እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ኣዚዩ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ኢኻ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

ክታበት ንኽወስድ ከመይ ክገብር ኣለኒ?

ኵሎም 18 ዓመት ዝመልኡ ሰባት ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም። ገሊኦም ቈልዑ እውን ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም።

ንስኻ ዕቝባ ሓቲትካ ዘለኻ ወይ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዘለኻ እውን ብዘይ ክፍሊት ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ሽወደናዊ ዜጋ ከይኮንካ ኣብ ሽወደን ትምሃር ወይ ትሰርሕ ንዘለኻ እውን ይምልከተካ እዩ።

ዋላ ኮቪድ-19 ሒዙካ ይንበር ንኽትክተብ ትምከር ኢኻ።

Västra Götaland

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብ ዞባ ቬስትራ ዮታላንድ

ንኽትክተብ ቈጸራ ሓዝ

ኣብ ዞባ ቬስትራ ዮታላንድ ንጥቀመሎም ጸረ ኮቪድ-19 ክታበታት

ኣብዚ ናይ ክታበት መስርሕ ክልተ ዓይነታት ክታበት ንጥቀም፡ ንዅላቶም ዝኽተቡ ዘበሉ Comirnaty ካብ Pfizer/BioNTech ወይ ድማ Spikewax ካብ Moderna እዮም ዝውሃቡ። ኣብ ሽወደን፡ እዚ ናይ Pfizer/BioNTechs ክታበት እዩ ክወሃብ ጸኒሑ። ሕጂ ግን እዚ ናይ Moderna ክታበት ኣቕርቦት ብዝያዳ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። እዞም ክልተ ዓይነታት ክታበት እዚኣቶም ኣብ ሽወደን ከምኡ ’ውን ኣብ ካለኦት ሃገራት ካብ ታሕሳስ 2020 ኣትሒዞም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ጸኒሖም እዮም።   

እዞም ክታበት እዚኣቶም ኣብ mRNA ዝተባህለ ክታበት መሰረት ዝገበሩ እዮም። እሞ ድማ ምዕሩይ ውሕስነት ዘሎዎም፡ ምዕሩይ ዓቕሚ ናይ ምክልኻል ዘሎዎም ከምኡ ድማ ኣብ እቶም ዓቐናት ማለት ዶስ ዘሎ ንውሓት ግዜ ማዕረ እዩ። 

ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብዓል መዚ ሓለዋ ጥዕና ኣንብብ

ኣገልግሎት ቴለፎን ምስ ኣስተርጓሚ

እዚ ቬስትራ ዮታላንድ ዝብሃል ዞባ ብዛዕባ እዚ ክታበት እዚ ሓበሬታ ዝህብ ናይ ቴለፎን ኣገልግሎት ኣሎዎ። ልክዕ ከምቲ ኣብ 1177.se ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዩ። እቲ ኣገልግሎት፡ ብ ዓረብኛ፡ ፐርሺስካ፡ ከምኡ ድማ ብ ሶማልኛ እዩ ዝውሃብ።
ከምዚ ኰይኑ ግን ብዛዕባ ቈጸራ ምሓዝ ወይ ድማ ሕክምናዊ መልሲታት ንምርካብ ዝኣክል ሓገዝ ምሕታት ወይ ምርካብ ኣይክኣልን እዩ።
ቴለፎን: 010-473 94 30. ዝኽፈተሉ ግዜ: 07.00-16.00
ዓረብኛ: 011-473 00 22
ፐርሺስካ: 011-473 00 23
ሶማልኛ: 011-473 00 24

እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝግበር

እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ። ምስ ተኸተብካ ን15 ደቓይቕ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ ክትጸንሕ ኢኻ። እዚ ድማ ምእንቲ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ እዩ። ኵሉ ክወሃበካ ዝኽእል  ክታበታት ተኸተቦ። ሽዑ ጽቡቕ መከላኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ክትረክብ ኢኻ። ነቲ መርፍእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኢኻ ትውግኦ።  

ዝተፈላለዩ ሰባት ክንደይ ክታበት ክወሃቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ኣሎ፦ ክንደይ ግዜ ክኽተብ እየ ዝምከር? እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ እዩ።

ብዛዕባ ክታበትካ ሕቶ እንተ ኣሎካ ዀይኑ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ሕክምና ሕተቶም ኢኻ።

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ረስኒ እንተ ኣሎካ ወይ ከም ዝሓመምካ ኾይኑ ይስምዓካ እንተ ኣሎ ኾይኑ ክትክተብ የብልካን። ክሳብ ትሓዊ ተጸበ።

ድሕሪኡ ከመይ ክስምዓኒ እዩ?

ድሕሪ ክታበት ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምናትካ ቃንዛ ክገብረልካ፡ ርእስኻ ከሕመካን ድኻም ክስምዓካን ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ቁሪ ቁሪ ከብለካ፡ ረስኒ ክገብረልካ ወይ ኣብ መላግቦን ጭዋዳታትን ከቐንዝወካ ይኽእል እዩ። እዚ ጐድናዊ-ሳዕቤን ዝብሃል ኮይኑ ልሙድ እዩ።

እቶም ጐድናዊ -ሳዕቤናት መብዛሕት ግዜ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ይጠፍኡ እዮም።

ካብቲ ክታበት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጐድናዊ-ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም ዘጋጥሙ

ብብዙሕ ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ጸረ ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ክታበት ከቢድ ጐድናዊ-ሳዕቤን ከጋጥም ዘይንቡር እዩ። ብኮቪድ-19 ብጽኑዕ ክትሓምም ዘሎ ተኽእሎ ኣዚዩ ይዓቢ።

ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ወይ ተጥብዊ ዘለኺ

ነፍሰ-ጾር እንተ ዄንኪ ብኮቪድ-19 ብጽኑዕ ክትሓሚ ትኽእሊ ኢኺ። ንነብስኽን ውላድክን ንኽተከላኸሊ ክትክተቢ ትምከሪ።

 ነቲ ኣብ ማህጸን ዘሎ ዕሸል ኣይጓዳእን እዩ።

ዋላ ተጥብዊ ሃልዊ ክትክተቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ምስ መሕረሲትኪ ተዛረቢ።

ብዛዕባ ጥንስን ኮቪድ-19 ብዝያዳ ኣንብቢ

ቈልዑን ክታበትን

ገሊኦም ቈልዑ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክወሃቦም ይኽእል እዩ። እዚ ነቶም ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ከም ዝሓሙ ክገብር ዝኽእል ሕማም ወይ ካልእ ነገር ዘለዎም ቈልዑ እዩ ዝምልከት። ነቲ ቈልዓ ዝሕክሞ ሓኪም ሕተትዎ።

ቅድሚ ሕጂ ኵሎም ካብ ደቂ 12 ዓመት ጀሚርካ ክኽተቡ ይኽእሉ ነይሮም። ካብ ሕጂ ንንየው ግን ከምኡ ኣይኮነን። ቈልዑን መንእሰያትን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ምሓዞም ብኸቢድ ክሓሙ ዘይዝውቱር እዩ።

ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል (ኣለርጂክ) ንዝገበረልካ

ቅድሚ ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ናብ ሕክምና ክትከደሉ ዘገደደካ ብርቱዕ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል ማለት ኣለርጂክ ገይሩልካ እንተ ኔይሩ ኾይኑ፡ ምስ ሓደ ሓኪም ተዘራረብ ኢኻ። እዚ ብሰንኪ ክታበት፡ መድሃኒት ወይ ካብ ገለ ዝበላዕካዮ ምግቢ ዝተላዕለ ክኸውን ይኽእል እዩ

እዚ ክታበት ብጥንቃቐ ቍጽጽር ዝተገብረሉ እዩ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ልክዕ ከምቶም ካልኦት ክታበት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ጥንቁቕ ቍጽጽር ተገይርሉ እዩ። ሚልዮናት ዓበይትን ቈልዑን ነዚ ክታበት ወሲዶሞን ተመራመርቲ ንውጽኢቱ ኣጽኒዖሞን እዮም። መጽናዕቲ ናይዚ ክታበት ገና ይቕጽል ኣሎ።

ዋላ ተኸተብ ኮቪድ-19 ክሕዘካ ይኽእል እዩ። ይኹን’ምበር መብዛሕትኦም ዝተኸተቡ ሰባት ብኸቢድ ኣይሓሙን እዮም።

ዝያዳ ትሕዝቶ ብትግርኛ

ትግርኛ

ኣብዚ እቲ ብትግርኛ ኣብ 1177.se ዘሎ ትሕዝቶታት ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከቱ ኣየኖት ከም ዝኾኑ ንምርኣይ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page