እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ሓበሬታ ንዓኻ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኸፍካ ዝተረጋገጸልካ

Information till dig med bekräftad covid-19 - tigrinskaThe content concerns Västmanland

እዚ ትሕዝቶዚ ንቨስትማንላንድ እዩ ዝምልከት መልሲ ናይ ዝተገብረልካ መርመራ ጠንቁ ብኮቪድ-19 ዝኾነ ረኽሲ ከም ዘሎካ እንተርኣየ፡ ንኻልኦት ምእንቲ ከይተመሓላልፈሎም ኣብ ገዛኻ ክትውሸብ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ንሕማማት ለበዳ ዝምልከት ሕጊ እውን ክትክተሎ ኣሎኳ። ኣብዚ እንታይ ክትገብር ከምዘሎካ ተመልከት።

To the top of the page