እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ሓበሬታ ንዓኻ ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበረካ

Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - tigrinskaThe content concerns Västmanland

ትሕዝቶ እዚ ንቨስትማንላንድ እዩ ዝምልከት ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፍ፡ንዝረኣየካ ምልክታት ብጥንቃቐ ክትከታተሎ ኣሎኳ፡ኣብ ርእሰኡ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ርክብካ ምስ ውሑዳት ሰባት ክኸውን ኣሎዎ። ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ትነብር እንተድኣ ኰንካ ክትክተሎም ግድን ዝኾኑ ጥንቃቔታት ኣሎዉ።

To the top of the page