stöd när du blir sjuk

Patientavgifter i Västra Götaland

Sjukresor i Västra Götaland

Högkostnadsskydd för öppenvård

Försäkringskassan

Sjukpenning

Om du är anställd  betalar din arbetsgivare sjuklön de första 14 dagarna du är sjuk. Sedan måste själv ansöka om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats. Det räcker inte med att bara sjukanmäla sig till sin arbetsgivare.

Läs mer om sjukpenning

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning du kan få om du har fyllt 30 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Olika regler gäller vid arbete, studier, arbetslöshet, enskild firma osv. 

Läs mer om sjukersättning

Förebyggande sjukpenning

Du kan få förebyggande sjukpenning om du inte kan arbeta som vanligt och går därmed miste om arbetsinkomst eftersom du ska delta i medicinsk behandling eller rehabilitering. Gäller även för arbetssökande. En läkare ska ha ordinerat behandlingen.

Läs mer om förebyggande sjukpenning

Aktivitetsersättning vid sjukdom

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som inte har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.
Läs mer om aktivitetsersättning

Handikappersättning

Om du är sjuk eller har funktionsnedsättning kan du få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år om du behöver extra hjälp för att kunna studera eller arbeta eller har merkostnader på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
Läs mer om handikappersättning

Bostadstillägg vid sjukdom

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.
Läs mer om bostadstillägg

Närståendepenning

Närståendepenning är till för dig som vårdar en närstående person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.
Läs mer om närståendepenning

Särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.
Läs mer om högriskskydd

Hjälp och stöd

Patientföreningar arbetar idéellt och erbjuder information, stödsamtal och aktiviteter. Via deras webbplatser finns ofta länkar till lokala föreningar. Man behöver inte vara medlem för att kontakta dem.

Råd och stöd vid cancer

Patientföreningar, Cancerfonden 

Olika stöd man kan behöva vid cancer

Cancerrådgivningen

Bräcke diakoni

Kraftens hus

Fonder

Trots bidrag och högkostnadsskydd kan man som patient behöva ekonomisk hjälp. Långa sjukskrivningar, resor till behandlingar, dyra mediciner tär på hushållskassan.
Man kan få mindre ersättningar (3000-4000 kr) från olika fonder eller stipendier. Du kan söka från flera fonder samtidigt. Här är några exempel:

Sveriges cancersjukas riksförbund

Cancerhjälpen

Cancer och Allergifonden

Stiftelsen Laryngfonden (mun och halscancer)  tel 0923-15070

Stependier, Ung Cancer

Appar

Mobilappen Cancervård

1177 Vårdguiden som app

Till toppen av sidan