እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ምኽሪ ኮቪድ-19 ንዘለካ

Råd till dig som har covid-19 - tigrinska

ንዓኻ ሕማም ኮቪድ-19 ሒዙካ ዘሎ ዝምልከት ምኽሪ እንሆ። እዚ ምኽሪ ነዓኻ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዘየድልየካ ኣብ ገዛ ክትከውን ትኽእል ዝምልከት እዩ። ሕማምካ እንተ ገዲዱካ ምስ ሕክምና ርክብ ግበር።

ሓሚምካ እንተ ኣለካ ዄንካ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት መርመራ ምግዳፍ ኣየድልዮምን እዩ። ኣብቲ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍ ዝብል ጽሑፍ ብዝያዳ ኣንብብ።

ድሮ ዘይተኸተብካ እንተ ዄንካ፡ ምስ ሓወካ ጸር ኮቪድ-19 ተኸተብ።

ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Läs texten på svenska här.

ዝያዳ ትሕዝቶ ብትግርኛ

ትግርኛ

ኣብዚ እቲ ብትግርኛ ኣብ 1177.se ዘሎ ትሕዝቶታት ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከቱ ኣየኖት ከም ዝኾኑ ንምርኣይ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page