እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍ

Lämna prov för covid-19 - tigrinska

ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኣለካ ኾይኑ ንምፍላጥ ቅምሶ ምሃብ የድሊ እዩ። ቅምሶ ምሃብን መርመራ ምግዳፍን ሓደ እዩ። ዋላ ተኸቲብካ ከለኻ ምልክት እንተ ኣለካ ኮይኑ መርመራ ግደፍ።

ሕማምካ ኮቪድ-19 ምዃኑን ዘይምዃኑን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ ካልኦት ሰባት ካብ መልከፍቲ ከም ዝድሕኑ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ  ዘለኻሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page