Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning i Västmanland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Visa mer

Beställa tolk

Beställa tolk

Tolkenheten har öppet måndag till fredag klockan 8.00-12.00 och 13.00-16.00. 

Telefon: 021-17 48 05

Sms: 070-645 57 81

Bildtelefon: tolkenheten.vastmanland@ectalk.se 

Bildtelefonen besvaras endast när teckenspråkig personal finns tillgänglig.

E-post: tolk@regionvastmanland.se

När Tolkenheten är stängd dagtid, för till exempel möten och utbildningar, kopplas du till Tolkcentralen i Sörmland.

Vid beställning uppge följande: 

 1. Tala om ditt namn och telefonnummer
 2. Uppge plats och adress för tolkuppdraget
 3. Ange datum och tid (starttid och sluttid)
 4. Uppge tolkmetod
 5. Beskriv uppdraget och skicka gärna förberedelsematerial med e-post till oss. Till exempel dagordning och program.

Vi kontaktar dig för att bekräfta beställningen. Kontakta oss på telefon om du inte fått bekräftelse inom 12 timmar från ordinarie öppettider.

Vid speciella uppdrag som kurator- eller psykologsamtal har du rätt att önska tolk. Då frågar vi den önskade tolken i första hand. Om inte tolken kan går vi vidare med förfrågan till nästa bolag.

Av- och omboka tolk

Har du beställt tolk men uppdraget är inställt? Är det förändringar i din beställning? Då vill vi att du meddelar oss det. Om du avbokar i god tid kan tolktjänsten erbjudas någon annan.

 • Avboka din tolk så snart som möjligt, senast en vardag före uppdraget.
 • Du får en bekräftelse på avbokningen. Kontakta oss om du inte får en bekräftelse.
Fäll ihop

Brådskande tolkbeställning på kväller och helger

Brådskande tolkbeställning på kväller och helger

Vid brådskande tolkbeställning, när det inte är akut fara för liv eller hälsa, ring 020-71 10 55.

Det kan gälla alla tolkbeställningar som ingår i vardagstolkning. SOS-alarm svarar och bokar tolk på detta nummer. Redan bokade beställningar genom Tolkenheten kan inte ändras av SOS-alarm.

Ange tolkmetod, till exempel teckenspråk, skrivtolkning, TSS när du beställer tolk.

Behöver du tolk vid akuta livshotande situationer ring 112.

Fäll ihop

Om Tolkenheten

Om Tolkenheten

Tolkenheten erbjuder tolkar som kan hjälpa dig med vardagstolkningom du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Västmanland. Vi förmedlar tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen.Vi har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkar. Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

Vardagstolkning

Vardagstolkning innebär att du kan få tolkhjälp i olika vardagssituationer.

Till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård
 • arbetsrelaterade uppdrag (personalmöten, medarbetarsamtal, fackliga möten, introduktionsutbildningar och trivselaktiviteter)
 • begravningar
 • dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice

Tolkning i arbetslivet eller vid myndighetskontakter som inte ärvardagstolkning förmedlas i mån av tid. Sådana tolkuppdragbetalas av respektive myndighet.

Fäll ihop

Att använda tolk

Att använda tolk

 • Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs eller tecknas i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt.
 • Tolken deltar inte själv i samtalet.
 • Tolken använder jag-form i tolkningen.
 • Det beror på uppdraget om det kommer en eller flera tolkar.
 • All personal inom tolkverksamheten har tystnadsplikt.

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolk används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Tolk för personer med dövblindhet

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver. Det kan till exempel vara visuellt eller anpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, syntolkning, ledsagning. Denna typ av tolk används av personer med dövblindhet eller som har en stor synnedsättning och en stor hörselnedsättning. 

Skrivtolk

En skrivtolk kan användas av dig som har svenska som första språk, och fick din dövhet eller hörselnedsättning i vuxen ålder. Tolken skriver ner det som sägs.

Fäll ihop

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Region Västmanlands Tolkenhet har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag. Det innebär att Tolkenheten tar emot beställningar och ger uppdrag till de företag som Region Västmanland har avtal med.

De upphandlade tolkbolagen rangordnas. De bolag som ligger överst på listan ska få förfrågan om en beställning först. Om de är fullbokade går beställningen vidare till bolaget som ligger tvåa på listan och så vidare.

Upphandlade teckenspråk- och dövblindtolkar

Stockholmstolkarna AB
Aktoriserad Tolk Sverige AB
Tolkforall AB
Janne Lundberg Teckenspråkstolkning AB
Metapart AB
NerikeTolkarna AB
Renés Tolkservice AB
Tecken och tolk AB
TSP AB
Westmanna tolk och teckenspråk AB

Upphandlade skrivtolkar

Anne-Marie Westin
Barrier Tech AB
Stockholmstolkarna AB
Janne Lundberg Teckenspråkstolkning AB
Meningsbyggarna Sthlm AB
Renés Tolkservice AB
Siw Eriksson
Svensk Skrivtolkning AB
TSP AB

Fäll ihop

Tolk i arbetslivet och vid myndighetskontakter

Tolk i arbetslivet och vid myndighetskontakter

Vid möten och kontakt med personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning bör en tolk anlitas. Personer med dövhet har svenska som sitt andraspråk. Man kan därför inte förlita sig på att de får fullständig information om man väljer att kommunicera genom det skrivna ordet. Personer med dövhet har rätt att få information på sitt modersmål – teckenspråk.

Tolk i arbetslivet

När en anställd behöver tolk för att utföra sitt jobb eller gå en utbildning i jobbet är det arbetsgivaren som ska beställa tolk och stå för tolkkostnaden. Arbetsgivaren kan ansöka om bidrag från Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivaren kan beställa tolk hos Region Västmanlands Tolkenhet som sedan skickar faktura till arbetsgivaren. Vänligen uppge fakturaadress och referensnummer vid beställningen.

Vardagstolkning i arbetslivet kan till exempel vara personalmöten, medarbetarsamtal, fackliga möten, introduktionsutbildningar och trivselaktiviteter.

Tolk vid myndighetskontakter

Om tolkanvändaren på eget initiativ tar kontakt med en myndighet för att få allmän information räknas det till vardagstolkning och Tolkenheten står för kostanden.

Tolkenheten står inte för kostnaden för tolkservice initierad av annan myndighet eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst, skola eller rättsväsendet i samband med 
myndighetsutövande.

Myndigheten kan beställa tolk hos Region Västmanlands Tolkenhet som sedan skickar faktura till myndigheten. Vänligen uppge fakturaadress och referensnummer vid beställningen.

Regler

För mer information läs Förodningen 2000:630 om särskilda insater för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt § 16 och 17.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-12-03
Redaktör:

Annika Gingby, kommunikatör, Habiliteringscentrum, Region Västmanland