ትግርኛ/Tigrinska

ሓበሬታ ብዛዕባ ንቖልዑ ዚወሃብ ቴ ቤ ኤ-ክትባት ኣብ ሶርምላንድ

Information om TBE-vaccination till barn i Sörmland - tigrinskaThe content concerns Sörmland

”ቴ ቤ ኤ” (TBE) እንታይ’ዩ?

”ቴ ቤ ኤ” (TBE) ብኣህጽሮ ቃላት፡ ስም ናይቲ ሕማም ብቛንቋ እንግሊዝኛ’፡ ”Tick Borne Encephalitis”፤ ብቛንቋ ሽወደን ድማ፡ ”ብቁማጠ ዝ ለግብ ረኽሲ-ሓንጐል ”(Fästingburen hjärninflammation)” ማለት’ዩ።

እዚ ”ቴ ቤ ኤ” (TBE) ብኸመይ ይመሓላለፍ?

እዚ ”ቴ ቤ ኤ” (TBE) ብመንከስቲ ናይ ቁማጠ ኣቢሉ ብዝተሓላለፍ ”ቪሩስ” ዝመጽእ ሕማም’ዩ። ቁማጠታት ኣብ ሳዕሪን ኣብ ቆጥቋጥን እዮም ዚርከቡ። ብዙሓት እንስሳታት፡ ንኣብነት ከም ጤሌ-በዱ፡ ምጹጽላይ ወይ ኣናጹ ተሰከምቲ ቁማጠ’ዮም። እቲ ክለግበካ ዚኽእል፡ ኣብቲ ዛሕሊ-ኣየር ልዕሊ ዜሮ ዘሎዎሉ ጊዜ፥ ካብ ወርሒ መጋቢት-ሕዳር ዘሎዋ ኣዋርሕ’ዩ።

እዚ ”ቴ ቤ ኤ” ክሳብ ክንደይ ኣብ ”ሶርምላንድ” ዘጋጥም’ዩ?

እዚ ”ቴ ቤ ኤ” ዘይልሙድ ሕማም’ዩ፥ እንተ ዀነ ግን ኣብ ”ሶርምላንድ”፡ ኣብ ”ኡፕሳላን” ኣብ ”ስቶክሆልምን”፥ ዋላ’ኳ እቶም ክትባት ዝወስዱ ሰባት እናበዝሑ እንተ ኸዱ፥ ካብቲ ካልእ ክፋል ናይ ሽወደን፥ እዚ ”ቴ ቤ ኤ” ኣዝዩ ልሙድ ሕማም ኰይኑ’ዩ። ኣብ 2018 ጥራይ፡ ኣብ ”ሶርምላንድ” ልዕሊ 40 ዝኸውን ”ቴ ቤ ኤ” ዝለገቦም (ኣብ ክፍሊ-መላመዲ ዝኸዱ) ንኣሽቱ ቆልዑ ተመዝጊቦም ኣሎ።

ብምኽንያት ”ቴ ቤ ኤ” ዘጋጥም እንታይ ምልክታት ሕማም ኢኻ ትርኢ?

ገለ ምልክት ሕማም ከይኣርኣየካ ውን፡ ብ”ቴ ቤ ኤ” ክትልከፍ ትኽእል ኢኻ። ቆልዑ ብዙሕ ጊዜ፡ ምስ ዓበይቲ ኣወዳዲርካ፡ ብቕልል ዝበለ’ዮም በቲ ሕማም ዚጥቅዑ። እቲ ልሙድ ከጋጥም ዚክእል ነገር፥ ንገለ መዓልታት ብሕማም ረስኒ ከም ትጥቃዕ ይገብረካ። ብድሕሪኡ ድማ ንገለ መዓልታት ይሕሸካ። ብድሕሪኡ ገለ መዓልታት ጸኒሑ፥ ረኽሲ ናይ ሓንጐል ኣስዒቡ ቃንዛ ርእሲ፥ ረስኒ፡ ተምላስ ከምኡ ውን ንኽትዛረብ ወይ ንኽትንቀሳቕስን ከም ትሽገር ይገብረካ።

መንትዮም እቶም ን”ቴ ቤ ኤ” ክከላኸልዎ ዘድልዮም?

እቶም ናብ በረኻታት ናይ ”ሶርምላንድ”፡ ንደገ ዝወጹ ዓበይትን ንኣሽቱን ወይ ውን ኣብቲ ”ቴ ቤ ኤ” ዚርከበሉ ቦታታት ናይ ሽወደን ወይ ናይ ኤውሮጳን ዚርከቡ ሰባት’ዮም።

ብኸመይ ካብ ”ቴ ቤ ኤ” ክትከላኸል ትኽእል?

እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ፡ እቲ ናይ ”ቴ ቤ ኤ-ክትባት” ምውሳድ’ዩ። ደቅኻ ኣብ ደገ ኣብ ሳዕሪ ጸኒሖም ምስ ኣተዉ፥ ቁማጠ ለጊቡዎም ከይህሉ ንኣካላቶም ሃሰስ ኢልካ ተቘጻጸሮ። ነቶም ቁማጠ ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ከም ተልግሶም ግበር።

ውላደይ በቲ ናይ ”ቴ ቤ ኤ-ክትባት” እንታይ ሳዕቤን ክመጾ ይኽእል?

እዚ ”ቴ ቤ ኤ-ክትባት” (TBE-vaccinet) ውሑስ’ዩ፥ ንብዙሓት ዓመታት ብዙሓት ቆልዑ ኣብ ኤውሮጳ ወሲዶሞ’ዮም። እቲ ልሙድ ዘጋጥም፡ ኣብቲ ክትባት ዝወሰድካሉ ጊዜ፡ ኣብ ቅልጽምካ ምቕንዛው እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ዝተፈልጡ ከበድቲ ሳዕቤናት የሎዉን።

ደቀይ ኣበይ ክትባት ክግበረሎም ይኽእል፥ ክንደይ ገንዘብከ የኽፍል?

ኣብ ”ሶርምላንድ” እዚ ”ቴ ቤ ኤ-ክትባት” (TBE-vaccin)፥ ንዅሎም ሰለስተ ዓመት ዝመልኡ ቆልዑን፡ ክሳብ 19 ዓመት ዕድመ ንዝመልኡ መንእሰያት፥ ብነጻ’ዩ ዝወሃቦም። ኣብ ”ማእከል-ጥዕና” (vårdcentraler) ኬድካ ክትባት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ብቶም ኣብ ”ዞባ-ሶርምላንድ” ክትባት ንኽህቡ ውዕል ዘሎዎም ግላውያን-ክሊኒካት (vaccinationsmottagningar) ኬድካ ውን፡ ክትባት ክትወስድ ይክኣል እዩ።

ብዛዕባ ”ቴ ቤ ኤ” (TBE) ብዝሰፍሐ ኣበይ ከንብብ እኽእል፡

www.1177.se

To the top of the page