እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ሽወደን መለለይ ቁጽሪ ዋላ ኣይሃልውካ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት መረጋገጺ ክትረክብ ትኸእል ኢኻ፡፡

Få bevis på att du är vaccinerad mot covid-19 utan att ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer - tigrinskaThe content concerns Västra Götaland

ናይ ዝተኸተብካሉ መረጋገጺ ወረቀት ምስ እትደሊ፡ ነቲ ናይ መጨረሻ ጊዜ ክታበት ዘሃበካ ኣካል ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ሃቦ፡

  1. እቲ ክታበት ዝተመዝገብካሉ መዘከር-ቁጽሪ፡ ወይ እቲ ቁጽሪ ዘይትዝክሮ ተኾንካ ናይ ዕለተ-ልደትካ ቁጽሪ ሃብ፡፡
  2. ስምካ
  3. ኣድራሻ ናይቲ ምስክር ወረቀት ክስደደልካ እትደልዮ፡፡

ምስ እቲ ዝኸተበካ ክትራኸብ እንተጽጊሙካ፡ ዝሕግዘካ ሰብ ድለ! ዝሕግዘካ ሰብ ተሲኢንካ በዚ ዝስዕብ መይል covid-19@vgregion.se ጌርካ ሓገዝ ሕተት ወይ ካኣ ደውል፡

010-473 94 30  (ሽወደን)

011-473 00 22  (ዓረብ)

011-473 00 23  (ፐርሺስካ)

011-473 00 24  (ሶማል)

መታወቂያ/መንነት ወረቀት የድልየካ

ትካል ክታበት ምስክር ወረቀትካ ብሓደራ ደብዳቤ ገይሩ ናብ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ቤት ቡስጣ ክሰደልካ እዩ፡፡ ንስኻ ቁቡል ዝኾነ መታወቂያ/መንነት ወረቀት ኣርኢካ ካብ ቤት ቡስጣ ደብዳቤኻ ክትወስድ ትኽእል፡፡

ፍሉይ መለለይ ቁጽሪ ኣለካ ዶ?

ንስኻ/ኺ ፍሉይ መለለይ ቁጽሪ ዘለካ ምስክር ወረቀትካ ክትረከብ ኣብዚ ኣመልክት E-hälsomyndigheten. እንተደኣ ከም እተኸተብካብ በቲ ዝሃብካዮ ፍሉይ መለለይካ ዘይተመዝጊቡ፡ በቲ ኣብ ላዕሊ ዝመዝገብካዮ መዘክር-ቁጽሪ ጌርካ ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ኢ-መይል ኣድራሻ ኣመልክት፡፡

To the top of the page