መምርሕታትን መሰላትን

ኣብዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ኣብ ቨስተርቦተን መወከስታ-ሰነድ (remiss) የድልየካ’ዩ

Här behöver du remiss i Västerbotten - tigrinskaThe content concerns Västerbotten

ንናይ ራጂን ንመርመራ ንዚውሰድ ሕክምናን፤ ኩሉ እዋን ናይ ”መወክስታ-ሰነድ” ክህልወካ የድሊ ’ዩ።

ኣብዚ ዚስዕብ ኩነታት ውን፡ ”መወከስታ-ሰነድ” ዘድየሉ ’ዩ፡-

  • ናይ ቆልዑን-መንእሰያትን ስነኣምሮኣዊ መቐበል-ሕክምና (BUP)
  • ናይ ቆልዑን-መንእሰያትን መቐበል-ሕክምንና፤ ናይ ትሕቲ 3 ዓመት ቆልዑ ዘይኰነ።
  • ናይ ቆርበት መቐበል-ሕክምና
  • ናይ ተሃድሶ-ማእክል ሕክምና
  • ናይ ላባራቶሪ ሕክምና እዮም

ኣብቲ ”መወከሲ-ሰነድ” ዘይጥለበሉ፡ ክፉት ናይ ፍሉይ ክኢላታት መቐበል-ሕክምና ግን፤ ባዕልኻ ናብኡ ኬድካ፡ ክንክን-ሕማም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ናይ ባዕልኻ ክንክን-ሕማም ምሕታት ማለት፤ ንስኻ ምስኦም ባዕልኻ ርክብ ጌርካ፤ ብዛዕባ ’ቲ ዘሎካ ሕማም ነጊራካ፡ ስለምንታይ እቲ ሕክምና ’ቲ ከም ዘድልየካን ምሕባር ማለት ’ዩ። ብዛዕባ ’ዚ፡ ኣብቲ ”Egenanmälan” ዚብል ዓንቀጽ፤ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ከም ኣብነት ናይቲ ክፉት፡ ናይ ፍሉይ ክኢላ መቐበል-ሕክምና (öppen specialiserad vård) ማለት፤ ንስኻ ምስ ሓደ ሓኪም ኣብቲ ሆስፒታል ምርኻብ ወይ መጥባሕቲ ጌርካ ብቐጥጣ ናብ ገዛኻ እትኸደሉ ዓይነት እዩ።

ኣብ ዝዀነ ጊዜ ናብቲ ናትካ ናይ ጥዕና-ማእከል ተመሊስካ፤ ናይቲ ዘሎካ ሕማም፡ መባእታዊ ሕክምናዊ-ገምጋም ንኽግበረልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ሆስፒታል ምስ ሓደ ፍሉይ ክኢላ-ዶክቶር ምርኻብ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፤ ንኣብነት ናብ ሓኪም-ኣዕጽምቲ ወይ ሓኪም-ቆርበት፡ እቲ ናይ ጥዕና-ማእከል ’ቲ፤ ”መወከስታ-ሰነድ” ናብኡ ክልእከልካ ይኽእል ’ዩ። ስለዚ ድማ፡ ንስኻ ባዕልኻ ክንክን-ሕማም ንኽግበረልካ ምሕታት ኣይከድልየካን እዩ።

To the top of the page