እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ክታበት ኮቪድ-19 ነቶም ኣብ ዞባ ሰርምላንድ ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድሜኦም

Vaccination mot covid-19 för dig som är under 18 i Sörmland - tigrinskaThe content concerns Sörmland

ነባሪ ዞባ ሰርምላንድ ምስ ትኸውንን ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ወይ ቅድሚኡ ምስ ትውለድ ኣብ ሳምንቲ 32 ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ክታበት ክትወስድ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ’ዚ ከተንብብ ትኽእል።

ቅድሚ እቲ ክታበት

ትኽተበሉ ቦታ ወይ መደበር ብዘይገድስ፡ኲነታት ጥዕናኻ ትገልጸሉ ዝተመልአ ቅጥዕን(ሄልሶ ዴክላራሹን) እንተ ወሓደ ሓደ ካብ’ቶም ወለድኻ ወይ ሞግዚት ዝፈረመሉ ናይ ፍቶት ቅጥዕን (ሳምቲከ ብላንኬት) ሒዝካዮ ክትመጽእ ኣለካ።

ኲነታት ጥዕናኻ ትገልጸሉ ቅጥዕን(ሄልሶ ዴክላራሹን) ናይ ፍቶት ቅጥዕን (ሳምቲከ ብላንኬት) ናብ ገዛኻ እንተ ዘይተላኢኹልካ፡ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብ ኮምፒተርካ ኣውሪድካ ኣብ ወረቐት ክትሓትሞ ትኽእል ኢኻ፦

መዓስን ብኸመይን ኢኻ ክትኽተብ?

ከም ኲነታት ናይተን ንኡሳን-ዞባታት እቲ ኣከታትባ ክፈላለይ ይኽእል እዩ።ኣብ ገሊአን ንኡሳን-ዞባታት ቆጸራ(ግዜ) ይተሓዝ ኣብ ገሊአን ግን ብዘይ ቆጸራ ከይድካ ምኽታብ ጥራሕ እዩ።ኣብ’ቲ ብዘይ ቆጸራ ኬድካ ትኽተበሉ እዋን ብዝሒ ናይ’ቶም ዝኽተቡ ሰባት ድሩት እዩ።ስለ’ቲ ዝተረዳእካና ነመስግነካ!

እቲ ዝወሃብ ክታበት ኣየናይ ዓይነት እዩ?

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ምስ ዝኸውን እቲ ዝወሃበካ ክታበት እቲ ኮሚርናቲ ዝበሃል ናይ ፋይዘር ክታበት እዩ።

ካልአይቲ ክታበት

እታ 1ይቲ ክታበት ክትወሃበካ ከላ ነታ 2ይ ክታበት ንምውሳድ ብኸመይ ግዜ ከም ትሕዝ ይሕበረካ።

To the top of the page