ትግርኛ/Tigrinska

ጥዕናኻ ሓሉ - ጸረ-ቲቢኢ ክታበት ውሰድ

TBE-vaccination i Sörmland - tigrinskaThe content concerns Sörmland

መንከስቲ ቍርዲድ ሕማም ቲቢኢ ኬምጽእይኽእል’ዩ። ሶርምላንድ ካብቶም ንሓደጋመንከስቲ ዘቃልዑ ቦታታት ሓደ’ዩ። እቶምምስ ሳዕርን ጣሻን ርክብ ዚገብሩ ክታበትኪወስዱ ይምከሩ።

ቲቢኢ እንታይ’ዩ፧

ቲቢኢ (TBE) ብመንከስቲ ቍርዲድ ዚመሓላለፍ ሕማም ቫይረስ’ዩ። ቲቢኢ ኣብ ሓንጐልን ኣብ መምብራና ሓንጐልን ነድሪ ኬላዕል ይኽእል። ኣንጻር’ዚ ሕማም ዚውሰድ ሕክምና የለን። ክታበት፡ ካብዚ ሕማም ብዘዕግብ ኣገባብ ይከላኸል።

መን’ዩ ክታበት ኪወስድ ዚግብኦ፧

ንሓደጋ መንከስቲ ኣብ ዝተቓልዑ ቦታታት ዚርከቡ በረኻታትን ጣሻታትን ትወጽእ እንተ ኾይንካ ክታበት ክትወስድ ትምከር። ቈራዲድ ኣብ ሳዕርን ቈጥቋጣትን ዚርከበሉ ንኣብነት ኣብ ጫካታትን ሰውሕታትን ይርከቡ። ነዊሕ ሳዕሪ ኣብ ዘሎዎም ጀራዲናትውን ይርከቡ።

ሓደጋ ሕማም ቲቢኢ ኣበይ ኣሎ፧

ንሓደጋ ዝተቓልዑ ቦታታት ሽወደን፡- ዞባ ሶርምላንድ፡ ዞባታት ኡፕሳላን ስቶክሆልምን፡ ከምኡውን ብምሉኡ ከባቢ ቀላይ ሜላረንን ኣብ ከባቢ ቀላያት ቬተርንን ቬነርንን። ካብ ሽወደብ ወጻኢ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ቦታታት፡- ኦላንድ፡ ሃገራት ባልቲክ፡ ገማግም ባሕሪ ፊንላንድ፡ ሩስያ፡ ማእከላይን ምብራቕን ኤውሮጳ ጀርመንን ኣኽራናት ኣልፕን ሓዊስካ።

ክታበት ቲቢኢ ኣብ ማእከላት ኣገልግሎት ጥዕና

ወቕቲ ቈራዲድ ኣብ መጋቢት/ሚያዝያ ኪጅምር ከሎ ብመከላኸሊ ተቐሪብካ ክትጸንሕ ምእንቲ፡ ቅድም ኢልካ ኣብ መፈለምታ ዓመት ምኽታብ የድልየካ። ሓያለ ማእከላት ኣገልግሎት ጥዕና (Vårdcentralerna) ብዘይ ቈጸራ (ድሮፕ- ኢን) ኣንጻር ቲቢኢ ዚግበሩ ፍሉያት ክታበታት ይህባ’የን። ክታበት ክትወስድ ብቴለፎን ቈጸራ ክትሕዝ’ውን ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መካነ-መርበብ ”1177 ቮርድጋይደን” (1177.se) ብዘይ ቈጸራ ናይ ዚወሃቡ ክታበታት ግዜን፡ ምስ ናይታ ዞባ ማእከላት ኣገልግሎት ጥዕና ዘራኽብ ሓበሬታን ኣለካ።

ኣገባብ ክታበት ከምዚ ዚስዕብ’ዩ

እቲ መሰረታዊ ክታበት፡ ኣብታ ፋልመይቲ ዓመት ዚውሰድ፡ ሰለስተ ዕቅን ዝሓዘ’ዩ። ዕድመኻ 50 ዓመት ወይ ዚያዳ እንተ ኾይኑ፡ ዘተኣማምን ምክልኻል ሕማም ኪህልወካ፡ ኣብታ ፋልመይቲ ዓመት ኣርባዕተ ዕቅን ክታበት ምውሳድ የድልየካ። (እዚ ካብ 2018 ጀሚሩ ዚወሃብ ሓድሽ ምኽሪ’ዩ።)

ብድሕሪኡ መመላእታ ክታበት የድሊ። እታ ፋልመይቲ ዕቅን ክታበት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ትውሰድ፡ ብድሕሪኡ፡ ዕድመ ብዘየገድስ ኣብ ሓሓሙሽተ ይውሰድ።

ቈልዑ ሓደ ዓመት ምስ መልኡ’ዮም ክታበት ዚጅምሩ።

ክንደይ ይኽፈሎ፧

ናይ ክታበት ወጻኢ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ። ኣብ ማእከላት ኣገልግሎት ጥዕና ናይዚ ዞባ፡ እቲ ክታበት ንቘልዑን 20 ዓመት ንዘይመልኡ መንእሰያትን ናጻ’ዩ።

ካብ ቈራዲድ ተኸላኸል - ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል

ቈራዲድ ሕማማት ቲቢኢን ቦረሊያን የላብዑ። ሳዕርን ቍጥቋጥን ይሰማምዖም፤ ብሕልፊ ጠሊ ኣብ ዚህልወሉ ወቕቲ። ቈራዲድ ኣብ ወቕቲ ጽድያ፡ ሓጋይን ቀውዕን ይነጥፉ። ክታበት ካብ ሕማም ቲቢኢ ይከላኸል
ክታበት እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ ሕማም ቲቢኢ’ዩ። ጸረ ሕማም ቦረሊያ ግን ክታበት የለን።

በዚ ዚስዕብ ሜላ ካብ ቈራዲድ ክትከላኸል ትኽእል፡-

  • ምሉእ ኣካልካ ዚኸድን ክዳንን ስቲባሎኒ ሳእንን
  • ክዳንካ በብእዋኑ እናረኣኻ ቍርዲድ ከይህልዎ ንገፎ። ቈራዲድ ኣብ ብርህ ዝበለ ሕብሪ ዘሎዎ ክዳን ብቐሊሉ ይረኣዩ።
  • ኣብ በረኻ ውዒልካ ገዛ ምስ ኣተኻ፡ ቍርዲድ ለጊቡካ ከይከውን ምሉእ ኣካልካ ሃሰስ በል፤ ነብስኻ ሻወር ግበር፤ ጸጕርኻ ተመሸጦ። ቈራዲድ ዚበዝሕ እዋን ኣብ ርእሲ ቈልዑ ይለግቡ፤ ብፍላይ ኣብ እዝኖምን ጸጕሮምን።

ብቝርዲ እንተ ተነኺስካ

ኣብ ነብስኻ ሃሰስ ኢልካ ቍርዲድ እንተ ረኺብካ ከምዚ ዚስዕብ ግበር፡-

  • እቲ ቝርዲድ ብዝተኻእለ መጠን ብተሎ ኪለግስ ኣለዎ፤ እንተ ተኻእለ ብብልሕ ዝበለ ወረጦ ወይ መእለዪ ቍርዲድ።
  • ነቲ ቝርዲድ ጫፉ ዘይኮነ፡ ኣብ ታሕቲ ኣጥቢቕካ ቃቒርካ፡ ትኽ ኣቢልካ ምሓዎ።
  • ነቲ ቍስሊ ብመምከኒ ፈሳሲ ሕጸቦ፤ ኣእዳውካ ኸኣ ብሳምናን ማይን ተሓጸቦ።
  • ነቲ ቍርዲድ (ከይተቘርመመ) ብምሉኡ ከተልግሶ እንተ ዘይክኢልካ - ሒደት መዓልታት ተጸበ። ከም ንቡር ኣብ ቈርበትካ ንእሽቶ ነድሪ ይለዓለካ’ዩ። ግን ሽዑ፡ ነቲ ተረፍ ቍርዲድ ብወረጦ ወይ ብመርፍእ ክትኣልዮ ዚበዝሕ
    ግዜ ቀሊል ይኸውን።
  • ረስኒ ወይ ሕማም ርእሲ እንተ ሒዙካ፡ ወይ ብዝኾነ እንተ ተጸሊኡካ፡ ኣብ ሓኪም ተረአ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ መካነ-መርበብ ”1177 ቮርድጋይደን” (1177.se) ንቲቢኢ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሪታ’ሎ። ብተወሳኺ፡ ብዘይ ቈጸራ ናይ ዚወሃቡ ክታበታት ግዜን፡ ምስ ናይታ ዞባ ማእከላት ኣገልግሎት ጥዕና ዘራኽብ ሓበሬታን ኣብኡ’ሎ።

To the top of the page