ትግርኛ/TIGRINSKA

ሓበሬታ ንዓኻ ብኮቪድ-19 ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበረካ

Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - tigrinjaThe content concerns Västmanland

ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፍ፡ንዝረኣዩኻ ምልክታት ብጥንቃቐ ክትከታተሎም ኣሎካ፡ኣብ ርእሰኡ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ርክብካ ምስ ውሑዳት ሰባት ክኸውን ኣሎዎ።ምሳኻ ዝነብር ሰብ ኮቪድ-19 ምስ ዝህልዎ ሓድ-ሓደ ክትክተሎም ዘሎካ መምርሒታት ኣሎዉ።

ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ብሓደ ትነብር እንተዀንካ

ካብ 1 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንስኻ ምስ ኣብ ተላባዒ ደረጃ ዝርከብ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ እትነብር ክትክተሎም ዘሎካ ፍሉያት መምርሒታት።

  • እቲ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ካብታ ውጽኢት ናይ ዝተገብረሉ መርመራ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፈ ዝተንጸረሉ መዓልቲ ኣትሒዙ ን 7 መዓልታት ኣብ ገዛኻ ኰንካ ትሰርሕ ወይ ትመሃር (ንማእከላይ ደረጃ ትምህርትን ዩኒቨርሲቲን እውን ይምልከት)።ምልክታት ዘይብሎም ቆልዑት ተመሃሮ መባእታን መዋእለ-ህጻናትን ወይ ድማ ተመሃሮ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርትን፡ናብ ኣብያተ-ትምህርቶምን መዘናግዒ ድሕሪ ትምህርትን ክመላለሱ ይኽእሉ፡ግን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክሳተፉ የብሎምን።
  • ተለኺፍካ ክትከውን ከም እትኽእል ንሓላፊኻ ተፍልጥ።
  • ጽርየት ኣእዳውካ ብግቡእ ትሕልዎ።
  • ድሕሪ 5 መዓልታት ናይቲ ምሳኻ ዝነብር ሰብ፡መርመራ ተገይሩሉ ብኮቪድ-19 ምልካፉ ዝተነጸረሉ ዕለት፡ ናይ ርእሰ መርመራ ፒሲኣር ንምግባር ቆጸራ ትሕዝ boka tid för egenprovtagning (PCR) ።እዚ ማለት ድማ እቲ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ተገይሩሉ ዕለት 1 ጥቅምቲ ምልካፉ እንተ ተፈልጠ፡ንስኻ ድማ መርመራ ንምግባር ዕለት 6 ጥቅምቲ ቆጸራ ትሕዝ (ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት)።
  • ምልክታት ከየርኣኻ ምስ እትቕፅል እሞ መርመራ ተገሩልካ ኮቪድ-19 ምስ ዘይርከበካ፡ ድሕሪ 7 መዓልታት ነቶም ንቐረባ ርክባት ዝምልከቱ መምርሒታት (ኣብ ታሕቲ ተመልከት)ተኸተል።ካብታ መዓልቲ እቲ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ዝነበረ ሰብ ካብ ምልክታት ናጻ ዝኾነላ ንስኻ ኣይትልከፍን ኢኻ፡ግን ምልክታት ዝረኣየካ ከይከውን ተስተብህለሉ፡ ን14 መዓልታት ድማ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምኽርታት ተኸተል።

ምስ ብኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ምሳኻ ግን ዘይነብር ቀረባ ርክብ እንተነይሩካ

ኣብ ነብስኻ ንዝኽሰቱ ምልክታት ኣስተብህለሎም ንኮቪድ-19 ዘመላኽቱ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ።ካብቲ መጀመርያ ዝተለኸፍካሉ መዓልቲ ዝቝጸር ን14 መዓልታት ብዝተኻእለ መጠን ርክባትካ ምስ ውሑዳት ሰባት ምዃን ኣሎዎ። ዋላ ጥዑይ ኰንካ እንተተሰምዓካ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡

  • ብዝተኻእለ መጠን ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተራኸብ፡ምስቶም እትራኸቦም ሰባት ድማ ርሕቀትካ ክትሕሉ ከም ዘሎኳ ኣይትዘንግዕ (1,5–2 መትሮ)።
  • ክሳብ ጥዕናኻ ምሉእ ዝዀነ ናብ ስራሕ፣ቤት-ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ክትመላለስ ትኽእል፡ ግና ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ዝካየዱ ማሕበራውያን ንጥፈታትን መዘናግዒታትን ንኣብነት ኣብ ትርፊ ጊዜ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝካየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታትን፣ናይ ድራር ግብጃታትን ፈስታታትን ካብ ምኻድ ተቖጠብ።
  • ተለኺፍካ ክትከውን ከም እትኽእል ንሓላፊኻ ተፍልጥ።እንተተኻኢሉ ኣብ ገዛኻ ኰንካ ትሰርሕ።
  • ጽርየት ኣእዳውካ ብግቡእ ክትሕልዎ ኣሎካ።

ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ይመሓላለፍ?

ኮሮና ቫይረስ ብነጠብትን ምትንኻፍን እዩ ዝመሓላለፍ።ሓደ ሰብ ዕንጥሸው ክብል ከሎ፣ክስዕል ከሎ ወይ ድማ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኣየር ነጠብቲ ይፍጠሩ።ኣብ ጥቓኡ ዝርከብ ሰብ ክልከፍ ይኽእል።እዞም ነጠብቲ ዝዓለቡዎም ጽፍሕታት ድማ መተሓላለፍቲ ይኾኑ መብዛሕትኡ ድማ ብኣእዳው ኣቢሎም። ሓደ ሰብ ኣእዳዉ ከይተሓጸበ ኣዕይንቱ ወይ ድማ ኣፍንጫኡ ምስ ዝተናኽፍ፡እቲ ቫይረስ ብኣኡ ኣቢሉ ኣብ ህዋሳት ይኣቱ።  

ካብቲ መልከፍቲ ኣትሒዙ ክሳብ ኣብ ሕማም ዝበጽሕ (ናይ ምጭጫሕ ጊዜ)እቲ ጊዜ ካብ 2 ከምኡ እውን 14 መዓልታት ክፈላለ ይኽእል፡እቲ ልሙድ ግን ሓሙሽተ መዓልታት እዩ።

ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ከም ዝመሓላለፍ ብዝያዳ ኣንብብ

ኮቪድ-19 መልከፍቲ ዘርእዮም ልሙዳት ምልክታት ኣየኖት እዮም?

እቶም ልሙዳት ዝረኣዩ ምልክታት ኣብ እዋን መልከፍቲ ኮቪድ-19፡ረስኒ፣ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ምስዓል፣ናይ ምስትንፋስ ጸገማት፣ቃንዛ ጎሮሮ፣ሕማም ርእሲ፣ቃንዛ ጅማውቲ፣ምጕዳል ዓቕሚ ምሽታትን-ምስትምቓርን፣ሕማም ከብድን ውጽኣትን እዮም። መብዛሕትኦም ፍዅስ ዝበለ ሕማም ምስ ፍዅስ ዝበሉ ምልክታት ይረኣዮም፡ገሊኦም ድማ ጸገማት ስርዓተ-ምስትንፋስ የጋጥሞም እሞ ሕክምና የድልዮም።

ብዛዕባ ምልክታት ኮቪድ-19 ብዝያዳ ኣንብብ

እንተሓመምኩ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝኸዱን ካብኣቶም ዝዓብዩ ሰባትን

ምልክታት እንተተራእየካ ዋላ ፈኰስቲ ይኹኑ ኣብ ገዛኻ ክትተርፍ ኣሎኳ ከምኡ እውን መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ንኽውሰደልካ ቆጸራ ትሕዝ።ብኸመይ ኣገባብቆጸራ ክትሕዝ ከም እትኽእል ሓበሬታ ኣብዚ ኣሎካ : ኣብ ዞባ ቨስትማንላንድ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ዝውሰደሉ Provtagning för covid-19 i Västmanland.ምላሽ ናይቲ መርመራ ክሳብ ዝንገረካ እቲ ንብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ዝወሃቦ ሓበሬታ ከተማልእ ኣሎካ።ንኽትምርመር ቆጸራ ኣብ እትሕዘሉ ጊዜ ዝያዳ ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ።

ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑት

ምልክታት ዝተራእዮም ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ዝኸዱ ቆሎዑት መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ከይተገብረሎም ኣብ ገዛኦም ኮፍ ክብሉ ይምከር።እቲ ቆልዓ ምልክታት ክሳብ ዘለዎን ብተወሳኺ ድማ ን 2 መዓልታት ብዘይ ምልክታት ክሳብ ዝጸንሕ ኣብ ገዛ ኮፍ ይበል።ኣብቲ ኣብ ገዛ ዝጸንሓሉ ጊዜ ድማ ካብ ገዛኡ ወጻኢ ርክባት ክህልዎ የብሉን።

ፍዅስ ዝበሉ ምልክታት እንተለዎ ንኣብነት ደረቕ ሰዓል ወይ ፈኲስ ጸረርታ ናይ ኣፍንጫ፡ካብቲ ዝሓመመሉ መዓልቲ እንተወሓደ 7 መዓልታት ምስ ሓለፈ ናብ ትምህርቱ ክምለስ ይኽእል።

ንኮቪድ-19 ወይ ንካልኦት ሕማማት ሕክምና ንኽረክብ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ምኽሪ ምስ እትደሊ ብመጀመርያ ናብ ናትካ ማእከል ጥዕና ወይ ድማ ናብ ኣማኸርቲ ኵነተ-ጥዕና ብ 1177 ትድውል።ንህይወትካ ዘስግእ ምስ ዝኸውን ግን ናብ 112 ትድውል።ምናልባት ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ክትከውን ከም እትኽእል ሓብር።

ዋላ ብኮቪድ-19 ተለኺፈ እንተነበርኩ እውን እዚ ድዩ ዝምልከት?

ኮቪድ-19 ነይሩካ እንተኾይኑ እዚ ድማ ኣብ መርመራ PCR ካብ ኣፍካ/ ጎሮሮኻ/ኣፍንጫኻን ዝተወስዱ መርመራታት ቫይረስ ከም ዘሎካ እንተኣርእዩ ወይ ድማ ኣብ ላቦራቶሪ ተጸኒዑ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተወስዱ መርመራታት ጸረ-ነፍሳት ከም ዘሎ እንተርእዩ እዚ ሓበሬታት እዚ ኣድላይነት ኣይህልዎን።ግን ምልክታት ምስ እተስተብህል እሞ ምስ እትሓምም ክሳብ እትሓዊ ኣብ ገዛኻ ትጸንሕ።

ግን ”ቅልጡፍ መርመራ” ዝበሃል ናይ ደም መርመራ ተወሲዱካ እንተነይሩ፡ውጽኢቱ ድማ ድሕሪ ገለ ሰዓታት እንተረኸብካ እዚ ሓበሬታ እዚ ክትክተል ኣሎኳ፡ውጽኢት ናይቲ መርመራ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ።ከምኡ እውን ድኹም ምክልኻል ጸረ-ነፍሳት ምስ ዝህልወካ ወይ ከበድቲ ምልክታት ሃልዮምኻ ናብ ሕክምና ምስ እትኸይድ እውን።

ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ ይረክብ?

ኣብዚ ገጻት ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብዝያዳ ኣንብብ Om covid-19 – coronavirus

To the top of the page