ምርመራታት/ቅምሶታት

ኣብ ስኮነ ዝተባላሽዉ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ መከላኸሊ ጥንሲ

Trasiga kopparspiraler i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ሓደ ስፒራል ነሓስ መከላኸሊ ጥንሲ ንኸይትጠንሲ ሓደ መከላኸሊ እዩ። ሓደ ውሱናት ሰባት ኣብ ስኮነ ጌጋ ከምዘለዎ ዝተራእየ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተዋሂበን። እዚ ከኣ ኣብ መንጎ ጥሪ 2015ን ሓጋይ 2018ን እዩ ተገይሩ። እንድሕር ሽዑኡ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተገዩልኪ ኾይንኑ እሞ ተሻቒሊ ኣለኺ? ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናብ መሕረሲትኪ ክትድውሊ ኣለኪ።

እቲ ጌጋ ዝነበሮ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ኖቫፕሉስ ተ380/Novaplus T380 እዩ ሽሙ። ዳርጋ ሽድሽተ ሽሕ ሰባት ኣዮም ኣብ ስኮነ ነዚ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተገይሪለን። ሓደ ዕሽሪት መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተባላሽዩ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ማህጸን ከተውጽኦ እንከልኻ እዩ። ኣውራጃ ስኮነ ነዞም መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ጌጋ ከምዘለዎም ምስፈጠ ቀልጢፉ ምጥቃሞም ኣቋሪጹ።

በቶም ዝተባላሸዉ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራላት ነሓስ ዝተሃስየ ሰብ የለን። ግን ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጠኒሰን። ሓደ ናይ ኣጋጣሚ ወይ እቶም መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራላት ነሓስ ተባላሽዮም ነይሮም ስለዝኾኑ ክፍለጥ ኣይተኻእለን። ቁሩባት ደቂ ኣስንትዮ ዋላ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ እንከለወን ክጠንሳ ልሙድ እዩ። ዋላ ሓደ መከላኸሊ ጥንሲ ንኸይትጠንሲ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይከላኸልን እዩ።

እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክስበር ይኽእል እዩ። ግን ኩሎም እቶም መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ክሳብ ብሓንቲ መሕረሲት ዝወጹ ይሰርሑ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ሽዑኡ እዮም ዝስበሩ። በዚ ምኽንያት እዚ እንድሕር ዘይተሰይሩ ከምኡ’ውን ዘየስተውዒልክሉ ነቲ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ከተጽንሕዮ ትኽእሊ ኢኺ። ግን እንድሕር ዘይደሊኽዮ ነቲ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ክትቅይርዮ ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ።

To the top of the page