ናብሕክምናምኻድ

ኩነታት ጥዕናኻ ምእላይ ምስ ዘድልየካ

Att söka vård - tigrinskaThe content concerns Västra Götaland

1177 መምርሒታት ክንክን ጥዕና ኣብ መርበብ ሓበሬታ

መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብኣሽሓት ዝቑጸሩ፡ ንሕማማት፡ መርመራ ጥዕናን ፍወሳን ዝምልከቱ ዓምዲታት ኣለዉዎ። ብተወሳኹ’ዉን፡ ፊልምታት፡ ስእላዊ መግለጺታትን መብርሂታት ብስእላዊ ጸወታን ይርከብዎ። ኣብዚ ፍሉይ ናይ ቆልዑ ክፋል’ዉን ኣሎ።

ማእከል ጥዕና

ማእከል ጥዕና፡ ናይ ሽወደን መባእታዊ ክንክን ሕማማት እዩ። ንስኻ ኮነ ዉላድካ ክንክን ሕማም ምስ ዘድልየካ ብቐዳምነት ናብዚ ኢኻ እትመጽእ። መብዛሕትኦም ማእከል ጥዕናታት፡ ምኽሪ ብስልኪ’ዉን ኣለዎም። ብዙሕ ግዜ’ዉን ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት እንተድኣ ኮይኑ፡ ህጹጽ ቆጸራ ንሃንደበታዊ ሕማም ክወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣብ መእከል ጥዕናታት፡ ንመብዛሕትኦም ሕማማትን ናይ ጥዕና ጸገማትን፡ መርመራታት ይግበረልካን መድሃኒት ይእዘዘልካን። ብተወሳኺ’ዉን ሕማም ከይመጸ ምክልኻሉ ዝብል ኣምር ስለዘለዎም፡ ምኽሪ ጥዕና ክወሃበካ ይኽእል። ሰራሕተኛታት ማእከል ጥዕና፡ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገማት ምስ ዘጋጥም፡ ንኣብነት፡ እንተ ቓዚንካን፡ ሸቐልቀል ኣእምሮ እንተ ኣጋጠመካን’ሞ ብዘረባ ከተተንፍሶ ምስ እትደሊ፡ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ክንክን ጥዕናን መርመራታትን ናይ ሆስፒታል ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዝርከብ፡ ሓኪም፡ ኣብ ሆስፒታል ቆጸራ ክግበረልካ፡ መወከሲ ደብዳበ ይጽሕፈልካ። መወከሲ ደብዳበ ንናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ሕክምና’ዉን ክጽሕፍ ይኽእል’ዩ ሓኪም።

ማእከል ጥዕናታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ሰዓት 08.00 – 17.00 ክፉት እዩ። ማእከል ጥዕና ዕጹዉ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓታት ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ ናብ ተረኛ ማእከል ተወከስ።

ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ማእከል ጥዕና ንምርካብ

ማእከል ጥዕና ንምምራጽ

1177 መምርሒታት ክንክን ጥዕና ብስልኪ

1177፡ ቁጽሪ ስልኪ ምኽሪ ክንክን ሕማማት እያ። ኣብ ሙሉእ ሃገር ሽወደን፡ ኣብ ናይ ዓመት ኩለን መዓልታትን ለይትን መዓልትን ድማ ትሰርሕ። ናብዚ፡ ምስ ነርስ ክትዛረብ ምስ እትደሊ ኢኻ ትድዉል።

  • ምኽሪ ባዕላዊ ፍወሳ ምስ ዘድልየካ፡
  • ብዛዕባ ዝስምዑኻ ምልክታትን ስሚዒታትን፡
  • ናብ ሓኪም ምኻድ የድልየካ ሙዃኑን ዘይሙዃኑን፡
  • ከምዚ እንተኾነ ድማ፡ ናበየናይ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ከምዘለካ፡
  • ክሳብ ክንደይ ህጹጽ ሙዃኑን።

ህጹጽን ንህይወት ኣስጋኢን ምስ እኸዉን፡ ናብ ናይ ሓደጋ ቁጽሪ 112 ደዉል። እዛ ቁጽሪ እዚኣ ኣብ መላእ ሃገር ሽወደን ተገልግል።

ተወሳኺ ብዛዕባ 1177 መምርሒታት ክንክን ጥዕና ብስልኪ 

ምኽሪ ክንክን ሕማማት ብናይ ዓረብን ሶማልያን ኣስተርጎምቲ

ክኽሪ ክንክን ሕማማት ብናይ ዓረብን ሶማልያን ቋንቋታት ክትረክበ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ኣገልግሎት እዚ፡ ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 08.00 – 22.00 ይሰርሕ፡ ክፍሊት ስልኪ ድማ ከም ልሙድ ኣገልግሎት ስልኪ እዩ። እቲ ምኽሪ፡ ብስሩዓት ነርሳት፡ ብመንገዲ 1177 ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዮታላንድ፡ ብሓገዝ ኣስተርጓማይ ይወሃብ። 
ብቋንቋ ዓረብ ንምዝራብ፡ ናብ 0771-11 77 90 ደዉል።
ብቋንቋ ሶማልያ ንምዝራብ፡ 0771-11 77 91 ናብ ደዉል።

ንዝያዳ ሓበሬታ

ማእከል ክንክን ደቂ ኣንስትዮ

ናብዚ፡ ምኽሪ ምክልኻል ጥንሲን መርመራ ደዉሲ ማህጸን ክትገብሪ ምስ እትደልዪ ትኸዲ። እዚ ማእከል’ዚ፡ ምስ ክንክን መወለዳንን ማእከል ክንክን ጥዕና ህጻናትን ጥቡቕ ርክብ ኣለዎ። ኣብዚ፡ ብሕማማት ስጋዊ ርክብ ተለኺፍኪ ከይትኾኒ ምስ እትጥርጢሪ፡ ሓገዝ ክግበረልኪ ይኽእል እዩ። 
ኣብዚ ማእከል፡ ክኢና ነብሰ ጾራት፡ ሓኪም፡ ክኢላ ስነ ኣእምሮን ክኢላ ኣመጋግባን ይርከቡ።

ነብሰ ጾር ምስ እትኾኒ ድማ፡ ምስ ክኢላ ክንክን ነብሰ ጾራት ናይ ምርኻብ ዕድል ይወሃበኪ፡ እዚ ኣገልግሎት’ዚ ሓደ ኣካል ናይ ማእከል ክንክን ደቂ ኣንስትዮ እዩ። 
ናብ ማእከል ክንክን ደቂ ኣንስትዮ ንምብጻሕ 

ማእከል ክንክን ኣደታት

ክንክን ኣደታት፡ ሓደ ኣካል ናይ ማእከል ክንክን ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ማእከል ክንክን ኣደታት (MVC) ተባሂሉ’ዉን ክጽዋዕ ይኽእል እዩ። እዚ ንዓኺ ንነብሰ ጾር ዝኾንኪ ይምልከት። ኣብ ማእከል ክንክን ኣደታት ዝሰርሓ፡ ክኢላታት መወለዳን እየን። ዝገብርኦ ሓገዛት ድማ፡ ክንክን ጥዕና ኣደን መርመራ ጥንሲን፡ ምኽሪ ንምክልኻል ጥንሲን መርመራታት ማህጸናዊ ዋህዮታትን እዩ። ብተወሳኺዉን መርመራታት ናይ ዝተፈላለዩ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምግባር ይሕግዛ።

ኩለን ነብሰ ጾራት ደቂ ኣንስትዮ፡ ንክነክን ጥዕና ነብሰ ጾር ዝግበረለን ሓገዛት፡ ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረኽባ መሰል ኣለወን።

ማእከል ክንክን ጥዕና ህጻናት፡ BVC

ማእከል ክንክን ጥዕና ህጻናት፡ BVC ንኹሎም ካብ 0 ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ይምልከት። BVC፡ ናይ ዕሸላትን ህጻናትን ኩነታት ጥዕና ይምልከቶምን፡ ንዕብየትን ምዕባለን ህጻናት ዝምልከት ምኽሪታት ይልግሱን። ካብዚ ሓሊፎም ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ሓድሽ ህጻን ዝተወልዶ ቤትን ህጻን ንመጉዚትነት ንዝተቐበሉ ቤትን፡ ምብጻሕ ናብ ቤቶም ይገብሩ።

BVC ምስ ማእከል ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ፡ ማእከል ጥዕናታትን ማእከል ጥዕና ህጻናትን መንእሰያትን ጥቡቕ ርክብ ኣለዎም። ናብ BVC ኣብ እትፍጽሞም ምብጻሓት፡ ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ። 
መርመራ፡ ኣብ ማእከል ጥዕና ህጻናት

ማእከል ተረኛ

ማእከል ተረኛ፡ ህጹጽ መባእታዊ ጥዕና ወይ ድማ ናይ ቀረባኻ ህጹጽ ሕክምና ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ናብዚ፡ ኣቐዲምካ ቆጸራ ከይሓዝካ ክትመጽእ ይከኣል፡ እንተኾነ ግን፡ ኣቐዲምካ ክትድዉለሎም ኣለካ። ናብ ማእከል ተረኛ እትኸይድ፡  ማእከል ጥዕና ዕጹዉ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓትን፡ ክሳብ ዝመጽእ መዓልቲ ክጸንሕ ዘይክእል ህጹጽን ሃንደበታዊን ሕማም ኮነ ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ዘጋጥም እዩ።    

ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ ዝርከብ፡ ናብ ሕክምና ህጹጽ ሕማማት ትስደድ። ማእከል ተረኛ፡ መመላእታ፡ ማእከል ጥዕናታትን ሆስፒታል ህጹጽ ሕክምናን እዩ። ንሓጸርቲ፡ ማለት ዘይተሓለለኹ ጸገማት ጥዕና ጥራሕ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ። ኣብዚ ነዋሕቲ መጽናዕትታት ጥዕና ኣይግበርን እዩ።

ዝምልከተካ ማእከል ጥዕና ምርካብ 

ህጹጽ ሕክምና

ኣብ ከበድቲ ኩነታት ሓደጋ፡ ሓደገኛ ሕማም ወይ ድማ ኣምቡላንሳ ምስ ዘድልየካን፡ ናብ 112 ደዉል። ናይ ኣምቡላንሳ ነርሳት፡ ናብ ሆስፒታል ምዉሳድ የድልየካን ዘየድልየካን ይዉስኑ። ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ድማ፡ ናብቲ ዘለኻዮ፡ ዶክተር ክጽዉዑ ይኽእሉ እዮም። 

ናብ ማእከል ህጹጽ ሕክምና ምኻድ ዘድልየካ፡ ንኣብነት፡ ሃንደበታዊን ብርቱዕን ቃንዛ ኣፍ ቆፎ ኣፍ ልቢ፡ ዓጽረ ምስትንፋስ፡ መጉዳእቲ ሽክና ርእሲ፡ ብርቱዕን ሃንደበታዊን ቃንዛ ርእሲ፡ ብርቱዕ ቃንዛ ቆፎ ከብዲን ቅርጸትን፡ መስበርቲ ኣዕጽምቲ፡ ዓሙቕ መቑሰልቲ፡ ብዙሕ መድመይቲ፡ ሃለዋት ምጥፋእን ሃንደበታዉያንን ከበድቲን ቃንዛታት ምስ ዘጋጥሙኻ እዩ።  

ኣብ ማእከል ህጹጽ ሕክምና፡ ሕሙማት፡ ኩሉ ግዜ ኣይኮኑን ሕማሞም ዝልለየሎም። ኣድህቦኦም፡ ነቲ ህጹጽ ኩነታት ንምዕጋስ ኮይኑ፡ ንቐጻሊ ሕክምና ድማ ናብ ጨንፈራት ክንክን ፍሉይ ክእለት ማለት መርመራ ስፐሻሊስት የመሓለልፉኻ።

ዝምልከተካ ማእከል ህጹጽ ሕክምና ንምርካብ 

To the top of the page