ምርመራታት/ቅምሶታት

ጸረ ኢንፍሉወንዛ ኣብ ስኮነ ተኸተብ

Vaccinera dig mot influensa i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ኩሉ ቀውዕን ክረምትን ሕማም ኢንፍሉወንዛ ናብ ሽወደን ይመጽእ። ኢንፍሉወንዛ ኣብ ሞንጎ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ዝመሓላለፍ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ። ስለዚ ዓመታዊ ጸረ ኢንፍሉወንዛ ምኽታብ ጽቡቕ እዩ።

ጠንቂ ናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይሩስ እዩ። ኢንፍሉወንዛ ንኣብነት ረስኒ፡ ሕማም ርእስን ቃንዛ ጎረሮን ከስዕብ ይኽእል።

እንድሕር ተኸቲብካ ንኢንፍሉወንዛ ብዝበለጸ ክትጻወሮ ትኽእል። ብዙሓት ብፍጹም ኣይሓሙን እዮም። ንዓኻ ኢንፍሉወንዛ እውን ይሓዝካ እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትሓምምን ኢኻ።

ክታበት-ኢንፍሉወንዛ ካብ ዝህሉ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ከምኡ’ውን ኣብ ምሉእ ዓለም እዩ ዝዝውተር። ስለዚ እቲ ኽታበት እሙን እዩ።

To the top of the page