ከምዚ ዓይነት ኣሳራርሓ ይካየድ ኣብ ክንክን

Så här funkar vården - tigrinska - Uppsala län - tigrinskaThe content concerns Uppsala län

ክሊኒካት ጥዕና ኣብ ዞባ ኡፕሳላ

ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ክሓሙ ኸለዉ ካብ ክንክን ጥዕናን ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ።  ኣብ ዞቦ ኡፕሳላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማእከላት ክንክን ጥዕና  ኣሎ። እንተ ተጎዲእካ ወይ ሓሚምካ ከምኡ’ውን ምኽሪ ብዛዕባ ጥዕናኻ ደሊኻን ንሓደ ካብኣቶም ኢኻ ክትበጽሕ ዘሎካ። ኣብ  ማእከል ክንክን ጥዕና፡ ንነፍሰ ጾራት ክሊኒክ ጥዕና ኣዴታትን ንህጻውንቲ መርመራ ጥዕና ዝገብር ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፣ ከምኡ’ውን መንእሰያት ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ዝምድናን ንምዝራብ ዝከድዎ ናይ መንእሰያት ክሊኒክን ኣሎ። ማእከላት ክንክን ጥዕና ኣብ እዋን ቀትሪ ክፉታት እዮም።

ኣብ እዋን ምሸት ወይ ቀዳመ-ሰንበትን ብዓላትን እንተ ሓሚምካ ምስ ገለ ካብ ናይዚ ዞባ ተረኛ ክሊኒካት ኣብ ኤንሾፒንግ፣ ትየርፕን ኦስትሃማርን ወይ ናይ ኣከባቢ ህጽጽ ረድኤት ኣብ ኡፕሳላ ዝርከብ  ርክብ ትገብር። ቅድሚ ምብጻሕካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ።

ኣብ ኡፕሳላን ኤንሾፒንግን ሆስፒታል ኣሎ። እዘን ሆስፒታላት ናይ ህጹጽ ረድኤት ቅበላ ኣለወን። ናብኡ ብብርቱዕ እንተ ሓሚምካ ወይ ኣብ ሓደጋ ብኸቢድ  እንተ ተጐዲእካ ጥራይ ትኸይድ። ኣብ ናይ ኡፕሳላ ሆስፒታል ሰለስተ ዝተፈላለያ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክሊኒካት ኣለዋ።  ሓንቲ ንእኹላት ሰባት፣ ሓንቲ ንቈልዑን ሓንቲ ንስነ-ኣእምሮ። ኣብ ናይ ኤንሾፒንግ ሆስፒታል ሓደ ንእኹላት ሰባት ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ኣሎ።

ኣብዚ ዞባ ክልቲኡ ናይ ግልን መንግስታውን ኣገልግሎት ሕክምና ኣሎ። ናበየናይ ክሊኒክ ክትኸይድ ከም ትደሊ ባዕልኻ ትውስን። ኵለን ክሊኒካት ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለወን። ብዛዕባ ምብጻሕካ ንዝኾነ ሰብ ኣይነግራን እየን።

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ማእከላት ክንክን ጥዕና  ብዝያዳ ኣንብብ።

 

ክንክን ጥዕና ከመይ ጌርካ ከም ትደሊ ነዚ ፊልም ርኣ

እታ ፊልም ብ እንግሊዘኛ፣ ዓረበኛ፣ ፐርሺስካ፣ ዳሪ፣ ትግርኛ ከምእ ውን ሶማሊ ጹሑፍ ኣለዋ። እቲ ትኽክል ቛንቛ ክትመርጹ ኣብቲ ዝርዝር ማለት መኒ ”undertexter” ዝተባሃለ ታሕቲ ን ኢድ የማን ዝርከብ ለዓት ማለት ክናፕ ትጸቕጡ።

Youtube plugin.. 

ብኸምዚ ኣገባብ ሕክምና ተናዲ

ኣብቲ ሕክምና ርኸብ ዝብል ኣገልግሎት ናይ ምሉእ ሃገር ናይ ማእከላት ጥዕና ናይ ርክብ ሓበሬታት ኣሎ።

1177 ቮርድጋይደን - ጽቡቕ ንኽትህሉ ጽቡቕ ምኽሪ

እንተ ሓሚምካ ምኽሪ ክትረክብ ናብ ቍጽሪ ተለፎን 1177 ደውል። ሽዑ ሓንቲ ኣላይት ሕሙማት መሊሳ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ኣብ ምሕባር ክትሕግዘካ እያ። ከምኡ’ውን ንኽሕሸካ ባዕልኻ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምኽሪ ትረክብ። እዚ ቍጽሪ ኣብ ምሉእ ሃገር ለይትን መዓልትን ይሰርሕ። ሽወደንኛ ዘይትዛረብ እንተ ዄንካ ብእንግሊዝኛ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ኣለይቲ ሕሙማት ካልኦት ቋንቋታት እውን ይዛረባ እየን።

ንኽሕሸካን ብዝቐልጠፈ ክትሓውን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ 1177.seከተንብብ ትኽእል።  እቲ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይርከብ። ከምኡ’ውን ብልጽነቱ ዝተረጋገጸ እዩ።

ማእከል ክንክን ጥዕና - እንተ ሓሚምካ ወይ ተጎዲእካ

መሰረት ናይ ሽወደን ሕክምና ማእከል ክንክን ጥዕና እዩ። እንተ ሓሚምካ ወይ ተጎዲእካ እሞ ንኣብነት ሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት ወይ ሓኪም ክትረክብ ደሊኻ፡ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ርክብ ትገብር። ንሶም ንዅሉ ሰብ ይቕበሉ፣ ህጻናት እውን። እቶም ሰራሕተኛታት ናይ መብዛሕትኦም መጕዳእትን ሕማማትን ተመኩሮን ኣፍልጦን ኣለዎም። ማእከላት ክንክን ጥዕና ኣብ እዋን ቀትሪ ክፉታት እዮም።

ናብ ሓደ ማእከል ክንክን ጥዕና ክትበጽሕ ክትደሊ ከለኻ፡ መጀመርታ ቈጸራ ንምሓዝ ትድውል። ሽወደንኛ ወይ እንግሊዝኛ ዘይትኽእል እንተ ኾንካ ካብ  ገለ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ሓገዝ ርኸብ። ኣብ እቲ ምብጻሕ ናይ ሓደ ኣስተርጓማይ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትድውል ከለኻ ብዛዕብኡ ሓብር።

ቅበላ ህጹጽ ረድኤትን ናይ ከባቢ ህጹጽ ረድኤትን

ማእከል ክንክን ጥዕና ምስ ተዓጸወ ምስ ቅበላ ህጹጽ ረድኤት ወይ ናይ ከባቢ ህጹጽ ረድኤት ርክብ ትገብር። ንሶም ኣብ እዋን ምሸትን፣ ቀዳመ-ሰንበትን በዓልትን ኣብ ገለ ኵነትን ኣብ እዋን ለይቲ ክፉት ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣለዎም። ክሳብ ንጽባሒቱ ክጽበ ዘይኽእል ቁልጡፍ ሕክምና እንተ ኣድልዩካ ናብኡ ትኸይድ። ዝዓበየ ሕክምና ዘድልዮም ሕሙማት ቀዳምነት ተዋሂብዎም ይሕከሙ።

ናብ ሓደ ናይ ህጹጽ ረድኤት ቅበላ ወይ ናይ ኣከባቢ ህጹጽ ረድኤት ክትበጽሕ ክትደሊ ከለኻ መጀመርታ ንግምገማ ካብ ሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት ናብ ቍጽሪ ተለፎን 1177 ደውል። እንተ ደሊኻ ናብ ዝቐረበ ናይ ህጹጽ ረድኤት ቅበላ ወይ ናይ ኣከባቢ ህጹጽ ረድኤት ቈጸራ ይተሓዘልካ።

ህጹጽ ረድኤት - ኣብ እዋን ከቢድ መጕዳእትን ንሂወት ዘስግእ ኵነትን

ናብ ናይ ሓደ ሆስፒታል ቅበላ ህጹጽ ረድኤት ብሓደ ኣዚዩ ከቢድ ሕማም እንተ ተጠቂዕካ ወይ ኣብ ሓደጋ ብኸቢድ እንተ ተጐዲእካ ትኸይድ። ናብኡ ብቐዳምነት ባዕልኻ ትኸይድ። ንስኻ ወይ ገለ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ሰብ ብህጹጽ ሕክምና ዘድለኩም እንተ ኾይኑ ኣምቡላንስ ንምጽዋዕ ናይ ናይ ህጹጹ ኵነት ቍጽሪ 112 ደውል። ዝዓበየ ሕክምና ዘድልዮም ሕሙማት ቀዳምነት ተዋሂብዎም ይሕከሙ። ቅበላ ህጹጽ ረድኤት ለይትን መዓልትን ክፉት እዩ።

ኣብ ኣካዳሚስካ ሆስፒታል ንቈልዑ ሓደ ፍሉይ ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ኣሎ፡ ባርንኣኩተን። እቲ ቈልዓ ብኸቢድ እንተ ሓሚሙን ወይ ኣብ ሓደጋ ብኸቢድ እንተ ተጐዲኡን እሞ ብህጹጹ ሓገዝ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ ናብኡ ኺድ። ናይ ህጹጽ ኵነት ቍጽሪ112 ኣምቡላንስ ንምጽዋዕ እዩ።

ሕክምና ምብጻሕ - ንኽትፈልጦ ጽቡቕ

ቅድሚ እቲ ምብጻሕ

 • ኣብቲ መቐበሊ ንምርኣይ ናይ መንነት ሰነዳትካን ኣድራሻካን ተማላእ።
 • ብድሕረኻ ብቐጥታ ካልእ ተሓካሚ ቈጸራ ስለ ዘለዎ ኣቐዲምካ ምጻእ።
 • ክትመጽእ ዘይትኽእል እንተ ኾንካ ነቲ ቈጸራኻ ክትቅይሮ ወይ ክትስርዞ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ቈጸራ ንኽትቅይሮ ወይ ክትስርዞ ብዝተኻእለ ቀልጢፍካ፣ እንተ ደንጎየ ቅድሚ 24 ሰዓታት ናይቲ ቈጸራኻ ናብ እቲ ክሊኒክ ደውል። እንተ ዘይኮነ ንኽትከፍል ክትግደድ ኢኻ።

መንበሪ ፍቓድ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ሕክምና ንምርኣይ እቲ ንቡር ዋጋ ትኸፍል።  ሓታቲ ዑቕባ  ወይ ኣብ ሽወደን ንምቕማጥ ፍቓድ ዘይብልካ እንተ ኾንካ  ዝወሓደ ትኸፍል። ከም ሓታቲ ዑቕባ፡ ናትካ ናይ መንነት ሰነድ እቲ አልአምአይ ካርድ እዩ።      

ኣብ-እዋን ምብጻሕ

ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ዝተፈላለዩ ጕጅለታት ሞያ ይሰርሑ። እቲ ብዝበለጸ ክሕግዘካ ዝኽእል ኢኻ ትረክብ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት ትረክብ። ንሳተን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣለወን። ከምኡ’ውን ሓደ ሓደ ግዜ ብሓደ ዓውዲ ዝተማህራ ክኢላታት እየን። ኣብ ናይ ሽወደን ሕክምና ሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት ንተሓከምቲ ክትምርምርን ክትፍውስን መሰል ኣለዋ። ኣብቲ ናተን ዓውዲ ድማ መድሃኒት ክጽሕፋ ይኽእላ እየን ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓንቲ ኣላዪት ሕሙማት ምርካብ ኣኻሊ እዩ።  

ድሕሪ እቲ ምብጻሕ

መልሲ ናይ መርመራ ትጽበ ኣለካ ዲኻ? ሓደ ሓደ ግዜ መልሲ ናይ እቶም መርመራታት ብቐጥታ ኣብ እዋን ምብጻእ ክወሃበካ ከሎ ካልኦት መርመራታት ዝነውሓ ግዜ ይወስዱ፣ ንሒደት ሳምንታት ዝኣክል ክትጽበ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ መርመራ መልሲ ንቡር እንተ ኾይኑ፡ ኵሉ ግዜ ዝድውለልካ ሰብ የለን። ኵሉ ግዜ ኣብቲ እዋን ምብጻሕ ነቲ መልሲ ብከመይ ከም ትረኽቦ ተሰማማዕ።

ዝውሰድ መድሃኒት ኣለካ ዲዩ? ድሕሪ ምምርማር ንኽትሓዊ መድሃኒት ከድልየካ ይክእል ይኸውን።  ሓኪምን ሓደ ሓደ ኣለይቲ ሕሙማትን መድሃኒት ክእዝዙልካ ይኽእሉ እዮም። እቲ መድሃኒት ካብ ፋርማሲ ትወስዶ።

ሓበሬታ ብዛዕባ መድሃኒት

ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮም መድሃኒት

ኣብ ፋርማሲ ባዕልኻ ከተልዖሎምን ብቐጥታ ክትገዝኦምን ትኽእል ኵሎም መድሃኒታት፡ ዘይተኣዘዙ መድሃኒታት ይብሃሉ።   እዚኣቶም ቀለልቲ ጸገማት ንኣብነት ከም ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ጐረሮ ወይ ረስኒ ንምፍዋስ ትጥቀመሎም። 

ሓኪም ዝኣዘዞ መድሃኒት

ሓደ ሓደ መድሃኒታት ክትገዝኦም ንኽትክእል ናይ ግድን ትእዛዝ ክህልወካ የድሊ። ሓኪምን ሓደ ሓደ ኣለይቲ ሕሙማትን መድሃኒት ክእዝዙ ይኽእሉ እዮም። ንዝተኣዘዘልካ መድሃኒት ንኽትገዝእ ካብ ሰራሕተኛታት ናይቲ ፋርማሲ ሓገዝ ይወሃበካ።  

 ንኽትሓስበሉ ጽቡቕ

 • እቲ መድሃኒት በቲ ዝተኣዘዘሉ ሰብ ክውሰድ ኣለዎ።
 • ኣብቲ መዓሸጊ ዘሎ መምርሒ ተኸተል።
 • እቲ ዝተኣዘዘ መድሃኒት ውልቃዊ እዩ። ብጀካኻ ካልእ ሰብ ድማ ክጥቀመሉ የብሉን።
 • ነቲ መድሃኒት ቈልዑ ምእንቲ ከይረኽብዎ ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቅቦ።
 • እቲ መድሃኒት ግዜኡ ዝሓልፈሉ ዕለት ስለ ዘለዎ ክዕቀብ የብሉን።
 • ዝኣረገ መድሃኒትካ ናብ ፋርማሲ ምለሶ።

ኣገዳሲ ብዛዕባ ጸረ-ነፍሳት

ጸረ-ንፍሳት ንኣብነት ብነድሪ ሳምቡእ ወይ ኣንቅጺ ብብርቱዕ ክንሓምም ከለና ዘድሊ መድሃኒት እዩ።

ጸረ-ንፍሳት ንኣዚዮም ብርቱዓት ዘይኮኑ ሕማማት ከም ንኣብነት ረኽሲ እዝኒ እውን ክወሃበና ይኽእል እዩ። ግን ኵሉ ግዜ ኣየድልን እዩ። እቲ ሓኪም መዓስ ጸረ-ነፍሳት ክውሰድ ከምዘለዎን መዓስ ከም ዘይሕግዝን ይፈልጥ እዩ። ድሕሪ ምርኣይ ሓኪም ዝተኣዘዘልካ ጸረ-ነፍሳት ጥራይ ተጠቀም። 

ጸረ-ነፍሳት ኵሉ ግዜ ኣየድልን እዩ

ጸረ-ነፍሳት ኣንጻር ቫይረሳ ኣይሕግዝን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ድማ ብቫይረስ ዝስዕብ ንኣብነት ከም ቃንዛ ጐረሮ ዘለዎ ጕንፋዕ፣ ረስኒ ወይ ሰዓል ክህልወካ ከሎ ክትወስዶ ዘይብልካ። መብዛሕትኡ ግዜ ጸረ-ነፍሳት ዘየድሊ ይውሰድ፡ ኣካላት ብዙሕ ግዜ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ጸረ-ነፍሳት ውሰድ ኣይትውሰድ ንኽትሓዊ ማዕረ ንውሓት ግዜ እዩ ዝወስድ።   

ተጻዋርነት ንጸረ-ነፍሳት

ጸረ-ነፍሳት ካብ 30ታት ካብ ዝመጽእ ኣትሒዝና እናዛየደ ተጠቂምናሉ። ኣዚዩ ብዙሕ ግዜ ስለ ንጥቀመሉ ገለ ባክተርያታት ተጻወርቲ ኾይኖም። እዚ ሓሚምካ ጸረ-ነፍሳት ክትውሕጥ ከለኻ ንዅሎም እቶም ባክተርያ  ክቐትሎም ኣይኽእልን ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ረኽሲ ምሉእ ብምሉእ ኣይትሓውን ማለት እዩ። ዘለና ጸረ-ነፍሳት ኣብ መጻኢ ግዜ ብኣድማዕነት ንኽቕጽል፣ ነቲ ጸረ-ነፍሳት ኣብ ኣዚዩ ዘድልየሉ ግዜ ጥራይ ክንጥቀመሉ ጥንቁቓት ክንከውን ኣለና።

ንኽትሓስበሉ ጽቡቕ

 • ድሕሪ ብሓኪም ምርኣይ ምስ ተኣዘዘልካ ጥራይ ንጸረ-ነፍሳት ተጠቀመሉ።
 • ንጸረ-ነፍሳት ከምቲ ኣብ ቅጥዒ ዘሎ ወይ ሓኪም ዝበለካ ኵሉ መዓልታት ውሰዶ።
 • ንጸረ-ነፍሳት ምስ ስድራኻ ወይ የዕሩኽትኻ ኣይትማቐሎ። 
 • ጥዕናኻ ሓሉ - ደጋጊምካ ኢድካ ተሓጸብን ኣብ ምናትካ ስዓልን።

መርመራ ጥዕና

ንስኻ ሓታቲ ዑቕባ ዝኾንካ ወይ ሓድሽ መጻኢ ናብ ዞባ ኡፕሳላ ዝኾንካ ናይ ሓደ ብናጻ ዝግበር ናይ ጥዕና መረመራ ዕድል ይወሃበካ። ኣብ እዋን ምብጻሕ ብዛዕባ ጥዕናኻ ሕቶታት ይቐርበልካ፣ ቅምሶታት ይውሰድን ናይ ሽወደን ክንክን ጥዕናን ሕክምናን ከመይ ከም ዝሰርሕ ይሕበረካን።

ዋላ እውን ከም ዝሓመምካ እንተ ዘይተሰምዓካ ናይ ጥዕና መርመራ ምግባር ጠቓሚ እዩ። እዚ ከጋጥም ንዝኽእል ሕማማት ንምርካብን ጥዕናኻ ጽቡቕ ምህላዉ ንምርኣይን ይግበር። እቲ ናይ ጥዕና መርመራ ተወሳኺ ሕክምና ከም ዘድልየካ እንተ ኣርእዩ ናብ ብቑዕ ሕክምና ውከሳ ትረክብ።    

ኣብ ዞባ ኡፕሳላ ኮስሞስ ኣስይልን ኢንተግራሾን ሄልሳን ናይ ጥዕና መርመራ ሓላፍነት ኣለዎ።

ኣብዚ ንኮስሞስ ኣስይልን ኢንተግራሾን ሄልሳንትረኽቦም።

To the top of the page