ክታበት ኣንጻር ሰዓል/ኢንፍሉወንሳ ኣብ ቨስትማንላንድ

Vaccination mot influensa i Västmanland - tigrinskaThe content concerns Västmanland

ኣብ ጕጅለ ተነቀፍቲ/ተጠቃዕቲ ትስራዕ እንተድኣ ኰንካ ኣንጻር ወቕታዊ ሰዓል/ኢንፍሉወንሳ (säsongsinfluensan) ክታበት ክትወስድ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣሎዎ። ብሕማም ሰዓል/ኢንፍሉወንሳ ወይ ድማ ብካልኦት ሳዕቤናት፡ንኣብነት ከም ነድሪ ሰናቡእ ዝኣመሰሉ ብኸቢድ ንከይትሓምም ክታበት ክትወስድ ኣሎካ።

ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣባኻ ዝረኣዩ እንተኾይኖም ክታበት ትወስድ: 

 • ዕድሜኻ 65 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ (1957 ዓ.ም. ወይ ቅድመኡ ዝተወልዱ )።
 • ኣብ መበል 12 ሰሙናት ጥንሲ ወይ ድሕረኡ እትርከብ።
 • ቅድሚ 12 ሰሙናት ጥንሲ ምስ ዝህሉን እሞ ገለ ካብዞም ነጥብታት ኣባኺ ዝረኣዩ እንተኾይኖም።
 • ምስ ነብሰ-ብይንነቱ ኣዝዩ ለጠቕ ዝበለ ሰብ ትቕመጥ እንተኾንካ።
 • ካብዞም ዝስዕቡ ሕማማት ወይ ኵነታት እንተድኣ ሃልዮምኻ:
  • ሕዱር ሕማም ልቢ
  • ሕዱር ሕማም ሰናቡእ (KOL) ወይ ኣዝማ
  • ካልኦት ናብ ድኽመት መስርሕ ሰናቡእን ንምስዓል ናብ ዘጸግሙ ኵነታት ዘምርሑን
  • ሕዱር ድኽመት ጸላም ከብድን-ወይ ድማ ኮላሊትን
  • ብዝሒ ሽኰር ኣብ ደም
  • ብሰንኪ ምውሳድ መድሃኒት ኣዝዩ ትሑት ነብሰ-ብይንነት ምስ ዝህሉ

ኣንጻር ሰዓልን/ኢንፍሉወንሳን ኮቪድ-19 ብሓንሳብ ክታበት ውሰድ

ኣንጻር እዚ ወቕታዊ ሰዓል/ኢንፍሉወንሳ ክትበት ኣብ እትወስደሉ ግዜ፡ኣንጻር ኮቪድ-19 እውን ተኸተብ። ኣብቲ ቦታ ክታበት ምስ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ክልተኡ ክታበታት ክህቡኻ ዝከኣል እንተኾይኑ ተዘራረብ።

ክታበት ምውሳድ ክንደይ እዩ ዋጋኡ?

ኣብ ጕጅለ ተንቀፍቲ/ተጠቃዕቲ ንዝርከቡ ሰባት እቲ ክታበት ብናጻ እዩ ዝወሃብ። ኣብቶም ዝተጠቕሱ ጕጅለ ንዘይኮኑ ግን እቲ ክታበት 262 kr እዩ ዝኽፈሎ።

ንኽታበት ቆጸራ ምሓዝ ወይ ድማ ናብቲ ብዘይቆጸራ ዝቕበል ክፍሊ ትኸይድ

Boka eller se tider för drop-in här

ናብ ክፍሊ ምሓዝ ቆጸራ ክታበት በዚ ቁጽሪ ተለፎን እዚ ብምድዋል ቆጸራ ትሕዝ 021-481 87 00 ዝኽፈተሉ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ሰዓታት08.00-16.30 እዩ።

To the top of the page