እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍ

Lämna prov för covid-19 - tigrinska

መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ሕማም እንተ ገይርሎም መርመራ ምግዳፍ ኣየድልዮምን እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ግን ክገብርዎ የድልዮም እዩ። እዚ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ወይ ሓልዮት ኣረጋውያን ትሰርሕ እንተ ዄንካ፡ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን ትነብር ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት እንተ ኣሎካ ዀይኑ ይምልከተካ እዩ።

ኣብቲ  ዘለኻሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Du kan läsa texten på svenska här.

ብዛዕባ ኣዚ ሕማም ኣብቲ ኮቪድ-19 ዝብል ጽሑፍ ብዝያዳ ኣንብብ።

ምዓስ እየ መርመራ ክገድፍ ዘለኒ?

ጠንቁ ኮቪድ-19 ክኸውን ዝኽእል ምልክት እንተ ኣለካ ኮይኑ መርመራ ክትገድፍ ከድልየካ ይኽእል እዩ። እዚ ዋለ ተኸቲብካ ከለኻ እውን ይምልከተካ እዩ።

ገለ ካብዚ ዝስዕብ ኣባኻ ዝሰማማዕ እንተ ዀይኑ መርመራ ምግዳፍ ከድልየካ እዩ።

  • ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፡ ኣገልግሎት ክንክን ሕማም ወይ ኣብ ሓልዮት ኣረጋውያን ትሰርሕ ዄንካ።
  • ኣብ ሓደ መንበሪ ኣረጋውያን ትነብር ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ኣሎካ ዀይኑ።
  • ሓደ ሓኪም ወይ ነርስ መርመራ ክትገድፍ ተማሕጺኖሙኻ ኾይኖም።

ኮቪድ-19 ተመሊሱ ክሕዘካ ይኽእል እዩ። ይኹን’ምበር ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ገለ እዋን ኮቪድ-19 ሒዙካ እንተ ነይሩ ኾይኑ መብዛሕትኡ ግዜ መርመራ ምግዳፍ ኣየድልየካን እዩ።

መርመራ ምግዳፍ

እቲ ዝውቱር መርመራ፡ ፒሲኣር-መርመራ እዩ ዝብሃል።

እዚ መርመራ ብሓደ ኣብ ክንክን ሕክምና ዝሰርሕ ሰብ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ እዚ መርመራ ባዕልኻ ንነብስኻ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ከመይ ከም ትገብር ዝያዳ ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ።

ክሳብ መልሲ ዝመጸካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ

ክሳብ መልሲ ናይቲ መርመራ ዝመጸካ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕ ኣገዳሲ እዩ።

ጸረ-ጂን መርመራ - ቅልጡፍ መርመራ

ንኣብነት ከም መርመራ ጸረ-ጂን ዝኣመሰሉ ካልኦት መርመራታት ኣሎዉ። ቅልጡፍ መርመራ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም። ካብ ቤት መድሃኒት ድማ ክግዝኡ ይኽእሉ እዮም።

እንተ ዘይደሊኻ ጸረ-ጂን መርመራ ምግዛእ ኣየድልየካን እዩ።

እቲ መርመራ ብኸምዚ ኣገባብ ይግበር

እቲ ቅምሶ ብፍሉይ ዘንጊ ካብ ኣፍንጫ ወይ ጐረሮ ይውሰድ ወይ ካብ ኣፍንጫን ጐረሮን ክልቲኡ ይውሰድ።

ጽቡቕ ከይስምዓካ ይኽእል እዩ ግን ኣየቘንዙን እዩ።

ንኽንደይ ግዜ እየ ኣብ ገዛ ክጸንሕ

ከም ዝሓመምካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ በል። ዋላ ኮቪድ-19 ከም ዘይብልካ መልሲ ናይ መርመራ ይምጽኣካ ይምልከተካ እዩ። ክሳብ ከም ዝሓወኻ ኾይኑ ዝስምዓካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።

ኮቪድ-19 ንዘለካ

እቲ ናይ ፒሲኣር-መርመራ ኮቪድ-19 ከም ዘለካ እንተ ኣርእዩ፡ ክሳብ ነቲ ሕማም ኣመሓላላፊ ዘይትኾነሉ ግዜ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ኣለካ። እዚ ዝስዕብ ኵሉ ትኽኽል ምስ ዝኸውን ኣመሓላላፊ ሕማም ኣይኮንካን፡

  • ብንጹር ሒሹካ ኣሎ።
  • ንኽልተ መዓልታት ረስኒ ኣይነበረካን።
  • ካብ ትሓምም እንተ ወሓደ ሓሙሽተ መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ።

ገና ኣመሓላላፊ ሕማም እንተ ኣለኻ ዄንካ ንምርግጋጽ ሓደ ሓድሽ መርመራ ምግዳፍ ኣየድልየካን እዩ።

ኣብቲ  ምኽሪ ኮቪድ-19 ንዘሎካ ዝብል ጽሑፍ ብዝያዳ ኣንብብ።

ዝያዳ ትሕዝቶ ብትግርኛ

ትግርኛ

ኣብዚ እቲ ብትግርኛ ኣብ 1177.se ዘሎ ትሕዝቶታት ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከቱ ኣየኖት ከም ዝኾኑ ንምርኣይ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page