ትግርኛ/Tigrinska

እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

Covid-19 - tigrinska

Content - እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

Visa innehåll som:
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19Vaccination mot covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ኣዚዩ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ።

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍLämna prov för covid-19 - tigrinska

መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ሕማም እንተ ገይርሎም መርመራ ምግዳፍ ኣየድልዮምን እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ግን ክገብርዎ የድልዮም እዩ። እዚ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ወይ ሓልዮት ኣረጋውያን ትሰርሕ እንተ ዄንካ፡ ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን ትነብር ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት እንተ ኣሎካ ዀይኑ ይምልከተካ እዩ።

ኮቪድ-19 – ብትግርኛOm Covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ብሰንኪ ቫይረስ ዝስዕብ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ኮቪድ-19 ዝሕዞም ሰባት፡ ከም ጕንፋዕ ክሕዘካ ከሎ ትሓሞ ይሓሙ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ስለ ዝሓሙ፡ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ የድልዮም እዩ።

ምኽሪ ኮቪድ-19 ንዘለካRåd till dig som har covid-19 - tigrinska

ንዓኻ ሕማም ኮቪድ-19 ሒዙካ ዘሎ ዝምልከት ምኽሪ እንሆ። እዚ ምኽሪ ነዓኻ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዘየድልየካ ኣብ ገዛ ክትከውን ትኽእል ዝምልከት እዩ። ሕማምካ እንተ ገዲዱካ ምስ ሕክምና ርክብ ግበር።

ኣብ ናይ ክታበት ክፍልታት ኣብ ምዕራብ ኖርላንድ ግዜ ሓዝBoka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - tigrinska

ሕጂ 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾንኩም፡ ካልኣይ ክታበት ካብ ትወስዱ ብውሑዱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ እንተሕሊፍኩም፡ ንዶዝ 3 ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ዶዝ 2ን ንኽትወስድ ቆጸራ ግበር ። ዝርዝር ናይ ኣሃዱታት ክታበትን ማእከላት ጥዕናን/ማእከላት ጥዕና ኣብ ታሕቲ ተመልከት። እቲ ዝሰማምዓካ ኣሃዱ ንዓኻ ምረጽ። ቆጸራ ንኽትገብር ኢ-መለለዪ ኣየድልየካን እዩ።

To the top of the page