ምርመራታት/ቅምሶታት

ጸረ ኢንፍሉወንዛ ኣብ ስኮነ ተኸተብ

Vaccinera dig mot influensa i Skåne - tigrinjaThe content concerns Skåne

ኩሉ ቀውዕን ክረምትን ሕማም ኢንፍሉወንዛ ናብ ሽወደን ይመጽእ። ኢንፍሉወንዛ ኣብ ሞንጎ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ዝመሓላለፍ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ። ስለዚ ዓመታዊ ጸረ ኢንፍሉወንዛ ምኽታብ ጽቡቕ እዩ።

ጠንቂ ናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይሩስ እዩ። ኢንፍሉወንዛ ንኣብነት ረስኒ፡ ሕማም ርእስን ቃንዛ ጎረሮን ከስዕብ ይኽእል።

እንድሕር ተኸቲብካ ንኢንፍሉወንዛ ብዝበለጸ ክትጻወሮ ትኽእል። ብዙሓት ብፍጹም ኣይሓሙን እዮም። ንዓኻ ኢንፍሉወንዛ እውን ይሓዝካ እምበር መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትሓምምን ኢኻ።

ክታበት-ኢንፍሉወንዛ ካብ ዝህሉ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ከምኡ’ውን ኣብ ምሉእ ዓለም እዩ ዝዝውተር። ስለዚ እቲ ኽታበት እሙን እዩ።

እንድሕር ብርቱዕ ክትሓምም ስግኣት ኣሎካ ተኸተብ

መብዛሕትኦም ንኢንፍሉወንዛ ይጻወሩዎ ስለዝኾኑ ምኽታብ ኣየድልዮምን እዩ። ገሊኦም ሰብ ግን ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ። ንኣብነት ሕዱር ሕማም ምስዝህልዎም። ስለዚ ዓመታዊ ክኽተቡ ኣለዎም።

እንድሕር ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ምሳኻ ይሰማማዕ ኮይኑ ተኸተብ:

 • ዕድመኻ ሱሳን ሓሙሽተን ዓመት ወይ ካብ’ኡ ንላዕሊ።
 • ካብ ዓሰርተው ሽድሽተ ሰሙን ንላዕሊ ጥንስቲ ኢኺ።
 • ናይ ልቢ ሕማም ኣሎካ። ንኣብነት ድኽመት ልቢ
 • ናይ ሳንቡእ ሕማም ኣሎካ። ንኣብነት ሕማም ኮል/ምዕጋት መተሕላለፊ ኣየር ናብ ሳንቡእ ወይ ብርቱዕ ኣዝማ።
 • ሓማም ሽኮር ዓይነት 1 ወይ ሓማም ሽኮር ዓይነት 2 ኣሎካ።
 •  ንካብ ሕማም መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘድክም ክንክን ትወስድ እንድሕር ኣለኻ ወይ ሕማም ኣሎካ።
 •  ንኮላሊትካ ሕማቕ ከምዝሰርሑ ዝገብር ሕዱር ናይ ኩሊት-ድኽመት ኣሎካ።
 • ንቀይሕ ከብድኻ ሕማቕ ከምዝሰርሑ ዝገብር ሕዱር ናይ ቀይሕ ከብዲ- ድኽመት ኣሎካ።
 • ኣዚኻ ከሳዕ ኢኻ።
 •  ንምትንፋስካ ዝጸልው ናይ መትኒ-ጭዋዳ ሕማም ኣሎካ። ሓደ ናይ መትኒ-ጭዋዳ ሕማም ጭዋዳታት ናይ ኣካልካ ከምዝዳኸሙን ብዝሓመቐ ከምዝሰርሑን ይገብር።
 • ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣካለ-ስንክልና ኣሎካ።

እንድሕር ርግጸኛ ዘይኵንካ ንሓኪምካ ሕተት

ሕማም ኣልዩካ ግን ብኢንፍሉወንዛ ብርቱዕ ክትሓምም ስግኣት ከምዘሎካ ኣይትፈልጥን ዲኻ? ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንሓኪምካ ክትሓቶ ኣለካ።

ምእንቲ ንኻልእ ሰብ ክትካላኸል ተኸተብ

ኣብ ገሊኡ ኩነታት ንኻልእ ሰብ ክትካላኸል ክትክተብ ኣለካ።

ንኣብነት ኣብዞም ዝስዕቡ:

 •  ምስ ሓደ ዝደኸመ ናይ መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ትነብር ኮይንካ።
 • ንሓደ ዝደኸመ ናይ መከላኸሊኻ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ትካናኸን ኮይንካ።

ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ተኸተብ

ክትክተብ እንድሕር ደሊኻ ንማእከል ክንክን ጥዕናኻ ደውል።

ካብዞም ዝስዕቡ ዕለታት ጀሚርካ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ:

 •  3 ሕዳር እንድሕር ብኢንፍሉወንዛ ብርቱዕ ክትሓምም ስግኣት ኣሎካ። ሽዕኡ እቶም ክታበታት ነጻ ካብ ክፍሊት እዮም።

እቲ ክታበት ክሳብ ጽቡቕ ገይሩ ዝሰርሕ ክልተ ሰሙን ክወስድ ይኽእል።

ዓመታዊ ተኸተብ

ምእንቲ ካብ ኢንፍሉወንዛ መካላኸሊ ክህልወካ ዓመታዊ ተኸተብ። እቲ ክታበት ንዓመት ጥራሕ ስለዝከላኸለልካ። እቲ ጠንቂ ናይ ኢንፍሉወንዛ ቫይሩስ እውን ይቀያየር እዩ፣ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ። ሽዑኡ እቶም ዝነበሩ ክታበታት ኣይሕግዙን እዮም። ስለዚ ዓመታዊ ክትክተብ ግድን እዩ። እቶም ናይ ቀደም ክታበታት ስለዘይሕግዙ። እንተዘይኮይኑ ጸረ ኢንፍሉወንዛ መከላኸሊ የብልካን።

To the top of the page