COVID-19

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinja

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። እዚ ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ። እዚ ክታበት ዝርግሐ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕብረተ-ሰብ ንምንካይ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ስለዚ’ዩ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ክመርጹ ኣገዳሲ ዝኸውን።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ። ቅኑዕ ሓበሬታ ንኽትረክብ ኣብ ላዕሊ ናይዚ ገጽ ትኽኽል ዞባ ከም ዝመረጽካ ኣረጋግጽ።

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

መዓስ እየ ክኽተብ ዝኽእል?

ንዝተፈላለዩ ሰባት በየናይ ተርታ ናይ ምኽታብ ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎ ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝሃቦ ምኽሪ ኣሎ። መጀመርታ ዝኽተቡ ንኣብነት ኣብ ፍሉይ መንበሪ ዝነብሩ ሰባት፡ ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሚኦም ሰባትን ኣብ ክንክን ጥዕና ዝሰርሑ ሰባትን እዮም።

ኵሎም 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዕድሜኦም ሰባት ንኽኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ።

ዋላ ኮቪድ-19 ሒዙካ ይንበር ንኽትክተብ ትምከር ኢኻ።

Stockholms län

ክታበት ክወስድ መዓስ ይፍቀደለይ?

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብቐዳምነት ዝኽተቡ ጒጅለታት

 • ኣብ ፍሉይ ናይ ሽማግለታት መንበሪ ቦታ ትነብር እንተ ኾይንካ፡ነፍሲ-ወከፍ መንበሪ ቦታ ሽማግለታት፡ ክታበት ዝህቡ ሓኻይም ተመዲቦምሉ ኣለዉ።ስለ’ዚ ንነብስኻ ይኹን ንቤተሰብካ ባዕልኻ ግዜ ክትሕዝ ኣይከኣልን እዩ።
 • ካብ ሓንቲአን ንኡሳን ዞባታት(ኮሙናት) ናይ ዞባ ስቶክሆልም፡ ማሕበራዊ ሓልዮት ዘለዎ ደገፋት ዘቤታዊ ክንክን ሕክምና(ሄም ሹክቮርድ) ወይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት(ሄምሸንስት) ምስ ዝህልወካን ኣብ ብመሰረት ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን (LSS) ቦታ ትነብር እንተኾይንካ ወይ ውልቃዊ ተሓጋጋዚ(ፐርሾንሊግ ኣሲስተንት) ምስ ዝህልወካ፡ባዕልና ኢና ንውከሰካ።እቲ ንኡስ-ዞባኻ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ስለ ዝተሓጋገዝ፡ እቲ ማእከል ክንክን ጥዕና ክታበት ከቕርበልካ እዩ።ቀረብ ክታበት ድሩት እኳ እንተኾነ፡ እቲ ክታበት ናብ ዞባ ስቶክሆልም ምጽእ ምስ በለ ግን እቲ ክታበት ክወሃበካ እዩ።

ዘቤታዊ ክንክን ሕክምና(ሄም ሹክቮርድ) ምስ ዘለዎ ወይ ደገፍ ማሕበራዊ ሓልዮት ዝሓዘለ ዘቤታዊ ኣገልግሎት (ሄምሸንስት) ምስ ዘለዎ ወይ ምስ ውልቃዊ ተሓጋጋዛይ(ፐርሾንሊግ ኣሲስተንት)ሓቢርካ ምስ ትነብር፡ ንስኻ’ውን እንተኾነ ክታበት ክወሃበካ እዩ።

ካብ ዘቤታዊ ኣገልግሎት(ሄም ሸንስ) ምርመራ ከይተገበረልካን ከይተወሰነልካን ኣብ’ኡ ከሎ ብድብድቡ ሓገዝ ዝወሃበካ ምስ ትኸውን (ሰርቪስ ኢንሳትሰር) ወይ ቃጭል ተጠቂምካ ዝወሃብ ሓገዝ ትወስድ ምስ ትኸውን(ትሪግሄትስ ላርም) ግን፡ካብ’ቶም ንውከሶም ጒጅለ ስለ ዘይኮንካ፡ ክታበት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ባዕልኻ ግዜ ክትሕዝ ኣለካ።

 • ኣብ ዘቤታዊ ኣገልግሎት፡ኣብ ሴቦ(SÄBO) ወይ ኣብ ካልእ ኮማዊ ማሕበራዊ ሓልዮት ትሰርሕ ምስ ትኸውን፡ካብ ኣስራሒኻ ክታበት ስለ ዝቐርበልካ፡ባዕልኻ ድሕሪኡ ነተን ክልተ ሳዕ ዝወሃባ ክታበታት፡ኣብ’ቲ ዝደለኻዮ ሰዓትን ቦታን ግዜ ትሕዘለን።
 • እቶም ኣብ ህጹጽን ወሳንን ተራ ዘለዎ ሕክምና ዝሰርሑ።ኣብ ሆስፒታላትን ካልኦት ወሳኒ ተራ ዘለዎም ትካላት ዝካየዱ ዕማማት፡ብደንቢ ክፍጸሙ እንተ ኾይኖም፡ሕሙማን ዝኣልዩ ኣባላት ናይ’ዘን ጒጅለታት ክታበት ክወሃቦም ግድን’ዩ። እቲ ክታበት ዝቐርበሎም በቲ ኣስራሒ እዩ።

ካብ ማእከል መጋቢት ብተኸታታሊ

 • 1956 ወይ ቅድሚኡ ዝተወለድካ እንተ ኾይንካ፡ኣብ’ቲ ዝተመዝገብካሉ ማእከል ክንክን ጥዕና (ቮርድ ሰንትራለን) ክታበት ንምውሳድ ግዜ ከመይ ገይርካ ከም ትሕዝ ዝሕብር ሓበሬታ ደብዳቤ ክወሃበካ እዩ።እቲ ምሓዝ ግዜ ግን ጌና ኣይተኸፍተን ዘሎ።
 • ዕድሜካ ልዕሊ 18 ዝኾነን ብመሰረት ሕጊ ደገፍን ኣገልግሎትን(LSS) ደገፍ ዝወሃበካ እንተ ኾይንካ፡ ኣብ’ቲ ዝተመዝገብካሉ ማእከል ክንክን ጥዕና (ቮርድ ሰንትራለን) ባዕልኻ ወይ ብሓገዝ ቀሪብካ(ሰብካ) ንክትኽተብ ግዜ ትሕዝ። እቲ ምሓዝ ግዜ ግን ጌና ኣይተኸፍተን ዘሎ።  
 • ብሓገዝ መብጣሕቲ ኣንጒዕ-ዓጽሚ(ቦን ማሮው) ወይ ድማ ኣካሊት እንተ ተስተሰጋጊሩልካ(ተለጊሱልካ) ወይ ምስ ከምኡ ዝግበረሉ ሰብ ትነብር እንተ ኾይንካ።ክንክን ምጽራይ ደም(ዳያሊስ) ዝግበረልካ ምስ ትኸውን ወይ ምስ ከምኡ ዝግበረሉ ሰብ ትነብር እንተ ኾይንካ።እቲ ክታበት ብኸመይ ከም ዝወሃብ ጌና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ።ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝርከብ ግን እዚ ጽሑፍ’ዚ በቲ ሓዲሽ ሓበሬታ ክሕደስ እዩ።
 • ኣብ’ቶም ክታበት ሕጂ ዝወስዱ ዘለዉ ጒጅለታት ዝሰርሕሉ ቦታ ዘይኮነስ፡ኣብ ካልእ ናይ ሓለዋ ጥዕናን ክንክን ሕሙማትን ቦታ ትሰርሕ እንተ ኾይንካ፡ክታበት በቲ ኣስራሒኻ ክቐርበልካ እዩ።ቀረብ ክታበት ጌና ዘይጥጡሕን ድሩትን እዩ ዘሎ።

ካብ ሚያዝያ ብተኸታታሊ

 • ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 18-64 ዝኾነን ካብ’ቶም ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ሰባትን ምስ ትኸውን፡ኣብ’ቲ ዝተመዝገብካሉ ማእከል ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ወይ በቲ ምስ ሕክምና ዘለካ ርክባት መንገዲ ገይርካ ባዕልኻ ግዜ ናይ ክታበት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።እቲ ምሓዝ ግዜ ግን ጌና ኣይተኸፍተን ዘሎ።
 • ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 60-64 ምስ ዝኸውን ድማ ክታበት ንኽትወስድ ኣብ’ቲ ዝተመዝገብካሉ ማእከል ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ግዜ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።እቲ ምሓዝ ግዜ ግን ጌና ኣይተኸፍተን ዘሎ።
 • ነቶም ነብሶምን ካልኦት ሰባትን ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝወሃቡ ምኽርታት ብገለ ምኽንያት ክስዕብዎ ዘይከኣሉ። እቲ ክታበት ብኸመይ ከም ዝወሃቦም ጌና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ።ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝርከብ ግን እዚ ጽሑፍ’ዚ በቲ ሓዲሽ ሓበሬታ ክሕደስ እዩ።

ካብ ሚያዝያ-ጒንበት ጀሚሩ ብተኸታታሊ

 • ዕድሜኻ 18 ወይ ልዕሊኡ ዝኾነን ኣብተን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ጒጅለታት ዘየለኻ ምስ ትኸውን።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ንክታበት ግዜ ምሓዝ ይኹን ኣብ ተርታ ምጽናሕ ኣይከኣልን እዩ።እቲ ግዜ ምሓዝ መዓስ ከም ዝጅመር ግን ኣብ ዝመጽእ ኣብ’ዚ ኣብ se ከተንብቦ ይከኣል እዩ።

ኣየኖይ ሰባት እዮም ንኽኽተቡ ዘይምከሩ?

17 ዓመት ዕድሜኦምን ካብኦም ዝንእሱን ቈልዑን መንእሰያትን ንኽኽተቡ ኣይምከሩን እዮም። ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ እውን ንኽትክተቢ ኣይምከርን እዩ።

ንዓኺ ወይ ንውላድኺ እንታይ ከም ዝምልከተኩም ክትፈልጢ እንተ ደሊኺ ምስ ሓኪምኪ ተዛረቢ።

ቅድሚ ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ናብ ሕክምና ክትከደሉ ዘገደደካ ካብ ክታበት፡ መድሃኒት ወይ ምግቢ ዝተላዕለ ናይ ኣካላት ዘይምቅብባል ማለት ኣለርጂክ ጌይሩልካ እንተ ኔይሩ ኾይኑ፡ ምስ ሓደ ሓኪም ተዘራረብ ኢኻ።.

እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝግበር

እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ። ክልተ መርፍእ ክትውጋእ የድልየካ። እቲ መርፍእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኢኻ ትውግኦ።  

ድሕርታ ናይ መጀመርታ መርፍእ ሓደ ብኸፊል ምክልኻል ኣለካ። ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ድሕሪ እታ ካልኣይቲ መርፍእ ጽቡቕ መከላኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ኣለካ።

ክትክተብ ከለኻ ካብ ሰራሕተኛታት ሕክምና ሓበሬታ ክትረክብ መሰል ኣለካ። ሕቶ እንተ ኣለካ ኾይኑ ሕተቶም።.

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ረስኒ ወይ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኣለካ ኾይኑ ክትክተብ የብልካን።

ድሕሪኡ ከመይ ክስምዓኒ እዩ?

ድሕሪ ክታበት ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምናትካ ቃንዛ ክገብረልካ፡ ርእስኻ ከሕመካን ድኻም ክስምዓካን ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ቁሪ ቁሪ ከብለካ፡ ረስኒ ክገብረልካ ወይ ኣብ መላግቦን ጭዋዳታትን ከቐንዝወካ ይኽእል እዩ።

እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ፈኵስ ጸገማት ኮይኑ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ይጠፍእ እዩ።  

ሓሚመ እንተ ኣለኹ ኾይነ ክኽተብ ይኽእል ድየ?

ሰራሕተኛታት ሕክምና እቲ ክታበት ገለ ጐድናዊ ሳዕቤን ገይሩ ኣሎ ኢሎም እንተ ጠርጢሮም ናብ ብዓል መዚ መድሃኒት ጸብጻብ የቕርቡ እዮም።

እቲ ክታበት ጐድናዊ ሳዕቤን ገይሩ ኣሎ ኢልካ እንተ ጠርጢርካ ባዕልኻ እውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እዚ ክታበት የተኣማምን ዲዩ?

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ልክዕ ከምቶም ካልኦት ክታበት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ጥንቁቕ ቍጽጽር ተገይርሉ እዩ። ብዙሓት ሰባት እዚ ክታበት ተዋሂብዎምን ተመራመርቲ ንውጽኢቱ ኣጽኒዖሞን እዮም።   

ተመራመርቲ ካብ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ክታበት ከማዕብልዎ ብሓባር ሰሪሖም እዮም። ብዙሓት ሃገራትን ትካላትን ካብ ምሉእ ዓለም ብዙሕ ገንዘብ ኣዋፊሮም እዮም። ስለዚ እዩ እዚ ክታበት ምምዕባሉ ሓጺር ግዜ ወሲዱ።

ኣብ ገጽ Så fungerar vaccin ብዛዕባ ክታበት ከተንብብን ፊልምታት ክትርእን ትኽእል ኢኻ (ብሽወደንኛ)። 

ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርግሐ ምንካይ ምኽሪ ምስዓብ ቀጽሎ ኢኻ

ድሕሪ ምኽታብካ እውን ነቲ ናይ ብዓል መዝታት ምኽሪ ምስዓብ ክትቅጽሎ ኣለካ።

ድሕሪ እታ ካልኣይቲ ክታበት ክሳብ ጽቡቕ መከላኸሊ ትረክብ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን ይወስድ እዩ። ዋላ ተኸተብ እቲ ሕማም ክሕዘካ ንእሽተይ ተኽእሎ ኣሎ።

ከምኡ’ውን ዋላ ኣይትሕመም ነቲ ቫይረስ ከተመሓላልፎ ንእሽተይ ተኽእሎ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣእዳውካ እንተ ለጊቡካ።

እዚ ክታበት ንኽንደይ እዋን ከም ዝከላኸለልካ ፍሉጥ ኣይኮነን።   

To the top of the page