እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ኣዚዩ ዝበለጸ ኣገባብ እዩ።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ኢኻ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

ክታበት ንኽወስድ ከመይ ክገብር ኣለኒ?

ኵሎም 18 ዓመት ዝመልኡ ሰባት ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም። ገሊኦም ቈልዑ እውን ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም።

ንስኻ ዕቝባ ሓቲትካ ዘለኻ ወይ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዘለኻ እውን ብዘይ ክፍሊት ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ሽወደናዊ ዜጋ ከይኮንካ ኣብ ሽወደን ትምሃር ወይ ትሰርሕ ንዘለኻ እውን ይምልከተካ እዩ።

ዋላ ኮቪድ-19 ሒዙካ ይንበር ንኽትክተብ ትምከር ኢኻ።

Västerbotten

ኣብ ቫስተርቦተን ከምዚ ኢኹም ትገብሩ

ብ ኤ-መለለዪ ወይ ናብ ጥዕና ማእኸል ብምድዋል ናብ 1177.se ኣቲኹም ብምምዝጋብ ኢኹም ቆፀራ ትሕዙ። ኣብ መስመር ብምእታው ወይ ብምድዋል ቆፀራ ክትሕዙ ዕድል እንተዘይረኺብኩም፣ ኩሉግዜ ናብ ጥዕና ማእኸል ብምኻድ ቆፀራ ምሓዝ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናብ 1177 ደዊልኩም ቆፀራ ምሓዝ ኣይትኽእሉን።

ናይ ስዊድን ውልቃዊ መለለዩ ቁፅሪ እንተዘይሃልይኩም

ናይ ስዊድን ውልቃዊ መለለዩ ቁፅሪ እንተዘይሃልይኩም፣ ሕዚ እውን ግና ኽትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዝመረፅክሞ ጥዕና ማእኸል ወይ ናብ ኽታበት ዘባፅሑ ብምልጋስ ቆፀራ ምሓዝ ትኽእሉ ኢኹም።

ከም ናይ ኤልኤምኤ ታሴራ ወይ ኢዩ ታሴራ ዝኣመሰሉ ዓይነታት መለለዩ ተማልኡ።  

ምስ ክንክን ጥዕና ኣብ ናይ ቅድም ርክብኩም ዝተቐበልክሞ ቅያር ቁፅሪ እንተሃልይኩም፣ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቁፅሪ ኣብ ክንክን ጥዕና ጥራይ እዩ ዝጠቅም፣ ዝኾነ በዓል መዚ ክጥቀመሉ ወይ ክከታተሎ እውን ኣይኽእልን።

ዘባፅሑ 

ኽታበት ዘባፅሑ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ናይዛ ሃገር ቀደምን ሎምን ይዋሃብ እዩ። ኣብኡ ኣቐዲምካ ከይተመዝገብካ ኽትክተብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኽታበት ዘባፅሑ ማእኸላት ኽትክተቡ እንተመሪፅኩም ኣቐዲምኩም ዝሓዝክሞ ቆፀራ ክትስርዙ ኣለኩም።

ኩሉ ኣብ መስመር ቆፀራ ክትሕዝዎ ትኽእሉ ግዜታት ብተወሳኺ ናይ ዘባፅሑ ማእኸላት ቦታን ግዜታትን ኣብ vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se ክትረኽቡ ኢኹም (ገፅ ብቋንቋ ስዊድን)

ናይ ቆፀራ ሰዓትኩም ኣብ መስመር ምትሓዝ ትኽእሉ ኢኹም።

ቆፀራ ንምሓዝ ናብ 1177.se ምስ ኣተኹም፣ እቲ ሓበሬታ ብቁንቋ ስዊድን ክኾን እዩ። ብቋንቋ ስዊድን ምንባብ ዘይትኽእሉ እንተኾንይንኩም፣ ኣብ መስመር ቆፀራ ንምሓዝ ኣብ ጥቓኹም ንዘሎ ሰብ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ጥዕና ማእኸል ብምድዋል ወይ ብምምፅእ እውን ቆፀራ ምሓዝ ትኽእሉ ኢኹም።

ኩሉ ኣብ መስመር ቆፀራ ክትሕዝዎ ትኽእሉ ግዜታት ብተወሳኺ ናይ ዘባፅሑ ማእኸላት ቦታን ግዜታትን ኣብ vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se ክትረኽቡ ኢኹም (ገፅ ብቋንቋ ስዊድን)

ዳግማይ ቆፀራ ምሓዝ ወይ ምስራዝ

ኣብ ዝተቖፀርክሞ ሰዓት እንተትመፁ ጠቓሚ እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ኽታበት ንዓኹም ንዝሓዝክሞ ተባሂሉ ስለ ዝተቐመጠ።

ከምዚ እዩ ዝግበር

ኣብ መስመር ብምእታው ቆፀራኹም ዝሓዝኩም ናብ 1177.se ብምእታውን ን” Se bokade tider” ብምንካእን ዳግማይ ቆፀራ ክትሕዙ ወይ ክትስርዙ ኢኹም። ቆፀራ ንዝሓዝክሙሉ ክሊኒክ ብመላገቢ ”Av/omboka tid för vaccination mot covid-19” ኣብ ገፅ Vaccination mot covid-19 i Västerbotten ምርኻብ ትኽእሉ ኢኹም። ግዜኹም ብስልኪ ኣትሒዝኩም እንተኔርኩም፣ ናብ ጥዕና ማእኸል ብምድዋል ኣስርዙ ወይ ዳግማይ ቆፀራ ሓዙ።

ቆፀራኹም ንምስራዝ ናብ 1177 ቁፅሪ ቴሌፎን ምድዋል ኣይትኽእሉን።

ንኽትመፁ 24 ወይ ዝወሓደ ሰዓት ክተርፈኩም ከሎ ዳግማይ ቆፀራ ክትሕዙ እንተደሊኹም

ሓሚምኩም እንተኾይንኩምን ቆፀራኹም ንኻልእ ዕለት ክተትሕዙ እንተደሊኹምን፣ ናብ ጥዕና ማእኸል ምድዋል ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ዝተትሓዘልኩም ቆፀራ ክትመፁ እንተዘይመዲብኩም ወይ ኣመና ደንጉይኹም እንተሰሪዝኩም 

ኣብ ዝተትሕዘልኩም ግዘ እንተዘይመፂኹም፣ ክፍሊት ክትከፍሉ ኢኹም። ንኽትመፁ 24 ወይ ዝወሓደ ሰዓት ክተርፈኩም ከሎ እንተሰሪዝክሞ እውን ተመሳሳሊ ነገር ተግባራዊ ይኸውን። እቲ ክፍሊት SEK 250 እዩ። 

ቅድሚ ኽታበት ክሕሰበሉ ዘለዎ

  • መለለይኹም ተማልኡ ከምኡ’ውን ዝተመልአ ናይ ጥዕና ፅሑፋዊ መፍለጢ (pdf)  ተመልኡ። ናይ ጥዕና ፅሑፋዊ መፍለጢ ኣብ ናይ ኽታበት ብፅሖኹም እውን ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ናይ መጀመርያ መጠን ፈውሲ ካብ ኣውራጃ ቫስተርቡተን ወፃኢ እንተወሲድኩም፣ ናይ ኽታበት ታሴራኹም ክትማልእዎ ኣለኩም ወይድማ ካብ ናይ ሕክምናዊ ፀብፃብኩም ዝተዋፅአ ፅሑፍ ኣምፅኡ።
  • እቲኽታበትኣብላዕለዋይቅልፅምኩምብቐሊሉንምውጋእዝሕግዙክዳውንቲግበሩ።ንኣብነት፣ሓፀርእጅግኡካምቻ።
  • እቲ ትራኸብዎ ሰራሕተኛ ክልቲኡ ቋንቋ ስዊድንን ኢንግሊሽን ምዝራብ ይኽእል እዩ። ኣብ ጥዕና ማእኸል እንድሕር ተኸቲብኩም ኔርኩም፣ ኣስተርጓሚ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለኩም እዩ። መዓዝ ቆፀራ ከም ዝሓዝኩም ነቲ ሰራሕተኛ ክትነግርዎ ኣለኩም። 
  • ኩሎም ትረኽብዎም ሰራሕተኛታት ናይ ተኣማናውነት ግቡእ ኣለዎም እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ ሕክምናኹም ካብ ክሊኒክ ወፃኢ ንማንም ምስጢርኩም ኣሕሊፎም ክህቡ ኣይፍቀደሎምን። እዚ መስርሕ ስዊድናዊ ዜጋ ኩኑ ኣይትኹኑ ብዘየገድስ ተግባራዊ ዝኾን እዩ።
  • ምስ ኽታበትኩም ብዝተሓሓዝ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ተጠቐሙ።  ዝኾነ ሰብ ምሳኹም ክመፅእ እንተደሊኹም፣ ካብኣ ወይ ካብኡ እውን ተመሳሳሊ ነገር ትፅቢት ይግበር።

ክትማልኡ እንተኾይንኩም እውን፣ ናይ ቀረባ ዘመድ ጥራይ ናብ ኽታበት ቦታ ኣምፅኡ።

ጉዕዞ ናብ ኽታበት

ናብ ናይ ኮቪድ-19 ኽታበት ቦታ ንዝግበር ጉዕዞ፣ ዳግመ-ኽፍሊት ወይ ጉዕዞ ብጥዕና ክንክን ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን። ካብ ድጎማ ጉዕዞ ኣገልግሎት ፍቓድ እንተረኺብኩም፣ ንጉዕዞ ንሱ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም። እንድሕር ባዕልኹም ክትበፅሑ እንተዘክኢልኩም ወይ እዞም ዝስዕቡ ተተግብሩ እንተኾይንኩም፣ ናብ ዝቐረበ ናይ ኽታበት ቦታ ጉዕዞ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም፡

  • ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጓዓዙ ኣይትኽእሉን ከምኡ’ውን ንካልኦት ናይ መጓዓዝያ መንገድታት ክትከፍሉ ዓቕሚ የብልኩም።
  • ኣብ ጉዕዞኹም ክድግፈኩም ዝኽእል ሰብ የብልኩም።

ከምኡ እንተ ድኣ ኾይኑ beställningscentralen för serviceresor ተራኸቡ (ስርዓት ንማእኸል ግልጋሎት ጉዕዞ) ንግምገማ ኣብ 0771-25 10 20። እቲ ሰራሕተኛ ብቋንቋ ስዊድን ክምልሰልኩም እዩ፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ እውን ግና ብኢንግሊሽ እውን ምዝራብ ይኽእሉ እዮም።

ብዛዕባ ንጉዕዞ ዝኾን ዳግመ-ኽፍሊት ንምርካብ መን ሕግታት ክትግበሩ ኣለዎም ኣብ ገፅ Sjukresor i Västerbotten ኣንብቡ (ሓበሬታ ብቋንቋ ስዊድን)።

እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝግበር

እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ። ምስ ተኸተብካ ን15 ደቓይቕ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ ክትጸንሕ ኢኻ። እዚ ድማ ምእንቲ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ እዩ። ኵሉ ክወሃበካ ዝኽእል  ክታበታት ተኸተቦ። ሽዑ ጽቡቕ መከላኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ክትረክብ ኢኻ። ነቲ መርፍእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኢኻ ትውግኦ።  

ዝተፈላለዩ ሰባት ክንደይ ክታበት ክወሃቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ኣሎ፦ ክንደይ ግዜ ክኽተብ እየ ዝምከር? እቲ ጽሑፍ ብሽወደንኛ እዩ።

ብዛዕባ ክታበትካ ሕቶ እንተ ኣሎካ ዀይኑ፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ሕክምና ሕተቶም ኢኻ።

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ረስኒ እንተ ኣሎካ ወይ ከም ዝሓመምካ ኾይኑ ይስምዓካ እንተ ኣሎ ኾይኑ ክትክተብ የብልካን። ክሳብ ትሓዊ ተጸበ።

ድሕሪኡ ከመይ ክስምዓኒ እዩ?

ድሕሪ ክታበት ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምናትካ ቃንዛ ክገብረልካ፡ ርእስኻ ከሕመካን ድኻም ክስምዓካን ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ቁሪ ቁሪ ከብለካ፡ ረስኒ ክገብረልካ ወይ ኣብ መላግቦን ጭዋዳታትን ከቐንዝወካ ይኽእል እዩ። እዚ ጐድናዊ-ሳዕቤን ዝብሃል ኮይኑ ልሙድ እዩ።

እቶም ጐድናዊ -ሳዕቤናት መብዛሕት ግዜ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ይጠፍኡ እዮም።

ካብቲ ክታበት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጐድናዊ-ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም ዘጋጥሙ

ብብዙሕ ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ጸረ ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ክታበት ከቢድ ጐድናዊ-ሳዕቤን ከጋጥም ዘይንቡር እዩ። ብኮቪድ-19 ብጽኑዕ ክትሓምም ዘሎ ተኽእሎ ኣዚዩ ይዓቢ።

ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ወይ ተጥብዊ ዘለኺ

ነፍሰ-ጾር እንተ ዄንኪ ብኮቪድ-19 ብጽኑዕ ክትሓሚ ትኽእሊ ኢኺ። ንነብስኽን ውላድክን ንኽተከላኸሊ ክትክተቢ ትምከሪ።

 ነቲ ኣብ ማህጸን ዘሎ ዕሸል ኣይጓዳእን እዩ።

ዋላ ተጥብዊ ሃልዊ ክትክተቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ምስ መሕረሲትኪ ተዛረቢ።

ብዛዕባ ጥንስን ኮቪድ-19 ብዝያዳ ኣንብቢ

ቈልዑን ክታበትን

ገሊኦም ቈልዑ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክወሃቦም ይኽእል እዩ። እዚ ነቶም ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ከም ዝሓሙ ክገብር ዝኽእል ሕማም ወይ ካልእ ነገር ዘለዎም ቈልዑ እዩ ዝምልከት። ነቲ ቈልዓ ዝሕክሞ ሓኪም ሕተትዎ።

ቅድሚ ሕጂ ኵሎም ካብ ደቂ 12 ዓመት ጀሚርካ ክኽተቡ ይኽእሉ ነይሮም። ካብ ሕጂ ንንየው ግን ከምኡ ኣይኮነን። ቈልዑን መንእሰያትን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ምሓዞም ብኸቢድ ክሓሙ ዘይዝውቱር እዩ።

ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል (ኣለርጂክ) ንዝገበረልካ

ቅድሚ ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ናብ ሕክምና ክትከደሉ ዘገደደካ ብርቱዕ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል ማለት ኣለርጂክ ገይሩልካ እንተ ኔይሩ ኾይኑ፡ ምስ ሓደ ሓኪም ተዘራረብ ኢኻ። እዚ ብሰንኪ ክታበት፡ መድሃኒት ወይ ካብ ገለ ዝበላዕካዮ ምግቢ ዝተላዕለ ክኸውን ይኽእል እዩ

እዚ ክታበት ብጥንቃቐ ቍጽጽር ዝተገብረሉ እዩ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ልክዕ ከምቶም ካልኦት ክታበት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ጥንቁቕ ቍጽጽር ተገይርሉ እዩ። ሚልዮናት ዓበይትን ቈልዑን ነዚ ክታበት ወሲዶሞን ተመራመርቲ ንውጽኢቱ ኣጽኒዖሞን እዮም። መጽናዕቲ ናይዚ ክታበት ገና ይቕጽል ኣሎ።

ዋላ ተኸተብ ኮቪድ-19 ክሕዘካ ይኽእል እዩ። ይኹን’ምበር መብዛሕትኦም ዝተኸተቡ ሰባት ብኸቢድ ኣይሓሙን እዮም።

ዝያዳ ትሕዝቶ ብትግርኛ

ትግርኛ

ኣብዚ እቲ ብትግርኛ ኣብ 1177.se ዘሎ ትሕዝቶታት ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከቱ ኣየኖት ከም ዝኾኑ ንምርኣይ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page