Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik.

Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresetaxi, då behöver du ett reseintyg från vården eller ett kommunalt färdtjänsttillstånd som är registrerat hos sjukresor. Det är Västra Götalandsregionen som beslutar vilka resor som ska ersättas och vilken reseersättning som utgår.

Vad är en sjukresa?

Sjukresa ersätts inom hela länet till regionens vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Ersättning betalas ut för sjukresan mellan din bostad där du är folkbokförd och den vårdenhet du besöker enligt Västra Götalandsregionens regelverk för sjukresor.

Ersättning lämnas för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift se mer under rubriken egenavgifter.

Reglerna för sjukresor gäller inom Västra Götalandsregionen och omfattar dig som är folkbokförd i Västra Götaland. Du som är asylsökande med giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) kan ansöka om ersättning för din sjukresa. I vissa fall kan resekostnadsersättning lämnas när vård givits i annan region.

Det här gäller för sjukresa

Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Du kan få sjukresa eller reseersättning om du:

 • Besöker vårdmottagning, tandvård eller sjukhus som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen, Region Halland och för viss vård i Värmland.
 • Provar ut/anpassar hjälpmedel som vården ordinerat dig.
 • Behöver specialiserad vård utanför Västra Götaland och har en specialistvårdsremiss utfärdat av ett sjukhus i Västra Götaland.
 • Får vård enligt Vårdgarantin inom/utanför Västra Götaland.
 • Vistas utanför Västra Götaland och blir akut sjuk. Resan ersätts från den plats du insjuknat till närmaste vårdgivare som kan ge den vård som du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.


Här är exempel på resor som inte är sjukresa. För följande resor till och från vårdgivare får du ingen ersättning:

 • Hälsokontroll.
 • Vaccination.
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård.
 • Permissionsresa.
 • Om du själv väljer att få vård i en annan region än Västra Götalandsregionen, så kallad nationell valfrihet.
 • Om du avbokar, blir sjuk eller ändrar tid för ditt vårdbesök
  Kosmetisk behandling av exempelvis tänder.
 • Resor för egenträning.
 • Hemresa efter akut vård utanför Västra Götalandsregionen.

Så här kan du resa

Olika färdsätt, till exempel spårvagn, bil, buss, tåg.

Kollektivtrafik

Normalt får du ersättning för det billigaste färdsättet, till exempel buss, tåg, spårvagn eller egen bil. Reser du med kollektivtrafik får du själv ansvara för resan och eventuella bokningar av biljetter. Du får ersättning för den del av biljettkostnaden som överstiger egenavgiften. För tåg gäller den billigaste färdklassen och för buss normalpris/kontoladdning. Egenavgiften är 35 kronor per enkel resa.

Egen bil

Ersättning för egen bil är 2,50 kronor per kilometer. Du får ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Egenavgiften är 125 kronor per enkel resa.

Sjukresetaxi

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte kan resa med kollektivtrafiken, krävs ett reseintyg från vården eller kommunalt färdtjänsttillstånd registrerat hos Sjukresor.

Reseintyg för sjukresetaxi

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte kan resa med kollektivtrafiken, behöver du ett reseintyg. Kontakta din vårdgivare som kan skriva ett reseintyg om du har medicinska skäl att åka med sjukresetaxi. Reseintyg för sjukresetaxi krävs även om du har frikort för sjukresa.

Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är en egenavgift på 125 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Västtrafik Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90.
Om en beställd sjukresa inte avbokas eller inte har avbokats i tid och en kostnad för resan har uppstått måste du betala 200 kronor.

När du åker sjukresetaxi måste du vara beredd på att samåka med andra resenärer. Därför blir det inte alltid den kortaste resvägen. Du får även vara beredd på att ändra tiden för din avresa med upp till en timme.

Tänk på att:

 • Det är du som patient som har ansvar att ta dig till/från vården.
 • Du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresetaxi till vården men inte därifrån, eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • Avsaknad av kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till att åka sjukresetaxi då kan du boka en anslutningstaxi till närmsta anslutningshållplats.
 • Om du som patient åker sjukresetaxi utan tillstånd blir du återbetalningsskyldig för hela taxikostnaden.

För dig med kommunalt färdtjänsttillstånd

Kommunalt färdtjänsttillstånd börjar gälla som reseintyg för sjukresa med taxi från och med 1 september 2022 och gäller till och med det slutdatum som angivits på ditt färdtjänsttillstånd. Du måste skicka en kopia på ditt beslut för kommunalt färdtjänsttillstånd till Sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen. Sjukresor som gjordes före 1 september behöver ett reseintyg från vården. Handläggningstiden för inskickade ärenden kan vara upp till 6 veckor.

Om ditt kommunala färdtjänsttillstånd är registrerat hos Sjukreseenheten behöver du inte ett reseintyg för sjukresetaxi från vården under den period som ditt kommunala färdtjänsttillstånd gäller. 

Skicka en kopia på ditt kommunala färdtjänsttillstånd till
Sjukreseenheten
Regionens hus
462 80 Vänersborg
E-post: sjukresor@vgregion.se (bifoga filen i PDF-format)

Liggande sjuktransport

Kostnaden för att resa med liggande sjuktransport är egenavgiften på125 kronor per enkel resa. Alla resor med liggande sjukresa beställs via Sjukvårdens larmcentral, telefon 031-70 31 308.

Följeslagare

Du som patient kan på grund av hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. För att en person ska få vara följeslagare krävs det att personen är har fyllt 16 år. För att följeslagaren ska kunna få ersättning måste patienten och följeslagaren göra sjukresan tillsammans. Se mer under rubriken: Ersättning för följeslagare.

Egenavgifter och högkostnadsskydd vid sjukresor

Du  får ersättning för en del av dina resekostnader under en sjukresa. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kostnaden kallas egenavgift. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.

Egenavgifter

Färdsätt för sjukresa

Egenavgift per enkel resa

Övrigt
Kollektivtrafik, buss, båt, tåg och spårvagn 35 kr Avgiftsfri anslutningsresa
Flyg *200 kr Avgiftsfri anslutningsresa
Egen bil (oavsett antal passagerare) 125 kr Milersättning 25 kr/mil
Sjukresetaxi, specialfordon, liggande transport 125 kr Intyg från vårdgivare eller registrerat kommunalt färdtjänsttillstånd

Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den lägsta egenavgiften.
*Du kan få ersättning för sjukresa med reguljärflyg när avståndet överstiger 50 mil mellan bostaden och vårdgivaren.

Egenavgifter och milersättning från 1 maj 2023

Milersättningen för resor gjorda innan 1 maj 2023 är 18,50 kronor per mil. Efter 1 maj 2023 är milersättningen 25 kronor per mil.

För resor med kollektivtrafik gjorda 8 januari 2023 till 30 april 2023, är egenavgiften 36 kronor.
Från och med 1 maj 2023 är egenavgiften för kollektivtrafik 35 kronor.

Högkostnadsskydd och frikort

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Det betyder att du som åker sjukresa inte behöver betala mer i egenavgifter än 2 000 kronor per år. Om du betalar 2 000 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort.

Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa.

Resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Du måste själv bevaka när du når högkosnadsgränsen och då skicka in en ansökan om frikort till sjukresekontoret.

Har du betalat mer än 2 000 kronor i egenavgifter kan du får tillbaka det överstigande beloppet du betalat. Återbetalningen görs under innevarande högkostnadsskyddsperiod.

Kom ihåg att spara alla dina besöks-/vårdkvitton och eventuella biljetter som måste bifogas med ansökan.

Vård utanför Västra Götaland

Om du vistas utanför Västra Götaland och Halland och blir akut sjuk ersätts resan till närmaste vårdgivare, som kan ge dig den vård du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.

Specialistsjukvård

Vid behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annan region, kan du som patient få ersättning för din resa. Specialistvårdsremissen måste utfärdas av en offentligt finansierad vårdgivare till exempel av en klinik eller en sjukhusavdelning.

Vårdgaranti

När en vårdgivare remitterar dig som patient enligt vårdgarantin kan du få ersättning för din resa. Vård enligt vårdgarantin kan ges inom Västra Götaland eller i en annan region. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.

Valfrihet

Om du själv väljer att få vård i en annan region kan du inte få ersättning för din resa. Väljer du att få vård inom Region Halland eller viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal kan du få ersättning för din resa.

Så ansöker du om ersättning

Ersättning utbetalas för innevarande år och ett år tillbaka i tiden. Ersättning under 50 kronor betalas inte ut. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Du kan ansöka digitalt via Mina sidor på 1177.se eller på pappersblankett. För att få sjukreseersättning ska du bifoga besökskvitto/underlag från vårdinrättningen tillsammans med din ansökan. 

Ansök om ersättning digitalt på 1177.se

Logga in på Mina sidor på 1177.se. Du hittar det digitala ansökningsformuläret under Övriga tjänster. Formuläret heter Ansökan om ersättning för sjukresa.

Ansök om ersättning på pappersblankett

Använd särskild blankett Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. Ansökan skickas till sjukresekontoret.

Så sker utbetalningen

Utbetalning sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på ett bankkontor. Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort. Det kan innebära att du får betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

Ersättning för följeslagare

Du som patient kan på grund av hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. För att en person ska få vara följeslagare krävs det att personen är har fyllt 16 år. För att följeslagaren ska kunna få ersättning måste patienten och följeslagaren göra sjukresan tillsammans.

Du som patient ansöker om ersättning både för din resa och följeslagarens. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare. Följeslagaren får ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid resa med sjukresetaxi krävs intyg för följeslagaren.

 • Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik så som buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • Barn och ungdomar till och med 19 år har alltid rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • För personer mellan 20 och 84 år krävs reseintyg för följeslagare med sjukresetaxi.
 • Patienter fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • För fler än en följeslagare krävs alltid reseintyg.

När vårdgivaren avbokar eller ändrar besökstider (förgävesbesök)

Om vårdgivaren avbokar eller ändrar en tid för ditt vårdbesök och du har haft utlägg för sjukresan, ska vårdgivaren ersätta kostnaden. Även i de fall någon resa inte påbörjats men utlägg har gjorts för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka, ska ersättning betalas av vårdgivaren. Detta ersätts inte som sjukresa, vänd dig till vårdgivaren för att få ersättning.

Så här beställer du din sjukresa

Kollektivtrafik

För att få information om Västtrafiks resealternativ med kollektivtrafik gå in på Västtrafiks reseplanerare eller ring Västtrafik 0771-41 43 00.

Sjukresetaxi

För beställning/avbeställning/ändring av resa eller vid försenat fordon ring Västtrafiks Kund - och resetjänst på 020-91 90 90. Vid planerade vårdbesök kan sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket men senast dagen innan, vardagar kl 8 -17. Resor från vårdbesök kan beställas samma dag. Vid akuta vårdbesök kan sjukresa beställas dygnet runt alla dagar.

För att åka sjukresetaxi behöver du ha ett reseintyg från din vårdgivare eller registrerat ditt kommunala färdtjänsttillstånd, läs mer under rubriken sjukresetaxi.

Liggande sjukresa

Liggande sjukresa bår 031-70 31 308

Vid försening/synpunkter på din sjukresa

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa kan du ringa via telefon 020-91 90 90. Välj knappval 3 för försenad transport och knappval 4 om du har synpunkter.

Avgift vid utebliven resa

Om du uteblir eller inte har avbokat beställd sjukresetaxi och en kostnad för resan har uppstått, måste du betala en avgift på 200 kronor.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Frågor du får besvara vid bokning av sjukresa

 • Vem du är och ditt personnummer samt telefonnummer
 • Var du vill bli hämtad
 • Vart du ska åka och till vilken vårdgivare
 • När ska du vara framme
 • Om du måste ha följeslagare
 • Om du behöver någon särskild hjälp eller har några hjälpmedel exempelvis rollator, kryckor eller rullstol

Sjukresor i Göteborgs södra skärgård

Sjukresor i södra skärgården utförs i samverkan med Göteborgs Trafikkontor Serviceresor. För sjukresa hänvisas till telefonnummer enligt nedan.

Asperö, Brännö och Köpstadsö

Telefontid måndag-fredag kl 07.00-21.00, lördag-söndag kl 09.00-21.00.
Asperö: 031-97 02 04
Brännö: 031-75 79 980
Köpstadsö: 0704-83 56 34

Styrsö och Donsö

Telefontid måndag-fredag kl 7.30-17.30 Flexlinjen 031-41 96 90. Resor övrig tid: 031-75 79 970

Vrångö
Telefontid dygnet runt, 0706-97 15 05.

Flexlinje

På Styrsö och Donsö finns Flexlinje helgfria vardagar från kl 07.30 och sista turen är kl 16.45.
Information om Flexlinjer i Göteborg
Flexlinjen Styrsö-Donsö

Flexlinjen bokas via telefon: 031-41 96 90. Telefontid måndag-fredag kl 07.00-21.00, lördag kl 08.00-21.00 samt söndag kl 09.00-21.00.

Frågor eller mer information om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta kundtjänst för sjukresor på telefon 010-47 32 100. Kundtjänst har öppet på vardagar klockan 8-12.

Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12. 
E-post: sjukresor@vgregion.se
Postadress:
Regionens Hus
Sjukreseenheten
462 80 Vänersborg
Fax: 010-47 32 110

Inga besök mottages.

Till toppen av sidan