ክንክን ናይ ስንን ሓፈሻዊ ሕክምናን ንሓተትቲ ዑቕባ

ክንክን-ሕማም ኣብ ዞባ ስቶክሆልም

Hitta rätt vård nära dig - tigrinskaThe content concerns Stockholms län

ንስኻ ንባዕልኻ ወይ ሓደ ኣባል ስድራቤትካ ምስ ዚሓምም፥ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቀረባኻ ክንክን-ሕማም ትረኽበሉ ትካል ኣሎ እዩ። ናይ ቀረባ ህጹጽ-ረድኤታት (Närakuterna) ንኣብነት፥ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ኬድካ ናይ ህጹጽ-ረድኤት ሕክምና ኣድልዩካ ዝነበረ ሕማማት ወይ መጕዳእቲ፥ መቐጸልትኡ ሕክምና ኪገብረልካ ይኽእል’ዩ። ብዙሕ ዝተፈላለየ ክንክን-ሕማም ክትረኽበሉ ትኽእል ኣገባባት ኣሎ’ዩ። ኣብዚ ታሕቲ፡ ናይቶም ዘሎዉ ኣማራጺታት ትካላት ክንክን-ሕማምን ኣበይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእልን ብሰፊሑ ክተንብብ ኢኻ።

እንታይ ዓይነት ክንክን-ሕማም ከም ዚግበረልካ ዚውስን፥ እቲ ክብደት ሕማምካን እቲ ኣጋጢሙካ ዘሎ መጕዳእቲን እዩ። ገለ እዋናት፡ ኣዝዩ ከቢድ ንዝዀነ ሕማም ወይ መጕዳእቲ ዚግበር ክንክን-ሕማም ከድልየካ ይኽእል ይኸውን። ኣብ ካልእ ጊዜ ድማ፡ በቲ ብሓንቲ ነርስ ዝተወሃበካ ሕክምናዊ ምኽሪ መሰረት፥ ኣብ ገዛኻ ዄንካ እትገብሮ ሕክምና ኪፍታሕ ዚኽእል’ዩ። ኵሎም መቐበል ክንክን-ሕሙማን፡ ናይ ሕክምና ፍሉይ ትምህርቲታት ዘሎዎም ሰባት እዮም።

እንታይ ዓይነት ክንክን-ሕማም ከም ዘድልየካ ዘይትፈልጦ ምስ ትኸውን፥ ናብ 1177 ደውል። ናይ ሞትን-ህይወትን ሕቶ ኰይኑ፡ ቅልጡፍ ሕክምና ዘድልየካ ምስ ዚኸውን ግን፡ ናብ 112 ደውል።

ምኽሪ ክንክን-ሕማም ናብ 1177 ደውል (Ring 1177 Sjukvårdsrådgivning)

ናብ 1177 ደዊልካ፡ ምስ ሓንቲ ብዛዕባ ሕማማት ምኽሪ ክትህበካ ትኽእል ነርስ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ገለ እዋናት፡ እታ ነርስ ነቲ ሃለዋት-ጥዕናኻ ባዕልኻ ክትሕክም ከም ትኽእል ክትነግረካ ትኽእል’ያ። ዘድልየካ ምስ ዚኸውን ድማ፡ እታ ነርስ ነቲ ልክዕ ኣብ ቀረባኻ ዚርከብ ክንክን-ሕማም ንኽትረኽቦ ክትሕግዘካ እያ።

ኣብዚ ብዝሰፍሐ ብቛንቋ ሽወደን ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ማእከል ክንክን-ሕማም ርክብ ግበር (Vårdcentralen)

እቲ ”ማእከል ክንክን-ሕማም” (Vårdcentralen) ዚበሃል፥ እቲ ምስ ሓኪምካ ወይ ምስ ነርስ ንምርኻብ እትኸዶ፥ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ መቐበል-ሕሙማን እዩ። ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም፡ ነቶም ልሙዳት ሕማማት ሕክምና ኪህቡኻ ዚኽእሉ ሞያውያን ሓኻይም ዘሎዎም፥ ልዕሊ 200 ዚኾኑ ”ማእከል ክንክን-ሕማም” ኣሎዉ እዮም።

ንኣብነት እዞም ዚስዕቡ ምስ ዘጋጥሙኻ፥ ናብ ”ማእከል ክንክን-ሕማም” ክትከይድ ትኽእል፡-

 • ልዑል ረስኒ
 • ረኽሲ መገዲ-ሽንቲ
 • መጠነኛ ቁስሊ
 • ናይ ቆርበት ሹፍታ ወይ ሕማም-ቆርበትን እዮም።

እቲ ዚኽፈተሉ ልሙድ ሰዓታት፡- ሰኑይ-ዓርቢ 08.00-17.00 እዩ። (ገለ ካብኣቶም ኣብ ጊዜ ምሸት ዚኸፍቱ ውን ኣሎዉ)።

ነቲ ቀረባኻ ዝዀነ ማእከል ክንክን-ሕማም ኣብዚ ርኸቦ ”Hitta din närmaste vårdcentral här” (ብሽወደንኛ)

ምብጻሕ-ገዛ ብተረኛ ዶክቶራት ሰብ-መኻይን (Hembesök av jourläkarbilar)

”ተረኛ ዶክቶራት ሰብ-መኻይን” (Jourläkarbilarna)፡ ነቶም ናብ ”ማእከል ክንክን-ሕማም” ንምምጻእ ዚጽግሞም፡ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ዘድልዮም፥ ኣብ ጊዜ ምሸትን፡ ለይትን፡ ጊዜ በዓላትን ናብ ገዛ ብማኪና መጺኦም ሕክምና ዚህቡዎም እዮም። ናብ 1177 ደዊልካ ነታ ኣብኡ ትረኽባ ነርስ ምስ ተዘራርባ፥ ተረኛ ዶክቶር ብዓል-ማኪና (jourläkarbil) ናብ ገዛኻ መጺኡ ሕክምና ኪህብ ዘድሊ ምዃኑ ገምጋም ክትወስድ እያ።

ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ሕክምናዊ መቐበል ሕሙማን (BUMM - barn- och ungdomsmedicinska mottagningar)

እዚ ”BUMM” ዚበሃል፡ እቲ ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ሕክምናዊ መቐበል-ሕሙማን (Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM) እዩ። ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ ናይ ቆልዑ ሓኪምን ናይ ቆልዑ ነርስታትን ይርከቡ። ክሳብ 1 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ፥ ኣብታ ሽዑ ንቖጸራ ዝተደወለላ ዕለት ብሓኪም ናይ ቆልዑ ክምርመሩ ይክኣል’ዩ። ኣብ ምሉእ ኣውራጃ ስቶክሆልም፥ 40 ዝኾኑ ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ሕክምናዊ መቐበል-ሕሙማን (BUMM) ኣሎዉ።

ዚኽፈተሉ ሰዓታት፡- ሰኑይ-ዓርቢ፡ 08.00-17.00

ናይ ቀረባ ህጹጽ-ረድኤታት (Närakuter)

ናይ ቀረባኻ ህጹጽ-ረድኤት ”ነር-ኣኲተን” (Närakuten)፡ ንህጹጽ ረድኤት ክንክን-ሕማም ዘድልዮ መጕዳእቲን ሕማምን ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። ናብቲ ናይ ቀረባኻ ህጹጽ-ረድኤታት (Närakuterna) ንምኻድ፥ ናይ ኣምቡላንስ ትራንስፖርት ክትረክብ ወይ ባዕልኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ንብዙሓት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብቶም ኣብ ሆስፒታላት ዚርከቡ መቐበል ህጹጽ ረድኤት ተሓኪምካሎም ዝነበርካ መጕዳእቲን ሕማማትን ሕክምና ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ናይ ቀረባኻ ህጹጽ-ረድኤት (närakuten) ንዓኻ ወይ ንውላድካ፥ ንኣብነት እዚ ዚስዕብ ምስ ዘጋጥመካ ናብኡ ትኸይድ፡-

 • ቃንዛታት ከብዲ
 • ኣጻዳፊ ናይ ኣለርጂ መጥቃዕቲ
 • ዓበይቲ ቁስልታት
 • ምጕጽጓጽ ሓንልጎል
 • ጥርጣረ መስበርቲ ናይ ኢድ ወይ ናይ እግሪ
 • ጥርጣረ ምርጋእ-ደም ኣብ ዳንጋ

ኵሎም’ቶም ናይ ቀረባኻ ህጹጽ ረድኤታት፥ እዞም ዚስዕቡ መሳርሒታት ኣሎዉዎም፡-

 • ራጂ መርኣዪ፡ ናይ ምርመራ ላባራቶሪታት
 • ንቖልዑን፡ በጽሒታትን ኣረጋውያንን ኪሕክሙ ዚኽእሉ ፍሉይ ክእለት ዘሎዎም ሰብ-ሞያ
 • ናይ ቀረባኻ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና፡ ካብ 0 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ይሕክም’ዩ።

ዚኽፈተሉ ሰዓታት፡- መዓልቲ-መዓልቲ፡ ሰዓት 08.00-22.00

ናይ ሆስፒታላት ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ-ሕሙማን (Sjukhusens akutmottagningar)

ናይ ሆስፒታላት ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ-ሕሙማን፥ ነቶም ኣስጋኢ ሕማማት ወይ መጕዳእቲ ዘጋጥሞም በጽሒታት ተባሂሉ ዝተመደበ እዩ። እዚ ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ሕሙማን፥ መዓልትን ለይትን ክፉት እዩ። ናብ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ሕሙማን (akutmottagning) ንዓኻ፡ ንኣብነት እዚ ዚስዕብ እንተ ኣጋጢሙካ’ዩ፡-

 • ቃንዛታት ኣፍ-ልቢ
 • ሽግራት ምትንፋስ
 • መውቃዕቲ ርእሲ

ኣብዚ ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ሕሙማን፥ እቶም ኣዝዮም ዝተወጽዑ ሰባት’ዮም ቀዳምነት ዚወሃቦም። ስለዚ እቲ ኵነታትካ ኣዝዩ ኣስጋኢ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ፥ ንነዊሕ ጊዜ ምጽባይ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ገለ እዋናት ውን ናብ ካልእ ቤት-ሕክምና ክትልኣኽ ትኽእል ኢኻ፥ እንተ ደኣ ኣብኡ ዝሓሸ ሕክምና ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ።

እቲ ኵነታት ንህይወት ዘስግእ’ዩ ኢልካ እንተ ኣሚንካ ናብ 112 ደውል።

ናይ ሆስፒታላት ናይ ቆልዑ ህጹጽ ረድኤት (Sjukhusens barnakuter)

እቶም ናይ ሆስፒታላት ናይ ቆልዑ ህጹጽ ረድኤታት (Sjukhusens barnakuter)፥ ነቶም ከበድቲ ሕማማት ወይ ህጹጽ ረድኤት ክንክን ዘድልዮም፥ ካብ 0 ክሳብ 17 ዕድመ ዘሎዎም ቆልዑን መንእሰያትን ንሕክምና ዚቕበሉ እዮም።

ቆልዑ ናብ ሆስፒታላት ናይ ቆልዑ ህጹጽ ረድኤት (Sjukhusens barnakuter)፥ ንኣብነት እዚ ዚስዕብ እንተ ደኣ ኣጋጢሙዎም ናብኡ ይኸዱ፡-

 • ናይ ምትንፋስ ሽግራት
 • ኣንቅጺታት (kramper)

ቅድሚ ናብ ናይ ቆልዑ ህጹጽ ረድኤት ምምጻእካ፥ ኵሉ ጊዜ ናብ 1177 ደውል።

ናይ ክንክን-ሕማም ክፍሊታት (Vårdavgifter)

ቆልዑ ካብ 0-17 ዝዕድሚኦም፡- ብነጻ ይሕከሙ። እቲ ናይ ቆልዑ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና (barnakuten) ግን 120 ክሮኖር የኽፍል እዩ።

ዓበይቲ ካብ 18-84 ዓመት ዝዕድሚኦም፡-

 • ኣብ ማእከል ክንክን-ሕማም፡- 200 ክሮኖር
 • ኣብ ናይ ቀረባኻ ህጹጽ-ረድኤት፡- 200 ክሮኖር
 • ኣብ ሆስፒታል ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ሕሙማን፡- 400 ክሮኖር

ንኣረጋውያን 85+ ዓመት ዝዕድሚኦም፡- ብነጻ

ንክንክን-ሕማም ዝሓዝካዮ ቆጸራ ምስ ትጠልም ክትከፍል ይግብኣካ’ዩ

ናብቲ ዝተመደበልካ ቆጸራ ክንክን-ሕማም ክትመጽእ ዘይትኽእል ምስ ትኸውን፥ ጊዜ ከሎ ኣቐዲምካ ደዊልካ ክትሕብሮም ከም ዘሎካ ዘክር። ካብ 1 መስከረም 2020 ጀሚሩ፡ ብቕቡል ዘይኮነ ምኽንያት ናብቲ ናይ ክንክን-ሕማም ቆጸራኻ ምስ ዘይትርከብ፥ ናይ 400 ክሮኖር ክትከፍል ኢኻ።

ብዛዕባ ክፍሊታት ሕክምና ኣብዚ ብዚያዳ ኣንብብ (Läs mer om avgifterna inom vården här (ሽወደንኛ)

”ኤ-ኣገልግሎታት” ብሽወደንኛ (E-tjänster på svenska)

ነቲ ናትካ መዝገብ-ሕማም ንምንባብ ከምኡ ውን ደጋፊ-መሳርሒታት ንምእዛዝ፥ ናይ ”ኤ-ኣገልግሎት 1177 ሓባሪ-ክንክን-ሕማም” (1177 Vårdguidens e-tjänster) ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ውን ብቐጥታ ቆጸራ ክትገብርን፥ ነቲ ናይ መድሃኒት-መአዘዚ ወረቐትካ ክተሐድስን ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ መዝገብ-ሕማምካ፡ ንኣብነት ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተገብረልካ ሕክምናን ዓይነት ክንክንን ኣብኡ ሰፊሩ ይርከብ። እቲ ”ኤ-ኣገልግሎት 1177” ብሽወደንኛ ጥራይ’ዩ ዚርከብ።

ናትካ ”ኤ-መንነት” (e-legitimation) ተጠቒምካ ናብኡ እቶ።

To the top of the page