እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኣብ ናይ ክታበት ክፍልታት ኣብ ምዕራብ ኖርላንድ ግዜ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - tigrinskaThe content concerns Västernorrland

ሕጂ 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾንኩም፡ ካልኣይ ክታበት ካብ ትወስዱ ብውሑዱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ እንተሕሊፍኩም፡ ንዶዝ 3 ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ዶዝ 2ን ንኽትወስድ ቆጸራ ግበር ። ዝርዝር ናይ ኣሃዱታት ክታበትን ማእከላት ጥዕናን/ማእከላት ጥዕና ኣብ ታሕቲ ተመልከት። እቲ ዝሰማምዓካ ኣሃዱ ንዓኻ ምረጽ። ቆጸራ ንኽትገብር ኢ-መለለዪ ኣየድልየካን እዩ።

ኣብዚ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ንነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ክታበት ኣንጻር covid-19 ክትረኽቡሎም እትኽእሉ ኣሃዱታት ክንዝርዝር ኢና። ገለ ኣሃዱታት እውን ክታበት ኣንጻር ሰዓል ናይ ምውሳድ ኣማራጺ የቕርባ፣ ነቲ ክታበት ምስ ሳልሳይ ዓይነት ዶዝ Covid-19 ክታበት ብምውህሃድ ክትወስዶ ትኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ወይ ማእከል ጥዕና/ማእከል ክንክን ጥዕና ተወከሱ።ክታበት ጉንፋዕ ብ9 ኖቨምበር እዩ ጀሚሩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ገጽ ክርከብ ይከኣል ክታበት አንጻር ሰዓል ኣብ Västernorrland

ሀርኖሳንድ- Härnösand

ክፍሊ ክታበት ሀርኖሳንድ፡ ቀረባ ክንክን - ሰሜናዊ መእተዊ
Vaccination Härnösand, Närvården 

Kramfors

Vaccination Kramfors

ሶለፍተዮ- Sollefteå

ክፍሊ ክታበት ሶለፍተዮ፡ ሁልስታ ጎርድ/Vaccinationsenhet Sollefteå

Vaccination Sollefteå

Hälsocentralen Ramsele

ሱንድስቫል - Sundsvall

Vaccination Sundsvall, Birsta Cupolen 

Hälsocentralen Matfors

Hälsocentralen Stöde

Njurunda Vårdcentral

Ånge

Vaccination Ånge, Medborgarhuset

አርንኾልድስቪክ - Örnsköldsvik

ክፍሊ ክታበት ከርሊንግሃለን ኽይቲስ

Vaccination Örnsköldsvik, Gnistan 

Hälsocentralen Bjästa

Hälsocentralen Bredbyn

Hälsocentralen Husum

ከመይ ገይረ እየ ቆጸራ ዝሕዝ?

ብዲጂታላዊ መገዲ፡ ብመገዲ ናይ ክታበት ገጻት

"ኣሃዱ ክታበት" ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ መራኸቢ ናይቲ ክትክተበሉ ዝደለኻ ኣሃዱ፡ ናይ Covid-19 ክታበት ንኽወሃበካ ቆጸራ ክትምዝግብ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ብሓገዝ 

ወይኻዓ ኣብ ናይ ገዛ ክንክን ጥዕና ክንክን እቲ ናይ 6 ኣዋርሕ ግዜ ኣብ ዝተሞርኮሰ ቦታ ዘይከታተሉ።
ብተወሳኺ ዶዝ 3 ምስ ክታበት ጸረ ወቕታዊ ሰዓል ሓዊስካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዓንቀፅ
"ክታበት ኣንጻር ሰዓል“

ብመንገዲ ኣፕ "My Vaccine"

ከምኡ'ውን ነቲ ኣፕሊኬሽን "My vaccine“ ኣብ ዝርከበሉ ንኣንድሮይድ ወይ ኣይፎን iOS ዳውንሎድ ክትገብር
ትኽእል ኢኻ። ንመጽሓፊ ዝኸውን ኢ-መለለዪ ወረቐት ድማ ትኣቱ። እዚ ዝስዕብ መምዘኒታት ምጥቃም ናይ

MittVaccin፣ ነቲ ትጥቀመሉ ዘለኻ ስማርትፎን ይምልከት:

 • ኣንድሮይድ 9 ወይ ጸኒሑ።
 • iOS 13 ወይ ጸኒሑ።
  ኽትምዝግብ ከለኻ፣ ብመንገዲ እቲ ዓለባ ወይ app፡
  ዕላማ ምብጻሕካ ትገልጸል። ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኾንካ ፍሉይ
  ምርጫ ኣሎ።
  ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾንኩም ፍቓድ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ገዛ ዘጽረኻዮ
  ወላዲ እንተሃልይኩም ክትገልጹ ይግባእ። ኣብዚ መዳይ እዚ
  “ዓይነት ምብጻሕ” ኣብ ዝብል ምልክት ግበረሉ።
  • እቲ መመዝገቢ ሲስተም ናይ ሃገራዊ ምዝገባ ቑፅሪኹም ከንብብ
  እዩ።

እንድሕር ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይኑ

ንስኻ ትሕቲ 18 ዝዕድመኻ ብወለድኻ ወይ ብኻልእ ንኸዕብየካ ሓላፍነት ዝወሰድ  ክታበት ንኽትወሃብ ፍቓድ ናይ ስምምዕ ዝፍረም ፎርም ኣለካ ኾይኑ፣ ወይ እንድሕር ናይ ክንክን ሰራሕተኛታት ባዕልኻ ፍቓድ ኽትህብ ከምእትኽል ገምጊሞም። ቆጸራ ክትሕዝ እንከለኻ ፍቓድ ኣለካ እንድሕር ኾይኑ ሓብር። ዘድልይ ገምጋም በቶም ናይ ክፍሊ ክታበት ሰራሕተኛታት እዩ ዝፍጸም።

ብወላዲ ወይ ብኻልእ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ፣ ንኽትክተብ ስምምዕ ክፍርመልካ ዘሎዎ ሓደ ፎርም ክትመልእ ትኽእል ኢኻ።  ነቲ ፎርም ሓቲምካ ናብ’ቲ ኣትኽተበሉ ተማላኣዮ።

ናይ ስምምዕ ፎርም ንዓኻ ትሕቲ 18 ዕድመኻ/ኣውራጃ ምዕራብ ኖርላንድ (ፐደአፍ)/Samtyckesblankett för dig under 18 år RVN (pdf)

እንድሕር እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ክመጽ ዘይክእል ኮይኑ፡ ናብ’ቲ ናይ ክታበት ኣዳራሽ ክትመጽ ከለኻ ወረቐት መንነት ተማላእ።

ን18 ዓመትን ንዓበይትን ዝኸውን ዶዝ 3

18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጉጅለታትን ሳልሳይ ዶዝ (ተወሳኺ ዶዝ) ናይ Covid-19 ክታበት
ይወሃቦም። ኣብ ሓደ እዋን ምስ ናይ ሰዓል ክታበት ክውሰድ ይከኣል። ተመልከት ክታበት ኣንጻር ሰዓል
Västernorrland
ኣብ ሓደጋ ብዛዕባ ዝርከቡ ጕጅለታት: ክታበት ኣንጻር ሰዓል
መዘኻኸሪ ዶዝ 3 ነቲ ካልኣይ ዶዝ ድሕሪ ምውሳድኩም ሓሙሽተ ወርሒ እንተዘይመሊኡካ ኣቐዲሙ ስለ ዘይውሃበካ፡
ቅድሚ ሽዑ ክታበት ኣይክትረክብን ኢኻ። ቈጸራኻ ክትሕዝ ከለኻ ኣብ ኣእምሮኻ ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ገጽ
"ኣሃዱታት ክታበት“ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ኩለን ኣሃዱታትን ማእከላት ጥዕናን/ማእከል ክንክን ጥዕና
ዝምድናታት ክትረኽቡ ኢኹም
ንተኸታተልትና እውን ብተሌፎን ኽትድውሉሎም ትኽእሉ ኢኹም፡ 0611-804 00

እንድሕር ናይ ሽወደን ግላዊ ቁጽሪ ወይ ግዝያዊ/መተካእታ ቁጽሪ ዘይብልካ ኾይኑ

እንድሕር ናይ ሽወደን ግላዊ ቁጽሪ ወይ ግዝያዊ/መተካእታ ቁጽሪ ዘይብካ ኾይኑ፣ ብመንገዲ ቁጸራ መትሓዚ ገጽ 1177.se ገይርካ ቆጸራ ናይ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክትሕዝ ኣይትኽልን ኢኻ።

ኣብ ክንድኡ ናብ ናይ ተለፎን ደገፍ ደዊልካ ኢኻ ናይ ክታበት ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል: 0611-804 00 ሰኑይ-ክሳብ ዓርቢ ሰ.08.00ቅ.ቀ ሰ.6.00ድ.ቀ.፣ ቀዳምን ሰንበትን ሰ.10.00ቅ.ቀ ሰ.4.00ድ.ቀ.

እፍፈታዊ ግብረ-መልሲ

ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ብርቱዕ እፍፈታዊ ግብረ-መልሲ ነይሩካ እሞ ናብ ሕክምና ብህጹጽ ምኻድ ኣድልዩካ ነይሩ፣ ስለ’ዚ ቅድሚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምስ ናይ ጥዕና-ወይ ክንክን ማእከል ርክብ ግበር። እዚ ከኣ እንድሕር ኣብ’ቲ ልሙድ ናይ ክታበት ኣድራሻ ወይ እንድሕር ዝለዓለ ሓለዋ ዘድልየካ ኾይኑ ምኽሪ ንኽትወሃብ ኢኻ ትገብሮ ምእንቲ ምኽርን ገምጋምን ክትወሃብ ኢኻ ትገብሮ።

ሓደ ብርቱዕ ግብረ-መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ቀልጥኢፉ እዩ ዝመጽእ፡ ኣብ ውሽጢ 30 ደቒቕ፡ ድሕሪ ኣብ’ቲ እፍፍታ ዘለኻ ምስተቓላዕካ።

እቶም ግብረ-መልስታት ከም’ዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ ንኣብነት:

 • ሕጽረት ትንፋስ
 • ዕግርግር ምባልን ተምላሳትን
 • ብርቱዕ ተረግታ ልቢ
 • ሃለዋትካ ምጥፋእ

እቲ ግብረ-መልሲ ክብርትዕ ከሎ ናብ ናይ ህጹጽ መቐበሊ ክንክን ትሓትት ወይ ናብ ናይ ጥዕና-ማእከል ክንክንካ ብቐጥታ ትኸይድ።   

እንድሕር ቅድሚ ሕጂ ሓደ ብርቱዕ እፍፈታዊ ግብረ-መልሲ ነይሩካ እሞ ናብ ህጽህጽ ሕክምና ምኻድ ኣድልዩካ ነይሩ ምእንቲ ምኽሪ ክትወሃብ ቅድሚ ናይ ክታበት ቆጸራ ምትሓዝ ምስ ናይ ጥዕና- ወይ ማእከል ክንክን ርክብ ክትገብር ኣለካ። ከምይ ገይርካ ብሓደ ውሑስ ኣገባብ ትኽተብ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ገምጋም ክትወሃብ።

እንድሕር እቲ ናይ ጥዕና-ክንክን ማእከል ኣብ’ቲ ስሩዕ ዋሕዚ ክትክተብ ትኽል ኢኻ ኢሉ ገምጊሙ ባዕላኻ ቆጸራ ሒዝካ ኣብ’ቲ ናይ ጥዕና ዝርዝር ፎርም ናይ እፍፍታ ብርቱዕ ግብረ-መልሲ ሃልዩካ ይፈልጥ’ዶ ዝብል ሕቶ ‘’ኣይፋል’’ ኢልካ ትምልስ።

እንድሕር እቲ ናይ ጥዕና-ክንክን ማእከል እቲ ክታበት ብሕደ ልዑል ሓለዋ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ገምጊሙ እቲ ናይ ጥዕና-ክንክን ማእከል ናብ ሓደ ናይ’ቲ ኣውራጃ ቤት ሕክምና ንኽትክተብ የመሓላልፈካ። ሽዑኡ ንኽትክተብ ትጽዋዕ።

ነቲ ናይ ክታበት ቆጸራኻ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ትስርዞ

እንድሕር ሓሚምካ ቆጸራኻ በቲ ናይ ቀጸራ ገጽ ብኮምፕዩተር ገይርካ ብናይ ክፍሊ ወይ ብመንገዲ ኣፕሊካሾን ‘’ክታበተይ/ Mitt Vaccin’’ ገይርካ ቆጸራ ናብ ዘዝምልከቶ ናይ ክታበት ክፍሊ ትስርዝ።

 • እንድሕር ናይ ግድን ኮይኑ ቆጸራኻ ጥራይ ሰርዝ።
 • ብኮምፕዩተር ገይርካ ምስ ሰረዝካ ቆጸራኻ ከምዝሰረዝካዮ ሓደ መረጋገጺ መልኺ ብኤለትሮኒካዊ-ደብዳቤ ገይሩ ይመጸካ።
 • ምስ ሓወኻ ሓድሽ ቆጸራ መሊስካ ባዕልኽ ክትሕዝ ኣለካ።
 • ንስኻ 1 ዓቀን ኣብ ካልእ ኣውራጃ ዝተወሃብካ ኩሉ ግዜ እቲ ዓቐን 2 ኣብ ሓደ ቦታ ንኽትወስዶ ኢና ንላቦ። ነቲ ናይ ክታበት ምስናቕን ምምዳብን ስራሓትና የቃልለልና እዩ።
 • እንድሕር ኣብ’ቲ ዓቐን 1 ዝወሰዳካሉ ቦታ ነቲ ዓቀን 2 ፈጺምካ ክትወስድ ዙይትኽእል ኮይንካ ኣብ ዝመጹ ዘለው ናይ ምትኽኻባታት ሰሙናት 2 ዓቐን ኣብ ኣውራጃና ክትወሃብ ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታብት ቆጸራ ምሓዝን ምስራዝን ኣብ ብኸመይ ገይረ እየ  ዝሕዝ ገጽ እሎ/ Mer information om bokning och avbokning finns på sidan När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19

ናይ ደም መቕጠኒ መድሃኒት ይወስድ እየ ንዓይ እንታይ ይምልከተኒ?

እዚ ዝስዕብ እዩ ንዓኻ ናይ ደም መቕጠኒ መድሃኒት ትወስድ ዝምለተካ፡

ቫራን፡ ቫርፋሪን፡ አሊክዊስ፡ ፕራዳክሳ፡ ሊሲያና፡ ሳረልቶ፡ ፍላግሚን፡ ኢኖሀፕ ወይ ሀፓሪን። እንድሕር ካልኦት ዓይነት ናይ ደም መቕጠኒ መድሃኒት ትወስድ ኾይንካ ኣቲ መድሃኒት መዓስ ትወስዶ ብዘየገድስ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።

እንድሕር ቫራን ወይ ቫርፋሪን ትጥቀም ኾይንካን፡

 • እንድሕር ፐኮ-ኢአንአር/PK-INR (እቲ ናይ ደም ምርጋእ ክንደይ ግዜ ከምተናወሐ ዝሕብር ትሕዝቶ) ካብ 4 ሰሙን ንላዕሊ ናይ መርመራ ፍልልይ ቀዋሚ ኣሎ ኾይኑ ብዘይ ፍሉይ መርመራ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።
 • እንድሕር እቲ መርመራ ፍልልይ ካብ ኣርባዕተ ሰሙን ዝተሓተ ኾይኑ፣ ዕለት ክታበትካ ነቲ ናይ ጸረ ምርጋእ መቐበሊ/AK motttagningen ናይ ፐኮ-ኢአንአር/PK-INR እቲ ናይ ደም ምርጋእ ክንደይ ግዜ ከምተናወሐ ዝሕብር ትሕዝቶ መርመራ ልክዕ ከም ብልሙድ ኣገባብ ናይ ካልኦት ኣተኣላልያ፣ ክትሕብር ኣለካ።
 • እንድሕር ቫራን ወይ ዋርፋሪን ምስ ካልኦት ከም መድመይቲ ምስ ዘጋጥም ንኽደርቕ ዝሕግዝ/ቢያትሊት ንደም ዝዓግት (ንኣብነት ኣሰትይልሳሊስይልስይራ፡ ክሎፒዶግረል፡ ቲካግረሎር) ብሓንሳብ ኣፋውስ ትጥቀም ኾይንካ ነቲ ናይ ጸረ ምርጋእ መቐበሊ/AK motttagningen ናይ ፐኮ-ኢአንአር/PK-INR እቲ ናይ ደም ምርጋእ ክንደይ ግዜ ከምተናወሐ ዝሕብር ትሕዝቶ መርመራ ልክዕ ከም ብልሙድ ኣገባብ ናይ ካልኦት ኣተኣላልያ፣ ክትሕብር ኣለካ።

እንድሕር አሊክዊስን ፕራዳክሳን ትጥቀም ኾይንካ፡

 • ኣብ’ቲ መዓልቲ ክታበት ነቲ ናይ ንግሆ ጸረ ምርጋእ ዓቐን ሰጊርካ ነቲ ናይ ምሸት ዓቐን እንተወሓደ 2 ሰዓት ድሕሪ ክታበት ውሰዶ።

ድሕር ሊሲያና፡ ሳረልቶ፡ ፍራግሚን ወይ ኢኖሀፕ ትጥቀም ኾይንካ

 • ነቲ ጸረ ምርጋእ ከኒና/መርፍእ 2 ሰዓት ድሕሪ ክታበት ውሰዶ።

ካልኦት መቕጠኒ ደም መድሃኒታት

እንድሕር ካልኦት ከም ንደም ዝዓገቱ መድሃኒት፡ ንኣብነት ኣሰትይልሳሊስይልስይራ፡ ክሎፒዶግረል፡ ቲካግረሎር ግን ምስ ቫራን ወይ ቫርፋሪን ዘይትሕውሶ ኾይንካ

 • ናይ ክታበት ግዝ ብዘየገድስ ነቶም ከኒናታት ከም ልሙድ ውሰዶም።

ደም መቕጠኒ መድሃኒት

ነቲ ናይ ክታበት ቆጸራኻ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ኢኻ ትስርዞ

እንድሕር ሓሚምካ ቆጸራኻ በዚ ዝስዕብ 1177.se ወይ በዚ ናይ ቁጽሪ ስልኪ ደገፍ 0611- 804 00 ገይርካ ኢኻ ትስርዞ። ምስ ሓወኻ ሓድሽ ቆጸራ መሊስካ ትሕዝ። ብኮምፕዩተር ገይርካ ቆጸራ ምስ ሰረዝካ ሓደ መልእኽቲ ብተለፎን ወይ ብኤለትሮኒካዊ-ደብዳቤ ናይ ቆጸራ መሰረዚ መረጋገጺ ይመጽኣካ።    

ናይ ተለፎን ደገፍ

እንድሕር ኤለትሮኒካዊ- ኣገልጎት ክትጥቀም ኣኽእሎ ዘይብልካ ኾይኑ፣ ምእንቲ ናይ ቆጸራኻ ሓገዝ ክትወሃብ ምስ ናይ ኣውራጃ ቨሰተርኖርላንድ ናይ ተለፎን ደገፍ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። 

ናብ ቁጽሪ 0611-804 00 ደውል

ሰኑይ-ክሳብ ዓርቢ ሰ.08.00ቅ.ቀ ሰ.4.00ድ.ቀ.  

To the top of the page