ትግርኛ/TIGRINSKA

ሓበሬታ ንዓኻ ብኮቪድ-19 ምልካፍካ ዝተረጋገጸልካ

Information till dig med bekräftad covid-19 - tigrinjaThe content concerns Västmanland

መልሲ ናይ ዝተገብረልካ መርመራ ጠንቁ ብኮቪድ-19 ዝኾነ ረኽሲ ከም ዘሎካ እንተርኣየ፡ንኻልኦት ምእንቲ ከይተመሓላልፈሎም ኣብ ገዛኻ ክትውሸብ ኣገዳሲ እዩ።ነቲ ንሕማም ለበዳታት ዝምልከት ሕጊ እውን ክትክተሎ ኣሎኳ። ኣብዚ እንታይ ክትገብር ከምዘሎኳ ተመልከት።

ንኽንደይ ጊዜ ዝኣክል እየ ከመሓላልፍ ዝኽእል?

ካብቲ ምልክታት ዝተራእየካ ጊዜ ጀሚሩ እንተወሓደ ን7 መዓልታት። ካብቲ ዝሓመምካሉ ጊዜ7መዓልታት ምስ ሓለፉ ከምኡ እውን ንኽልተ መዓልታት ካብ ረስኒ ናጻ ምስ እትኸውንን፡ከምኡ እውን ብሓፈሻኡ ሕይሽ ምስ ዝብለካ ኣመሓላላፊ ሕማም ለበዳ ኣይትኸውንን። ዋላ ካብቲ ዝሓመምካሉ ግዜ ድሕሪ 7 መዓልታት ገለ ምልክታትን ከም፣ ደረቕ ሰዓልን ከምኡ እውን ናይ ምስትምቓርን-ምሽታትን ጸገም እንተሃለወካ እውን እንተዀነ።

ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ተዓቝብካ እንተነበርካ፡ወይ ድማ ኣብ እንዳ ኣረጋውያን ትነብር እንተዀንካ፡ ክሳብ መኣስ ሕማም ለበዳ ከተመሓላልፍ ከም እትኽእል ሓኪምካ ይሕብረካ።ተኽእሎ ምትሕልላፍ ሕማም ለበዳ ብዝምልከት ዝረኸብካዮ ገምጋም ርግጸኛ ምስ ዘይትኸውን ናብ ናይ ዞባ ቨስትማንላንድ ጉጅለ ምክትታል ለበዳ Region Västmanlands smittspårningsteam på 021-173126 ብምድዋል ምኽሪ ትረክብ።.

ለበዳ ከተመሓላልፍ ትኽእል ኰንካ ኣብ እትጸንሓሉ ጊዜ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘሎዉ ነጥብታት ክትስዕቦም ኣሎኳ:

 • ናብ ስራሕ ይኹን ናብ ቤት-ትምህርቲ ኣይትኺድ
 • ካብቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ሓሊፍካ ምስ ካልኦት ኣይትራኸብ።ካብቶም ምሳኻ ዝነብሩ እውን ርሕቀትካ ሓሉ (እንተወሓደ 1 መትሮ፡ 2 መትሮ እንተኾነ እውን ጽቡቕ) እዚ ግን ነቶም ወላዲ ኰንካ እትናብዮም ቆልዑት ኣይምልከትን፡ንቆልዑት ካብ ክትርሕቆም ከተቕርቦም ዝያዳ ኣገዳስነት ኣሎዎ።
  • ናይ ገዛእ ርእስኻ ክፍሊ ይሃሉኻ።
  • ምስ ካልኦት ሓቢርካ ኣይትመገብ።
  • እንተተኻኢሉ ዓይኒ-ምድሪ እውን ምስ ካልኦት ኣይትጠቐም።
 • ፍሉይ ኣተሓሕዛ ጽርየት ኣዘውትር።
  • ኣእዳውካ ብግቡእን ደጋጊምካን ተሓጸብ።
  • ናይ ባዕልኻ ሽጎማኖ ተጠቐም።
  • እቶም ኣብ ገዛኻ ብብዝሒ እትተናኽፎም ነገራት ንኣብነት ከም ናይ ማይ ቡምባታት፣መኽፈት ማዓጹ ተፅርዮምን ወይ ድማ ብኣልኮል ትደርዞምን።.
  • ካልእ ሰብ ብዝሰትየሉ ብርጭቖ ኮነ ማንካን ፎርከታን ኣይትጠቐም።
  • ዕንጥሸው/ክትስዕል እንከሎኻ ኣብ መዓጽፎ ኢድካ ወይ ድማ ኣብ መንዲል ይኹን።
 • ኣብ ደዃኽን ኣይትዓድግ፡ህዝባውያን መጓዓዝያታት ኣይተዘውትር።
 • ኣብ ሕክምና ምስ እትኸይድ ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ብኮቪድ-19 ምልካፍካ ሓብሮም። .
 • ብሕጊ ናይ ተላባዕቲ ሕማማት መሰረት እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ኣንብብ (se smittskyddsblad om covid-19 till patienter)።

ምክትታል ምንጪ ሕማም ለበዳ - እዚ ብቐጥታ ተተግብሮ

ኵሎም ብኮቪድ-19 ምልካፎም ዝተረጋገጸሎም ሰባት፡ብሕጊ ተላባዕቲ ሕማማት መሰረት፡ምንጪ ናይ ሕማም ለበዳ ኣብ ምክትታል ዝግበር ክተሓባበሩ ኣሎዎም። እቲ ምልባዕ ናይ ኮቪድ-19 ንምድራት/ንምጕዳል፡እቶም ኵሎም ዝተለኽፉ ሰባት ብዝቐልጠፈ ጊዜ ክሕበሩ ኣገዳሲ እዩ።

 1. ኣብቲ ነዚ ሕማም ለባዳ ናብ ካልእ ከተመሓላልፍ እትኽእለሉ ዝነበርካ እዋን፡ ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም ሰባት መን ምንባሮም ንምፍላጥ ሕሰብ። ከም ዝተለኸፍካ ዘርእዩ ምልክታትን ሕማቕ ክስመዓካ ዝጀመረሉ እዋንን 24 ሰዓታት ኣቝጺሩ እዩ። ናይ ቀረባ ርክብ ክበሃል እንከሎ እንተወሓደ ን15 ደቓይቕ ካብ 2 መትሮ ርሕቀት እትረኽቦ ሰብ እዩ፡እዚ ኣብ ግዳም እውን ከምኡ። እቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ከም ናይ ቀረባ መራኽብትኻ እዮም ዝቝጸሩ። ኣብቲ ዝተባህለ ጊዜ ኣብ ቤትካ መጺኦም ዝነበሩ ወይ ንስኻ ናብ ቤቶም ዝኸድካዮም እንተድኣ ኔርካ እውን ከም ብቐረባ ዝራኸቡኻ እዮም ዝቝጸሩ። ኣብ ካልእ ቦታ ረኺብካዮም ዝነበርካ መሓዙት፣ወይ ኣብ ጥቓኻ ዝቐርቡ ወይ ኮፍ ዝብሉ መሳርሕትኻ እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ብዘይካ ንመሳርሕትኻ ኣብቲ እትሰርሓሉ ቦታ ንኻልኦት እውን ኣመሓላሊፍካ እንተዀንካ (ንኣብነት ተመሃሮ፣ሕሙማት ወይ ዓማዊል) መጀመርያ ንሓላፊኻ ትነግሮ ኣብ ርእሰኡ ድማ ዝለዓለ ምክትታል ምንጪ ኮቪድ-19 ኣብ ኣብያተ ትምህርትን፣ኣብ እትሰርሓሉ ቦታን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet ከንብብ ሓብሮ።
 2. ነቶም ምሳኻ ተራኺቦም ዝነበሩ ሰባት እውን ብምድዋል፣ በአስ-አምአስ ወይ ድማ ብኢ-መይል ኣቢልካ ምናልባት ተለኺፎም ከይኮኑ ትሕብሮም። እቲ እትጽሕፎ መልእኽቲ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣማራጺታት ኣብ ታሕቲ ኣሎኳ።
 3. ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ከምብቡ ሕተቶም: ሓበሬታ ንዓኹም ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ ዝነበረኩም Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19
 4. 14 መዓልታት ይገብር ብቐረባ ተራኺብኩሞም ንዝነበርኩም ሰባት፡ብዝተኻእሎም መጠን ምስ ውሑዳት ሰባት ክራኸቡ ከም ዘለዎም ሓብሩዎም። ገለ ምልክታት (ዋላ ፍዅስ ዝበለ) እንተተራእዮም ድማ ብዝቐልጠፈ ጊዜ ንክምርመሩ ቆጸራ ክሕዙ ከም ዘለዎም ሓብሩ።
 5. ናብቲ ናትካ ድረ-ገጽ ምስ ኣቶኻ ኣብኡ ኣብ ዘሎ መሕትት ብምምላሽ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ነጥብታት ካብ 1-4 ከም ዘማላእካዮም ኣረጋግጽ ። loggat in (Alla övriga tjänster/Inkorg/Ärenden). ኣብ ዞባ ቨስትማንላንድ መርመራ ምስ ዝግበረልካ እሞ ናብ ድረ-ገጽካ ክትኣቱ ምስ ዘይትኽእል ጉጅለ ምክትታል ምንጪ ኮቪድ-19 ባዕላቶም ክራኸቡኻ እዮም።

ናብቶም ምሳኻ ርክብ ዝነበሮም ሰባት እትጽሕፈሎም ኣማራጺታት።

ሰላም ! ብኮቪድ-19 ምልካፈይ ሕጂ ፈሊጠ። ምንጪ ለበዳ ንምፍላጥ ካብ ዝግበር መስርሕ ተበጊሰ እየ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ስለምንታሲ ኣን ምልካፈይ ከይፈለጥኩ ተራኺብና ስለ ዝነበርና። ናይ ቨስትማንላንድ ምክልልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ነዚ ሓበሬታ እዚ ከተንብብ ይሓተካ Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

ኣብዘን ዝስዕባ 14 መዓልታት ብዝተኻእለ መጠን ርክባትካ ምስ ውሑዳት ሰባት ክኸውን ኣገዳሲ እዩ ገለ ምልክታት እንተተራእየካ ወይ ድማ እንተልዩካ ክትምርመር ኣሎካ።

ንሓላፊየይ/ሓለቓይ፣ንቤት-ትምህርተይ፣መራሕ ጋንታይ ክሕብርዶ ኣሎኒ?

ኣብ እትሰርሓሉ ቦታ ወይ ኣብ ካላኦት ንጥፈታት (ንኣብነት ቤት-ትምህርቲ፣ስፖርታዊ ልምምድ ወይ ድማ ካልእ ናይ መዘናግዒ ንጥፈት) ዝረኸብካዮም ሰባት እሞ ምናልባት ኣመሓላሊፍካሎም ክኾኑ ዝኽእሉ እሞ ንስኻ ብዘተፈላለዩ ምኽንያታት ክትሕብሮም ምስ ዘይትኽእል ካብ ሓላፊኻ፣መራሕ ጋንታኻ፣ንርእሰ መምህራን ወይ ማዕረኡ ንዝስራዕ ክሕግዙኻ ትሕብር።ኵሎም ተለኺፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ክሕበሩ ኣገዳሲ እዩ፡ ግን ንስኻ ምዃንካ ኮቪድ-19 ዘሎካ ክፈልጡ መሰል የብሎምን።

ሓላፊኻ/ሓለቓኻ፣መራሕ ጋንታኻ፣ርእሰ መምሃራን ወይ ማዐረኡ ንዝስራዕ ምንጪ ሕማም ለበዳ ንምክትታል ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ይተሓባበሩ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ኣሎ: Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet

ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት

ሓበሬታ ንሕሙማት (ምትሕልላፍ ተላገብቲ ሕማማት ዘለዎም ሕሙማት ክኽተልዎ ዘለዎም መምርሒ smittskyddsblad till patienter med förhållningsregler) እዚ ናብ ካልኦት ቋንቋታት እውን ተተርጒሙ ኣሎ översatt till andra språk. ነታ ቀጠልያ መልጎም ብየማናይ ሸነኽ ናይቲ ገጽ ዘላ "svenska" ትብል ብምጽቃጥ ቋንቋ ክትመርጽ ትኽእል።

ናይ ዝተገብረልካ መርመራ ውጽኢት ዝምልከቱ ሕቶታት

ብዛዕባ ኮቪድ-19 ሓፈሻዊ ሓበሬታ ንምርካብ መጀመርያ ኣብቲ ገጻት ዘሎ ሓበሬታ ኣንብብ om ditt provsvar ወይ ድማ ናብ 113 13 ትድውል። ንጥዕናኻ ዝምልከቱ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ ምስ ናትካ ማእከል ጥዕና ወይ ድማ ምስ ኣማኸርቲ ጥዕና 1177 ብተለፎን ተራኸብ። ብዛዕባ ምክትታል ምንጪ ለበዳ ሕማም ዝምልከቱ ሕቶታት እንተልዮምኻ ምስ ጉጅለ ዞባዊ ምኽትታል ምንጪ ለበዳ ን ኮቪድ-19 ብቁጽሪ ተለፎን, 021-173336 ተራኸብ።

ኵነታትካ እንተገዲዱ

ኵነታትካ እንተገዲዱ ምስ ናትካ ማእከል ጥዕና ወይ ድማ ምስ ኣማኸርቲ ጥዕና ናብ 1177 ትድውል። ንሕይወት ዘስግእ ኵነታት እንተኾይኑ ናብ 112 ትድውል። ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ድማ ትሕብር።

 

To the top of the page