ትግርኛ/Tigrinska

እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

Covid-19 - tigrinska

Content - እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

Visa innehåll som:
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19Vaccination mot covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ።

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍLämna prov för covid-19 - tigrinska

መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ሕማም እንተ ገይርሎም መርመራ ምግዳፍ ኣየድልዮምን እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ግን ክገብርዎ የድልዮም እዩ። እዚ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ወይ ሓልዮት ኣረጋውያን ትሰርሕ እንተ ዄንካ፡ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን ትነብር ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት እንተ ኣሎካ ዀይኑ ይምልከተካ እዩ።

ኮቪድ-19 – ብትግርኛOm Covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ብሰንኪ ቫይረስ ዝስዕብ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ኮቪድ-19 ዝሕዞም ሰባት፡ ከም ጕንፋዕ ክሕዘካ ከሎ ትሓሞ ይሓሙ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ስለ ዝሓሙ፡ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ የድልዮም እዩ።

ምኽሪ ኮቪድ-19 ንዘለካRåd till dig som har covid-19 - tigrinska

ንዓኻ ሕማም ኮቪድ-19 ሒዙካ ዘሎ ዝምልከት ምኽሪ እንሆ። እዚ ምኽሪ ነዓኻ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዘየድልየካ ኣብ ገዛ ክትከውን ትኽእል ዝምልከት እዩ። ሕማምካ እንተ ገዲዱካ ምስ ሕክምና ርክብ ግበር።

ሓበሬታ ንዓኻ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኸፍካ ዝተረጋገጸልካInformation till dig med bekräftad covid-19 - tigrinska

እዚ ትሕዝቶዚ ንቨስትማንላንድ እዩ ዝምልከት መልሲ ናይ ዝተገብረልካ መርመራ ጠንቁ ብኮቪድ-19 ዝኾነ ረኽሲ ከም ዘሎካ እንተርኣየ፡ ንኻልኦት ምእንቲ ከይተመሓላልፈሎም ኣብ ገዛኻ ክትውሸብ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ንሕማማት ለበዳ ዝምልከት ሕጊ እውን ክትክተሎ ኣሎኳ። ኣብዚ እንታይ ክትገብር ከምዘሎካ ተመልከት።

ሓበሬታ ንዓኻ ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኸፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበረካInformation till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - tigrinska

ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ብኮቪድ-19 ምስ ዝልከፍ፡ንዝረኣየካ ምልክታት ብጥንቃቐ ክትከታተሎ ኣሎኳ፡ኣብ ርእሰኡ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ርክብካ ምስ ውሑዳት ሰባት ክኸውን ኣሎዎ። ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ትነብር እንተድኣ ኰንካ ክትክተሎም ግድን ዝኾኑ ጥንቃቔታት ኣሎዉ።

To the top of the page