ትግርኛ/TIGRINSKA

ናይ ክንክን ጥዕና ሰራሕተኛታት ከተረድኦም ምስ እትደሊ፡ ብስእልታት ተሓጊዝካ ኣረድኣዮም

Bildstöd - tigrinjaThe content concerns Västra Götaland

ንሰራሕተኛታት ክንክን ሕማምን ክንክን ጥዕና ኣስናንን፡ በቲ ዝደለኻዮ መንገዲ ጌርካ ከተረድእ ኣጸጋሚ ክኸዉን ይኽእል እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ኣብ ኢንተርነት፡ ብመርበብ ሓበሬታ www.bildstod.se ስእላዊ ደገፋት ኣለዉ። ኣብዚ፡ ዝተፈላለዩ ንዝደለኻዮ ዝዉክሉ ስእልታት ብምእካብ፡ ወይ ድማ፡ ዉዱእ ሓረጋት ስእልታት ብምዉህሃድ፡ ዝሓሰብካዮ ከተረድእ ትኽእል።
ገለ ክፋል ካብዞም ስእላዊ መሳርሒታት፡ ብካልኦት ቋንቋ ኣለዉ።
ስእላዊ ደገፍ ምጥቃም፡ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። ነዞም መሳርሒታት ስእላዊ ደገፍ፡ ንኽትጥቀመሎም ወይ ጽሒፍካ ከተዉጽኦም ወይ ድማ ታብለት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።
ስእላዊ ደገፍ፡ ክትጥቀመሎም ቅድሚ ምጅማርካ ግን፡ ክትምዝገብ ኣለካ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮም ሂት ስደተኛ (KomHIT Flykting) www.kom-hit.se/flykting ፡ዉን ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ ስእላዊ መሳርሒታት ኣለዉ። እዞም ገጻት ኢንተርነት፡ ዕላምኦም፡ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ክንክን ሕማምን፡ ክንክን ጥዕና ስንን ሕሙምን ወይ ስደተኛን፡ ናይ ምርድዳእ ተኽእልኦም ንምዕባይ እዩ።
ንኽትረዳድኡ ብሓላፍነት ዝሰርሕን ዝሕተትን፡ ሰራሕተኛ እዩ።

To the top of the page