ምርመራታት/ቅምሶታት

ኣብ ስካነ ንመንሽሮ ፕሮስተይት ስሩዕ መርመራ ምግባር

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - tigrinskaThe content concerns Skåne

ካብ 50 ኽሳዕ 68 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ዲኻ? እንተኾነ፣ ናይ ፕሮስተይት ሕማም መርመራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። መርመራ ደም(PSA-prov) ፕ.አስ.ኤ- ፈተና ዝባሃል ክትገብረሉ ኢኻ ።መንሽሮ ፕሮስተይት እንተ ኣልዩካ ኣብ መርመራ ፒ።አስ።ኤ። እዩ ዝረአ።

To the top of the page