እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 - ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år i Sörmland - tigrinskaThe content concerns Sörmland

ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ንስኻ 12 ዓመት ዝመላእካ ውን ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። እዚ ክታበት’ዚ፡ ንዓኻ ብጽኑዕ ንኸይትሓምምን ንኻልኦት ውን ንኸይተላግብን ዚከላኸል እዩ። ዋላኳ ቅድሚ ሕጂ ብኮቪድ-19 ተታሒዝካ እንተ ነበርካ ወይ ውን መከላኸሊ ”ጸረ-ነፋሳት” ይሃሉኻ፥ ክታበት ክትወስድ ንመኽረካ። እዚ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት’ዚ ብነጻ ኪግበረልካን ብናትካ ፍቓድ እትወስዶን እዩ።

በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ክታበት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ

ብዙሓት ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሰዓታቶም ክታበት ንኺወስዶ ዕድል ኪወሃቦም እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብቲ ቤትትምህርትኻ ክትረክብ ኢኻ።  

እታ ናትካ ቤትትምህርቲ ናይ ምኽታብ ዕድል ዘይትህብ እንተ ዀይና፥ ወይ ውን ኣቐዲምካ ባዕልኻ ክትወስድ ትደሊ እንተ ዄንካ ግን፥ ናብቲ ናይ ዞባ ”ሶርምላንድ ኣዳርሻት” (Region Sörmlands lokaler) መጺእካ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። እንተ ደኣ ኣብዚ ክትክተብ ደሊኻ፡ ሓደ ዓቢ ሰብ ሒዙካ ክመጽእ ከድሊ እዩ። እቲ ሒዙካ ዚመጽእ ሰብ፡ ዘገልግል ናይ መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት (id-kort eller ett pass) ተማሊኡ ክመጽእ ከድልዮ እዩ።

ናይ ክታበት ኣዳራሻት ኣብ ኣርባዕተ ከባቢታት ኣሎዉ፡-

  • ኣብ Eskilstuna – ኣድራሻ፡- Kungsgatan 10 (Gallerian)
  • ኣብ Katrineholm – ኣድራሻ፡- Västgötagatan 16
  • ኣብ Nyköping – ኣድራሻ፡- Olof Palmes väg 1B (Träffen)
  • ኣብ Strängnäs - ኣድራሻ፡- Seminarievägen 10A

ናብቲ ናይ ክታበት ኣዳራሻት መጺእካ ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ምሓዝ ኣየድልየካ’ዩ።  

እቲ ኣዳራሻት ክፉት ዚዀነሉ ሰዓታት ኣብ፡- 1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland ክትረኽቦ ኢኻ።  

ካልኦት ኣብ ነነበይኑ ከባቢታት ዚኽፈቱ ኣዳራሻት ውን ኪህልዉ እዮም። ንስኻ 12 ዓመት ዘይመላእካ ግን፥ ክታበት ንምውሳድ ክሳብ 12 ዓመት ትመልእ ክትጽበ ይግብኣካ። ኣብዚ ኣድራሻ ኢንተርነት’ዚ ሓደስቲ ሓበሬታታት ተኸታተል፡- 1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland

ናብቲ ናይ ክታባት ቦታ ሒዝካዮ ትመጽእ ክልተ ዝተመልአ ኦርኒካት

ምስ እዚ ደብዳበ’ዚ ተተሓሒዙ፥ ሓቢርካ ምስ ወለድኻ ዄንኩም እትመልእዎ ኦርኒካት ክትረክብ ኢኻ። ነቲ ዝተመለአ ኦርኒካት ድማ ናብቲ ናይ ክታበት ቦታ ተማሊእካዮ ክትመጽእ ይግባእ።

ሓሚምካ ምስ ትህሉ ወይ ተኸሲእካ ምስ ትህሉ

ገለ ዝሓዘካ ሕማም ምስ ዚህሉ፥ ንኣብነት ረስኒ ምስ ዚህልወካ ወይ ጕንፋዕ ሒዙካ ምስ ዚህሉ፥ ክሳብ ካብቲ ሕማምካ ትሓዊ፡ ክታበት ምውሳድ ክትጽበ ኣሎካ። ናይ ካልእ ሕማም ክታበት ወሲድካ ምስ ትህሉ ውን፥ ቅድሚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድካ ን7 መዓልታት ዚኣክል ክትጽበ ከድልየካ እዩ።

ብድሕሪ እቲ ክታበት

ክልተ ክታበታት ክትወስድ የድሊ እዩ። ኣብቲ ነታ 1ይቲ ክታበት ዝወሰድካሉ ጊዜ፥ ነታ 2ይቲ ክታበት መዓስ ከም ትመጽእ ክትሕበር ኢኻ። ኣካላትካ ምሉእ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክሳብ ዚሃንጽ፥ ብድሕሪ እታ 2ይቲ ክታበት ምውሳድካ፥ ክልተ ሰሙናት ኣቢሉ የድልዮ እዩ።

To the top of the page