Undersökningar och prover - ምርመራታት/ቅምሶታት

ጸረ ኢንፍሉወንዛ ኣብ ስኮነ ተኸተብ

Vaccinera dig mot influensa i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ኩሉ ቀውዕን ክረምትን ሕማም ኢንፍሉወንዛ ናብ ሽወደን ይመጽእ። ኢንፍሉወንዛ ኣብ ሞንጎ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ዝመሓላለፍ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ። ስለዚ ዓመታዊ ጸረ ኢንፍሉወንዛ ምኽታብ ጽቡቕ እዩ።

ጠንቂ ናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይሩስ እዩ። ኢንፍሉወንዛ ንኣብነት ረስኒ፡ ሕማም ርእስን ቃንዛ ጎረሮን ከስዕብ ይኽእል።

እንድሕር ተኸቲብካ ንኢንፍሉወንዛ ብዝበለጸ ክትጻወሮ ትኽእል። ብዙሓት ብፍጹም ኣይሓሙን እዮም። ንዓኻ ኢንፍሉወንዛ እውን ይሓዝካ እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትሓምምን ኢኻ።

ክታበት-ኢንፍሉወንዛ ካብ ዝህሉ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ከምኡ’ውን ኣብ ምሉእ ዓለም እዩ ዝዝውተር። ስለዚ እቲ ኽታበት እሙን እዩ።

እንድሕር ብርቱዕ ክትሓምም ስግኣት ኣሎካ ተኸተብ

ኢንፍሉዌንዛ ንገሊኦም ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ሕማም ክገብረሎም ይኽእል እዩ።ንኣብነት ካልእ ዓይነት ሕማም ዘለዎም እንተ ኾይኖም። ሰል’ዚ እዩ ዓመት ዓመት ክታበት ክወስዱ ዝምከሩ። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እቲ ክታበት ነጻ እዩ።

እንድሕር ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ምሳኻ ይሰማማዕ ኮይኑ ተኸተብ:

 • ዕድመኻ ሱሳን ሓሙሽተን ዓመት ወይ ካብ’ኡ ንላዕሊ።
 • ካብ ዓሰርተው ሽድሽተ ሰሙን ንላዕሊ ጥንስቲ ኢኺ።
 • ናይ ልቢ ሕማም ኣሎካ። ንኣብነት ድኽመት ልቢ
 • ናይ ሳንቡእ ሕማም ኣሎካ። ንኣብነት ሕማም ኮል/ምዕጋት መተሕላለፊ ኣየር ናብ ሳንቡእ ወይ ብርቱዕ ኣዝማ።
 • ሓማም ሽኮር ዓይነት 1 ወይ ሓማም ሽኮር ዓይነት 2 ኣሎካ።
 •  ንካብ ሕማም መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘድክም ክንክን ትወስድ እንድሕር ኣለኻ ወይ ሕማም ኣሎካ።
 •  ንኮላሊትካ ሕማቕ ከምዝሰርሑ ዝገብር ሕዱር ናይ ኩሊት-ድኽመት ኣሎካ።
 • ንቀይሕ ከብድኻ ሕማቕ ከምዝሰርሑ ዝገብር ሕዱር ናይ ቀይሕ ከብዲ- ድኽመት ኣሎካ።
 • ኣዚኻ ከሳዕ ኢኻ።
 •  ንምትንፋስካ ዝጸልው ናይ መትኒ-ጭዋዳ ሕማም ኣሎካ። ሓደ ናይ መትኒ-ጭዋዳ ሕማም ጭዋዳታት ናይ ኣካልካ ከምዝዳኸሙን ብዝሓመቐ ከምዝሰርሑን ይገብር።
 • ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣካለ-ስንክልና ኣሎካ።

እንድሕር ርግጸኛ ዘይኵንካ ንሓኪምካ ሕተት

ሕማም ኣልዩካ ግን ብኢንፍሉወንዛ ብርቱዕ ክትሓምም ስግኣት ከምዘሎካ ኣይትፈልጥን ዲኻ? ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንሓኪምካ ክትሓቶ ኣለካ።

ምእንቲ ንኻልእ ሰብ ክትካላኸል ተኸተብ

ኣብ ገሊኡ ኩነታት ንኻልእ ሰብ ክትካላኸል ክትክተብ ኣለካ።

ንኣብነት ኣብዞም ዝስዕቡ:

 •  ምስ ሓደ ዝደኸመ ናይ መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ትነብር ኮይንካ።
 • ንሓደ ዝደኸመ ናይ መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ትካናኸን ኮይንካ።

ብዝተረፈ ክታበታ ክወስድ ዝደለየ 150 ክሮኖር ክኸፍል ኣለዎ።

ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና ኬድካ ተኸተብ

ካብ ዕለት 9 ሕዳር ጀሚርካ፡ ኣብ’ቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና ኬድካ ክትኽተብ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ገሊአን ማእከላት ክንክን-ጥዕና ግዜ ምሓዝ የድሊ እዩ። ነዚ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ማእከል
ክንክን-ጥዕና ደዊልካ ሕተቶ።

ኣብ ዞባ ስኮነ ዝርከባ ማእከላት ክንክን-ጥዕና

ካብ’ቶም ከቢድ ሕማም ከስዕበሎም ዝኽእሉ ሰባት እንተ ኾይንካ፡ እቲ ክታበት ብነጻ ይወሃበካ።

እንተ ዘይኮይኑ ግን ነቲ ክታበት 150 ክሮኖር ይኽፈሎ። ንኣብነት ካልእ ሰብ ንኸይትለክፍ ኢልካ
ምስ ትኽተበ።

ዕድሜኻ ልዕሊ 65 ዓመት ምስ ዝኸውን 

ኣብ ገሊኡ ኲነታት ክልቲኡ ክታበታት ኢንፍሉዌንዛን ኮቪድ-19ን ብሓባር ክወሃበካ ይኽእል እዩ።  

ዕድሜኻ 65 ዓመት ክኸውን ኣለዎ።ነታ ካልአይቲ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ካብ ትወስዳ’ውን 5 ኣዋርሕ ዝሓለፈ ክኸውን ኣለዎ። እንተ ዘይኮይኑእዛ 3ይቲ ክታበት ኣብ ዝመጽእ ካልእ ግዜ ትወሃበካ።  

ክልቲኡ ክታበታት ብሓባር ድዩ ክወሃበካ ወይ’ሲ ሓንቲ ክታበት ንበይና እያ ክትወሃበካ ትመርጽ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ።  

ናብ’ቲ ትኽተበሉ ቦታ ነዞም ዝስዕቡ ሒዝካዮም ንዓ፤ 

 • መንነትካ(ታሴራኻ)።ንኣብነት ፓቴንቲ፡መንነት ካርድ ወይ ፓስፖርት። 
   
 • እታ ናይ ክታበት ካርድ።ክታበት ኮቪድ-19 ፈለማ ኣብ ዝወሰድካሉ እዋን ናይ ክታበት ካርድ ተዋሂባትካ ነይራ።   
   
  እዛ ናይ ክታበት ካርድ የብልካን ድዩ? እንተ ዘይብልካ መረጋገጺ ወረቐት ኮቪድ ከተርእይ ይከኣል እዩ።  
   
  መረጋገጺ ወረቐር ኮቪድ ኣብ (covidbevis.se) ኣቲኻ ኣመልክት። እዚ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን ጥራሕ እዩ።  

ክታበት ቅድሚ ምኽታብካ፡ ንጥዕናኻ ዝምልከቱ ሕቶታት ግድን ክትምልሶም ኣለካ። ስለ’ዚ ነታ መግለጺ-ጥዕና ትብል ቅጥዒ ክትመልኣ ኣለካ።ነዛ ቕጥዒ ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ከይድካ ክትመልኣ ትኽእል ኢኻ።እዛ መግለጺ-ጥዕና ቅጥዒ ብቋንቋ ሽወደን ጥራሕ እያ ዘላ። 

ዓመታዊ ተኸተብ

ምእንቲ ካብ ኢንፍሉወንዛ መካላኸሊ ክህልወካ ዓመታዊ ተኸተብ። እቲ ክታበት ንዓመት ጥራሕ ስለዝከላኸለልካ። እቲ ጠንቂ ናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይሩስ እውን ይቀያየር እዩ፣ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ። ሽዑኡ እቶም ዝነበሩ ክታበታት ኣይሕግዙን እዮም። ስለዚ ዓመታዊ ክትክተብ ግድን እዩ። እቶም ናይ ቀደም ክታበታት ስለዘይሕግዙ። እንተዘይኮይኑ ጸረ ኢንፍሉወንዛ መከላኸሊ የብልካን።

To the top of the page